.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Małżeństwo z osobą, która odziedziczyła długi

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.06.2018

Niedługo zamierzamy z moim narzeczonym wziąć ślub. Niestety narzeczony odziedziczył w spadku dług po ojcu za nieopłacone podatki od nieruchomości. Kwota ta wynosi około 80 000 zł. Czy jeśli podpiszemy intercyzę przed ślubem, nie będę musiała spłacać długów męża? Czy intercyza chroni mnie przed tzw. długami publicznymi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małżeństwo z osobą, która odziedziczyła długi

Fot. Fotolia

Obawiam się, że umowa będzie zbędna, bowiem to, co chce Pani uregulować – aby nie odpowiadała Pani za zobowiązania męża – przyszłego męża – uregulowane jest w Kodeksie rodzinnym.

 

Może Pani oczywiście zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej, jeśli obawia się Pani jakichś innych zobowiązań.

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Dług sprzed zawarcia małżeństwa jest długiem tylko jednego z małżonków. Aby Pani odpowiadała za jakiekolwiek cywilnoprawne zobowiązania, musiałaby Pani wyrazić zgodę na ich zaciągnięcie, a w zakresie prawa podatkowego – tylko o ile miała Pani udział w zyskach.

 

Należy zacząć od tego, że kwestia odpowiedzialności majątkowej małżonków z majątku wspólnego uregulowana jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”. Z tego przepisu wynika zasada, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka.

 

Aby wszczęcie egzekucji z majątku wspólnego było możliwe, wierzyciel musi uzyskać dla wyroku wydanemu przeciwko dłużnikowi klauzulę wykonalności przeciwko jego małżonkowi (zobacz wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi osoby pozostającej w związku małżeńskim). W celu uzyskania klauzuli wierzyciel musi wykazać przed sądem (który nadaje klauzulę wykonalności), że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka. Mówi o tym art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika”. Jak widać, cytowany przepis potwierdza zasadę wyrażoną we wspomnianym wcześniej art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Jak przewiduje cytowany art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, wierzyciel może wykazać zgodę małżonka dłużnika za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego (zob. art. 244 i 245 Kodeksu postępowania cywilnego). Takim dokumentem będzie najczęściej umowa zawarta pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, na której podpisał się również małżonek dłużnika, potwierdzając tym samym swoją zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Należy więc pamiętać, że w każdym przypadku, gdy zawiera się dowolną umowę majątkową (np. sprzedaży, pożyczki itp.) z osobą pozostającą w związku małżeńskim, wskazane jest, aby na umowie małżonek złożył oświadczenie, że wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy.

 

Reasumując – za zadłużenie spadkowe męża nigdy nie zostanie Pani pociągnięta do odpowiedzialności. Jeśli obawia się Pani o przyszłe zobowiązania – proszę zawrzeć umowę majątkową – rozdzielność majątkową u notariusza.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »