.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Małżeńska umowa majątkowa

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 27.08.2012

Przed ślubem podpisaliśmy małżeńską umowę majątkową ustanawiającą rozdzielność majątkową. Obecnie chcielibyśmy przywrócić wspólność, jesteśmy po zakupie dwóch mieszkań. Czy zmiana intercyzy będzie mieć skutek od daty podpisania jej u notariusza, czy od dnia ślubu? Co z podatkami i opłatami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małżeńska umowa majątkowa może w każdym czasie zostać zmieniona przez zawarcie nowej umowy. Zmiana może polegać bądź na zmianie rodzaju ustroju majątkowego, bądź jedynie na jego modyfikacji, jeżeli taka modyfikacja jest możliwa.

 

Małżeńska umowa majątkowa może w każdym czasie zostać rozwiązana. W umowie tej strony mogą postanowić, jaki będzie obowiązywać ich ustrój majątkowy, w szczególności, że będzie to ustrój wspólności ustawowej. Ustalenie, że będzie obowiązywać inny niż dotychczas ustrój umowny, oznacza w istocie zawarcie umowy zmieniającej dotychczasową umowę. Art. 47 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesądza, że w razie rozwiązania mowy w czasie trwania małżeństwa, gdy strony nie postanowią inaczej, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, niezależnie od tego, jaki ustrój majątkowy obowiązywał przed zawarciem umowy.


Małżeńska umowa majątkowa w zasadzie reguluje stosunki majątkowe miedzy małżonkami na przyszłość, tj. umowa zawarta przez zawarciem małżeństwa na czas od jej zawarcia, a umowa zawarta w trakcie trwania małżeństwa – na czas od jej zawarcia. Strony jednak, mogą określić inny, przyszły termin, z którego nadejściem umowa wejdzie w życie (art. 116 § 1 Kodeksu cywilnego). Stronami małżeńskiej umowy majątkowej mogą być tylko małżonkowie lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Małżeńska umowa majątkowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 73 § 2 zd. 1 Kodeksu cywilnego).

 

Małżonkowie mogą przez umowę rozszerzyć wspólność ustawową na przedmioty i prawa majątkowe, które stosownie do art. 33 stanowią majątek osobisty każdego z nich, i w ten sposób ustanowić ustrój ogólnej wspólności majątkowej. Mogą też rozszerzyć wspólność na stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków niektóre tylko rodzaje przedmiotów albo przedmioty oznaczone co do tożsamości. Granice umownego rozszerzenia wspólności ustawowej wyznacza art. 49 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rozszerzeniem wspólności bowiem nie można objąć przedmiotów i praw majątkowych wymienionych w art. 49 § 1, a jeżeli rozszerzono zakres wspólności na te przedmioty i prawa, to takie postanowienie umowy jest nieważne bądź nieważna jest cała umowa. Strony mogą się umówić, że rozszerzoną wspólnością objęte zostaną tylko przedmioty (wszystkie, określone ich rodzaje lub oznaczone co do tożsamości) należące do ich majątków osobistych przed zawarciem umowy, że wspólność obejmie tylko przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa albo że umowa spowoduje oba te skutki.

 

„Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przez drugiego małżonka” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2717/2000).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »