.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Majątek osobisty a rozwód

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 03.07.2013

Chciałbym rozwieść się z żoną. Zajmujemy razem mieszkanie, które kupiłem jeszcze przed ślubem, podobnie zresztą jak wszelkie sprzęty AGD i RTV oraz meble. W czasie trwania małżeństwa otrzymałem w spadku nieruchomość po matce. Sprzedałem ją i za te pieniądze kupiłem działkę rekreacyjną. Czy żona może domagać się części pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości czy stanowią one mój majątek osobisty (tak poinformował mnie notariusz)? Czy po rozwodzie mogę żądać, żeby żona się wyprowadziła z mieszkania? Nie możemy razem mieszkać, bo żona znęca się nade mną psychicznie. Czy należy przedstawić w sądzie dowód w postaci rachunków za media, które są wyłącznie na mnie? Czy koszty remontów, których dokonywaliśmy wspólnie, będę musiał zwrócić żonie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Notariusz prawidłowo poinformował Pana, że mieszkanie zajmowane przez Państwa stanowi tylko i wyłącznie Pana majątek. Podstawę do takiego twierdzenia daje art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

 

Oznacza to, że od dnia wstąpienia przez Pana w związek małżeński wszelkie dobra nabyte po ślubie (zaczynając już od prezentów wręczanych na ślubie) stanowią łączną własność Pana i małżonki. W sytuacji jednak, gdy pewne składniki majątku zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, to przedmiot taki będzie stanowił własność tego z Państwa, który go zakupił przed ślubem.

 

Podstawą do wyodrębnienia składników majątkowych nabytych przed dniem zawarcia ślubu jest art. 33 K.r.o., który mówi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed dniem zawarcia związku małżeńskiego.

 

Do majątku osobistego należą także:

 

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Ponieważ umowę kupna mieszkania zawarł jedynie Pan, nie będąc jeszcze w związku małżeńskim, to własność tego domu oraz jego wyposażenia, które zakupił Pan przed ślubem, należą jedynie do Pana. I ta kwestia pozostaje całkowicie bezsporna. W związku z tym żona nie ma prawa dochodzić od Pana jakiejkolwiek części wartości tego mieszkania ani sprzeciwiać się Pańskim rozporządzeniom tym lokalem, np. sprzedaży.

 

Co do kwestii wykonanych w mieszkaniu wspólnych zmian, jak remonty czy zakup pewnych elementów wyposażenia, to małżonka może dochodzić zwrotu połowy zainwestowanej kwoty. Podstawę do dochodzenie nakładów poczynionych na mieszkanie wspólne z majątku osobistego żony stanowi art. 45 K.r.o.:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód […].

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

 

W przypadku udowodnienia przez żonę poczynionych przez nią nakładów, będzie Pan zobowiązany zwrócić jej tę kwotę.

 

Oczywiście może pan przestawić sądowi umowy na media, jednak nie jest to konieczne w celu wykazania, że mieszkanie jest Pańskim majątkiem osobistym. Wystarczy, że przedłoży Pan wypis aktu notarialnego.

 

Proszę pamiętać, że o podziale majątku przy rozwodzie sąd zdecyduje tylko wtedy, gdy będą Państwo zgodni co do sposobu podziału. Jeżeli jakiekolwiek elementy majątku pozostaną sporne, sąd odmówi dokonania podziału. W takiej sytuacji podziału będą Państwo mogli dokonać dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego w osobnym postępowaniu o podział majątku wspólnego.

 

Co do wyprowadzki żony po rozwodzie oczywiście jako właściciel mieszkania może Pan zażądać, by żona we wskazanym terminie opuściła lokal. Jeżeli nie uczyni tego dobrowolnie, będzie Pan mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego. Proszę pamiętać, że polskie prawo nie przewiduje eksmisji na bruk, tak więc w momencie, gdy żona nie będzie chciała sama opuścić mieszkania, a otrzyma Pan wyrok eksmisyjny, to żona wyprowadzi się dopiero po otrzymaniu lokalu zastępczego.

 

Jeżeli żona znęca się nad Panem psychicznie, to proszę okoliczność tę zgłosić na policję i założyć tzw. niebieską kartę. W przypadku udowodnienia znęcania się przez żonę nad Panem, otrzyma ona w wyroku karnym nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »