.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat za wykroczenie skarbowe

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.10.2015

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości oraz nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż ta, którą można nałożyć mandatem.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopuszczalność postępowania mandatowego

 

Zgodnie z art. 117 § 3 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) w wypadkach wskazanych w kodeksie i na zasadach w nim określonych upoważniony organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel może nakładać za wykroczenia skarbowe karę grzywny w drodze mandatu karnego. Zgodnie z art. 48 § 2 i 4 K.k.s. grzywna taka może być nałożona w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a przy jej nakładaniu uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

 

Szczegółowo postępowanie mandatowe uregulowane jest w dziale II rozdziale 15 K.k.s. Zgodnie z art. 137 § 1 K.k.s. w postępowaniu mandatowym, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, karę grzywny w drodze mandatu karnego nałożyć można jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż grzywna w wysokości odpowiadającej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Ponadto postępowania mandatowego nie stosuje się, jeżeli:

 

 1. w związku z wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, chyba że do chwili przyjęcia mandatu karnego wymagalna należność została w całości uiszczona;
 2. zachodzi zbieg przepisów, a ten sam czyn sprawcy wykroczenia skarbowego wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego;
 3. za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów.

 

Tak jak w przypadku mandatów karnych, warunkiem nałożenia w drodze mandatu kary grzywny za wykroczenie skarbowe jest wyrażenie przez sprawcę zgody na przyjęcie mandatu. Zgodę tę odnotowuje się na dokumencie mandatu karnego. Upoważniony organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel, nakładając karę grzywny w drodze mandatu karnego, obowiązany jest również określić wykroczenie skarbowe zarzucane sprawcy oraz pouczyć go o warunkach dopuszczalności postępowania mandatowego, a zwłaszcza o skutkach prawnych braku zgody na przyjęcie mandatu (o tym jakie to skutki w dalszej części artykułu).

 

Podmioty uprawnione do nakładania mandatów za wykroczenia skarbowe

 

Zgodnie z art. 136 K.k.s. postępowanie mandatowe prowadzi w szczególności finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel. Postępowaniu temu nie stoi na przeszkodzie uprzednie wszczęcie postępowania przygotowawczego.

 

Zgodnie z art. 118 § 1 K.k.s. organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są natomiast:

 

 1. urząd skarbowy;
 2. inspektor kontroli skarbowej;
 3. urząd celny;
 4. Straż Graniczna;
 5. Policja;
 6. Żandarmeria Wojskowa.

 

Rodzaje mandatów za wykroczenie skarbowe

 

Zgodnie z art. 138 § 1 K.k.s. za wykroczenie skarbowe można nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego:

 

 1. wydanego ukaranemu po uiszczeniu kary grzywny bezpośrednio upoważnionemu podmiotowi, który ją nałożył (mandat gotówkowy);
 2. kredytowanego, wydawanego za potwierdzeniem odbioru ukaranemu.

 

Mandatem karnym gotówkowym może być nałożona kara grzywny jedynie na osobę czasowo tylko przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającą stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu, lub też osobę stale przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która czasowo opuszcza to terytorium.

 

Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia kary grzywny upoważnionemu podmiotowi, który ją nałożył, zaś mandat karny kredytowany – z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

 

Mandat karny kredytowany powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia nałożonej kary grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie.

 

Odmowa przyjęcia mandatu

 

Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje wszczęciem dochodzenia w sprawie o wykroczenie skarbowe na podstawie art. 152 K.k.s., które ogranicza się do przesłuchania podejrzanego oraz w razie potrzeby także do innych czynności w zakresie niezbędnym do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania. Dochodzenie takie może zakończyć się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia, wniesieniem do sądu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, lub też umorzeniem.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus dziewięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl