.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalna podwyżka czynszu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 03.06.2014

Zajmuję wraz z mężem mieszkanie w budynku zarządzanym przez zarządcę. Dotychczasowy czynsz wynosił 6 zł za m2, obecnie (pod koniec 2012 r.) zarządca podniósł go do kwoty 7,38 zł w oparciu o wskaźnik przeliczenia kosztu odtworzenia. Czy to nie jest zbyt duża podwyżka, nawet więcej niż mogłaby wynosić maksymalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., a w szczególności do treści art. 8a tej ustawy, zgodnie z którym:

 

„4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

 

4a. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust. 4b. (…)

 

4e. Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«”.

 

Mając powyższe na uwadze, w dalszej kolejności należy zbadać, jak wysokość czynszu przed podwyżką, wynoszącego 342,48 zł (57,08 m2 x 6 zł) miała się do wartości odtworzeniowej lokalu.

 

I tak, mając na uwadze to, że wojewoda w zarządzeniu ustalił wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Pani województwa w wysokości 2954 zł, w związku z tym 3% tej wartości daje kwotę 88,62 zł.

 

Dlatego też stwierdzić należy, że podwyżka w Pani przypadku nastąpiła z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, w związku z czym, aby podwyżka taka była dopuszczalna, musi ona spełnić przesłanki z ust. 4e wspomnianej ustawy, tj. nie może ona przekroczyć średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2011, skoro wypowiedzenie czynszu nastąpiło w 2012 r.).

 

Należy więc wskazać, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. [M.P. z 2012 r., poz. 23]) wyniósł 104,3 [wzrost cen o 4,3%]).

 

Podsumowując powyższe, zauważyć trzeba, że maksymalna podwyżka, jaka mogła zostać dokonana w omawianej sprawie, to równowartość 4,3% dotychczasowego czynszu, tj. 26 gr za m2 (6 zł x 4,3% = 0,258 zł).

 

W świetle powyższego uznać należy, iż dokonana obecnie podwyżka jest zawyżona, a zatem ponad wymienioną kwotę 6,26 zł niewiążąca.

 

Niemniej, dla pełnej jasności i usunięcia wszelkich wątpliwości, warto byłoby, aby zwróciła się Pani do zarządcy z pismem, przedstawiając powyższe argumenty z prośbą, aby ustosunkował się do tak dokonanej kalkulacji podwyżki czynszu. W szczególności zaś niejasna wydaje się wskazywana przez zarządcę kwota 7,38 zł jako rzekomo wynikająca ze wspomnianego zarządzenia wojewody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus trzy =

18.03.2016

W mojej opinii zarówno autor jaki i komentujący darth są w błędzie, choć wniosek końcowy tego drugiego jest bliższy prawdy.
Otóż należy pamiętać, że przepis art. 8a ust. 4 ustawy mówi o 3% wartości odtworzeniowej LOKALU i na tamten czas wartość ta wyrażała się kwotą 168.614,32 PLN (iloczyn wskaźnika przeliczeniowego odtworzenia 1m2 lokalu i powierzchni lokalu pytającej, tj. 2.954 PLN/1m2 x 57,08 m2). Zatem 3% tej wartości wynosi 5.058,43 PLN. Istotne jest to, że w granicach tych 3% ma się mieścić nie kwota samej podwyżki, lecz czynsz już po jej uwzględnieniu (cyt. z ustawy: art. 8a ust. 4 "Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu (...) w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach..."). Wobec powyższego dzieląc uzyskaną wyżej kwotę 5.058,43 PLN przez 12 miesięcy ("w skali roku") uzyskamy wartość 421,54 PLN, która stanowi maksymalną "dopuszczalną" wartość czynszu miesięcznego dla tego konkretnego lokalu w tamtym okresie.
Jak wynika z danych wskazanych w artykule czynsz podniesiono z 6 PLN/1m2 na 7,38 PLN/1m2, w wyniku czego pytająca była zobowiązana płacić po podwyżce miesięczny czynsz w wysokości 421,25 PLN. Jak widać uzyskana kwota mieści się w górnej granicy, a podwyżka wcale nie następowała z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, przez co wniosek końcowy artykułu okazuje się błędny.
Podsumowując: postępowanie zarządcy było prawidłowe.

Wizard_of_Oz

19.03.2015

Oj. Coś chyba nie wyszło w wyliczeniach. Podwyżka była o ok. 78 zł za lokal cały lokal. Dlaczego więc niby ta kwota jest większa od 88,62 zł (3procent wskaźnika przeliczeniowego?) Liczę i liczę i wychodzi mi, że 7,38 zł za m2 to właśnie prawidłowa stawka i nie musi być tych dodatkowych przesłanek...

darth

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »