.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokal komunalny po dziadkach

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 05.07.2011

Od 12 lat byłam zameldowana w lokalu komunalnym z moimi dziadkami, sprawując nad nimi opiekę. Dwa miesiące temu dziadkowie zginęli w wypadku samochodowym. Czy mogę ubiegać się o umowę najmu lokalu, w którym mieszkałam dotąd z dziadkami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie chciałbym zauważyć, iż zgodnie z przepisami prawo najmu lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu oraz nie wchodzi w skład spadku po najemcy, niemniej jednak bliscy członkowie rodziny zmarłego najemcy mogą zachować prawo do lokalu dzięki instytucji wstąpienia w stosunek najmu. Instytucja ta funkcjonuje w obecnym kształcie od 10 lipca 2001 r., tj. od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

 

Wstąpienie w stosunek najmu w całości uregulowane zostało w art. 691 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – w skrócie K.c.) w brzmieniu nadanym przez art. 26 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”, pod warunkiem, o którym mowa w art. 691 § 2 K.c., jakim jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 06.05.1980 r. sygn. akt III CRN 61/80, zinterpretował pojęcie stałego zamieszkania: „przez stałe zamieszkanie, stanowiące przesłankę nabycia praw najmu na podstawie art. 691 k.c., należy rozumieć zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w tym mieszkaniu i tej miejscowości skupia się życie osobiste i działalność osoby bliskiej najemcy. Z reguły nie będzie stanowić stałego zamieszkania pobyt osoby bliskiej w celu udzielenia doraźnej, choć nawet dłużej trwającej pomocy najemcy mieszkania”.

 

Z powyższego przepisu art. 691 § 1 i 2 K.c. wynika, iż celem instytucji wstąpienia w stosunek najmu jest zapewnienie prawa do zamieszkiwania w lokalu osobom, które mieszkały z najemcą i wskutek jego śmierci traciłyby uprawnienia do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wstąpienie w stosunek najmu zapobiega takim sytuacjom, określając pewien krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki zmarłego najemcy w takim kształcie, w jakim istniały za jego życia.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt Pani sprawy, chciałbym zaznaczyć, że polski ustawodawca w art. 691 K.c. od 10 lipca 2001 r. ustalił enumeratywnie krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy, którymi są: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, a także dzieci najemcy i jego współmałżonka niepochodzące z ich małżeństwa oraz dzieci przysposobione przez najemcę i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

 

Niestety, ale nie mam dla Pani dobrych wiadomości, albowiem Pani, będąc wnuczką osób, z którymi Pani zamieszkiwała i opiekowała się – nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 691 K.c., a zatem co do zasady nie może Pani wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy.

 

Powyższe twierdzenie potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21.05.2002 r., sygn. akt. III CZP 26/02, przyjmując, iż „wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. także wtedy, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa”.

 

Niemniej jednak chciałbym zwrócić Pani uwagę na fakt, iż w niektórych gminach sytuacja wnuków, którzy pozostają w mieszkaniu po śmierci najemcy, może być korzystniejsza, niż przedstawiłem to powyżej, bowiem zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy uchwala „zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem  nie wstąpiły po śmierci najemcy”, a zatem pozwolę sobie zasugerować Pani, aby zapoznała się Pani z uchwałą rady gminy w tym przedmiocie, bowiem w  uchwale rada gminy mogła przewidzieć wynajęcie tego samego lub innego mieszkania wnukom pozostałym w mieszkaniu po śmierci najemcy, przy spełnieniu zapewne określonych warunków. Należy jednak pamiętać, iż powyższy przepis dotyczy mieszkań będących własnością gminy, gminnych osób prawnych oraz spółek handlowych utworzonych z działem gminy.

 

Ponadto chciałbym zauważyć, iż jeśli sprawowała Pani opiekę nad dziadkami do chwili ich śmierci na podstawie umowy zawartej z najemcą przed dniem 12 listopada 1994 r., o której jest mowa w art. 31 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a ponadto spełnia Pani wymagania zawarte w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z późn. zm.), stosuje się art. 691 K.c. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 listopada 1994 r., a co za tym idzie, mogłaby Pani wstąpić w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »