Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalny czas trwania kontroli podatkowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.02.2009

Przedsiębiorcy narzekają na częste i długie kontrole, ale najczęściej nie z powodu wykrytych nieprawidłowości i ich konsekwencji, lecz dezorganizacji pracy. Problem szczególnie dotyka małych przedsiębiorców, którzy nie posiadają w strukturach swoich firm wyspecjalizowanych działów odpowiedzialnych za księgowość i kontakty z organami podatkowymi, organami kontroli. Dezorganizacja pracy odbija się w sposób negatywny na przychodach uzyskiwanych przez kontrolowane firmy, szczególnie gdy właściciel zamiast kontrahentami zajmuje się kontrolerami. Aby negatywne skutki kontroli były dla przedsiębiorców jak najmniejsze, ustawodawca wprowadził ograniczenie czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.) czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli w jednym roku kalendarzowym:

 

 • u mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, nie może przekraczać 4 tygodni;
 • u pozostałych przedsiębiorców – 8 tygodni.

 

Podatnik może śledzić czas trwania kontroli na podstawie wpisów do książki kontroli, którą każdy przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organy kontroli w tym:

 

 • daty podjęcia i zakończenia kontroli,
 • oznaczenie organu kontroli,
 • oznaczenie upoważnienia do kontroli,
 • zakres przeprowadzonej kontroli.

 

Zgodnie z art. 283 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia i zawiera m.in. określenie zakresu, jaki ma ona obejmować. Podatnik powinien wiedzieć, że zakres kontroli wpisany w książce kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Organ, który określa skalę kontroli, winien wyszczególnić obowiązki, które będą jej przedmiotem oraz jest zobligowany wskazać regulacje prawne będące ich podstawą.

 

Co do zasady, uznać można, iż kontrola podatkowa prowadzona przez jeden organ kontroli (przykładowo naczelnika urzędu skarbowego) u mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, nie może przekraczać 4 tygodni i każde działanie kontrolujących podjęte po tym terminie uznać można za bezprawne (8 tygodni u pozostałych przedsiębiorców).

 

Jak należy liczyć owe cztery ustawowe tygodnie? Warto zadać to pytanie, gdyż większość urzędów skarbowych ten okres przelicza na dni robocze i wykazuje, że kontrola u podatnika może trwać 28 dni roboczych. Co więcej, w dokumencie „Protokół kontroli podatkowej” istnieje pole o nazwie „Liczba dni kontroli”. Nie można zgodzić się z tym stanowiskiem organów kontroli, ponieważ terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu; zatem nazwa dnia będącego początkiem terminu odpowiada nazwie dnia będącego końcem terminu.

 

Wszczęcie kontroli podatkowej, co do zasady, następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Natomiast zostaje ona zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Doręczenie wspomnianego protokołu powinno nastąpić przed upływem zapowiedzianego czasu kontroli, jednakże – z przyczyn niezależnych od organu – jego doręczenie po upływie zapowiedzianego terminu jest także prawnie skuteczne.

 

Wskazać należy, iż zgodnie z orzeczeniem łódzkiego Sądu grodzkiego z 20 grudnia 2006 r. (sygn. XIX879/05): „Czynności, które inspektorzy podejmują po przekroczeniu terminu czterech lub ośmiu tygodni (w zależności od wielkości firmy), są nielegalne”. Niestety, zastosowanie w konkretnych sprawach podatników cytowanego orzeczenia jest mocno ograniczone. Przyjąć jednak można, iż kontrolowany podatnik winien pisemnie:

 

 • wskazać kontrolującym upływ terminu na przeprowadzenie kontroli,
 • poprosić o pisemne wskazanie podstawy prawnej pozwalającej kontrolującym prowadzić dalej kontrolę, oraz
 • wnieść o zaprzestanie przeprowadzania czynności kontrolnych do momentu wyjaśnienia poruszonej kwestii.

 

Jest to ostrożny schemat postępowania, który nie narazi podatnika na przykre konsekwencje, a w razie sporu z organem może przechylić szalę zwycięstwa na jego stronę.

 

Wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2006 r. (sygn. I FSK 1045/2005; LexPolonica nr 1505502), niestety nie napawa optymizmem. Cytuję: „Sprawdzenie rozliczeń podatkowych w małej firmie powinno zakończyć się po czterech tygodniach, a w dużej po ośmiu. Tak wynika z przepisów, jeśli jednak kontrolerzy przekroczą te limity, nic wielkiego się nie stanie. Limity czasowe mają dyscyplinować urzędy, ale ich przekroczenie nie powoduje, że nie można dalej prowadzić kontroli”.

 

Trudno się z tym zgodzić, bowiem skoro ustawodawca wprowadza pewien limit czasowy w celu ochrony przedsiębiorców – organy kontroli winny go bezwzględnie przestrzegać. Zgodnie z Konstytucją: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Trudno jednak mówić o państwie prawnym i sprawiedliwości, gdy w postępowaniu kontrolnym jedyną stroną, która bezwzględnie musi dotrzymywać wszystkich terminów jest kontrolowany podatnik.

 

Reasumując, podatnik ma pełne prawo wymagać od organu kontroli przestrzegania ograniczeń czasowych, które nakłada na ten organ ustawodawca. Niestety, skuteczne dochodzenie swoich uprawnień i udowodnienie, że ustalenia poczynione po upływie ustawowego terminu na przeprowadzenie kontroli są bezprawne, jest bardzo trudne.

 

Ponadto ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się w wielu przypadkach, m.in. gdy:

 

 1. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
 3. odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku postępowania prowadzonego przez organ;
 4. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 5. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
 6. przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
 7. kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi – w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji;
 8. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 9. wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę (organ może przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do czasu podstawowego kontroli);
 10. działalność przedsiębiorców znajduje się w zakresie objętym:
 • szczególnym nadzorem podatkowym,
 • nadzorem nad rynkiem kapitałowym,
 • nadzorem bankowym,
 • nadzorem ubezpieczeniowym,
 • nadzorem emerytalnym,
 • nadzorem weterynaryjnym,
 • nadzorem sanitarnym.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Dopuszczalna ilość równoczesnych kontroli w spółce

Co do zasady niedozwolone jest prowadzenie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy jednocześnie. Od zasady tej prawo ustanawia jednak szereg wyjątków, w przypadku zaistnienia których może on spodziewać się kontroli prowadzonej przez dwa różne organy w tym samym czasie.

 

Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa

Gdy podatnik jest kontrolowany przez pracowników Urzędu Skarbowego czy też Urzędu Kontroli Skarbowej nie zawsze potrafi rozpoznać, jakie postępowanie tak naprawdę jest prowadzone. Jest to jednak potrzeba umiejętność.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »