Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokal socjalny w praktyce

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.06.2009

W artykule tym omówione zostały praktyczne kwestie związane z lokalami socjalnymi.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z lokalem socjalnym reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (zwana dalej „ustawą”).

 

Przez lokal socjalny należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

 

Lokal przeznaczony na lokal socjalny musi więc spełniać odpowiednie standardy; warunki te są minimum, poniżej którego zejść nie można, wobec czego uprawnieni do lokalu socjalnego nie mają obowiązku przyjąć takiego lokalu, a w razie gdyby komornik mimo to chciał przymusowo doprowadzić do przeniesienia, eksmitowani mogą złożyć niezwłocznie skargę na czynności komornika i wnieść o wstrzymanie czynności eksmisyjnych.

 

Od lokalu socjalnego należy odróżniać tzw. pomieszczenie tymczasowe, które co do zasady spełnia niższe standardy aniżeli wyżej określone. Jeśli eksmitowanemu nie przyznano lokalu socjalnego, należy mu się przynajmniej pomieszczenie tymczasowe, w związku z tym, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma eksmisji na bruk. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

 

Tymczasowe pomieszczenie powinno:

 

 1. nadawać się do zamieszkania;
 2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
 3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych;
 4. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;
 5. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;
 6. posiadać możliwość ogrzewania;
 7. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;
 8. zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

 

Celem lokali socjalnych jest wsparcie rodzin ubogich oraz przeciwdziałanie bezdomności.

 

O przyznaniu lokalu socjalnego decyduje sąd w postępowaniu eksmisyjnym. Sąd nie ma obowiązku przyznania lokalu socjalnego osobie, która nigdy nie miała żadnego tytułu prawego do lokalu, z którego została eksmitowana. Tym samym obowiązek orzeczenia przez sąd uprawnienia do lokalu socjalnego dotyczy jedynie osób, które miały tytuł prawny do lokalu oraz ich domowników.

 

Tytułem prawnym do lokalu może być umowa najmu, użyczenia, czy umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Sąd z urzędu bada, czy zachodzą przesłanki do orzeczenia lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację rodzinną i materialną osób, przeciwko którym wniesiono pozew o eksmisję. Sąd może nie przyznać lokalu socjalnego, zwłaszcza jeśli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

 

Ustawodawca wyczerpująco wskazał przesłanki, których wystąpienie pociąga obowiązek przyznania w wyroku lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

 1. kobiety w ciąży,
 2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
 6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
  – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

W wypadku nakazu wstrzymania eksmisji w związku z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego uprawnieni mają prawo zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu, za który jednak winni opłacać co miesiąc tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byliby obowiązani opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Taki stan będzie trwał do czasu dostarczenia lokalu socjalnego i opróżnienia lokalu.

 

W przypadku, gdy sąd wyda wyrok eksmisyjny wraz z prawem do lokalu socjalnego nakaże wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu dostarczenia lokalu socjalnego. Oznacza to, że właściciel mieszkania nie uzyska klauzuli wykonalności na wyrok eksmisyjny, dopóki gmina nie zaoferuje uprawnionym lokalu socjalnego. Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego ciąży bowiem jedynie na gminie. Tym samym eksmitowany nie ma obowiązku przeprowadzić się do lokalu socjalnego, który dostarczył inny podmiot niż gmina.

 

Po wskazaniu przez gminę lokalu socjalnego spełniającego wymagane prawem standardy uprawnieni do lokalu socjalnego winni zawrzeć z gminą umowę najmu i opróżnić lokal, z którego zostali eksmitowani. W razie braku dobrowolnego opróżnienia lokalu właściciel mieszkania będzie mógł doprowadzić do przymusowego wykonania wyroku eksmisyjnego poprzez komornika, co spowoduje dodatkowe koszty obciążające w całości eksmitowanych.

 

Umowa najmu na lokal socjalny zostaje zawarta na czas określony. Czas trwania umowy ustala gmina. Umowa może zostać przedłużona na następny okres, jeśli sytuacja ekonomiczna najemcy nie ulegnie zmianie.

 

Za lokal socjalny najemca jest obowiązany płacić czynsz. Ustawodawca określił jednak górną stawkę, a mianowicie stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.06.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden minus IX =

07.03.2014

Jestem od trzech lat bezdomny, żona chora i niepełnosprawna na rencie socjalnej I grupy i mądrzy we Włodawskiej komisji mieszkaniowej odrzucili wniosek o przyznanie jakiegokolwiek lokalu tylko dlatego, że nasze wspólne dochody przekroczyły jakieś tam kryterium.
Zgodnie z prawem jest wiele argumentów ZA przyznaniem lokalu socjalnego poza , tylko te dochody...
Jak zatem należy rozumować to postanowienie:
Komu nie można odmówić prawa do lokalu socjalnego
Prawa do lokalu socjalnego nie można odmówić:
- kobietą w ciąży,
- emerytom i rencistom o niskich dochodach, korzystającym z pomocy społecznej,
- osobą chorym,
- bezrobotnym,
- małoletnim, niepełnosprawnym oraz ubezwłasnowolnionym wraz z osobami sprawującymi nad nimi opiekę
Osoby te mają pierwszeństwo do przyznania lokalu socjalnego, z pośród wszystkich innych starających się o przyznanie prawa do lokalu.
Do której gminy powinna zgłosić się osoba bezdomna?
WNIOSEK;
Trzeba pić, kraść i nie pracować aby taki lokal otrzymać.
Bardzo możliwe, że czekają na kopertę lub dzielą lokale w/g własnych upodobań.

BEZDOMNY

22.08.2012

Jeszcze tylko chciałam uzyskać wskazówki, jak zmusić gminę aby dała lokal socjalny. Bo ja czekam już 6 lat, aby gmina, aby lokatorzy bez umowy wyprowadzili się z mojej własności. Na dzień dzisiejszy ja wynajmuje mieszkanie, a lokatorzy mieszkaja u mnie w domu i mają się dobrze. Więc wcale nie dziwię się tym, co są w stanie siłą interweniować, gdyż legalnie to tylko jakiś cyrk totalny.

zoska

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »