.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

„Literówka” a konieczność skorygowania dokumentów

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 11.07.2011

Moja mama jest jednym z czterech spadkobierców gospodarstwa rolnego po swoim bracie, odbyło się sądowe przyznanie spadku. Jej siostra chce notarialnie przepisać swoją część spadku na moją mamę. W akcie własności wujka, w danych jego matki, jest jednak „literówka” – zamiast imienia Hanna wpisano Anna. Sprostowaliśmy wszystkie inne dokumenty zawierające błędne dane. Czy akt własności przed przepisaniem części cioci musiałabym jakoś sprostować? Czy to konieczne, skoro ta osoba już nie żyje? Jakie dokumenty należy dostarczyć notariuszowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty własności ziemi, wydawane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (ustawa uwłaszczeniowa, Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 250 ze późn. zm.) stanowiły decyzję administracyjną. Aby sprostować oczywistą omyłkę w akcie, należy przeprowadzić tzw. postępowanie rektyfikacyjne.

 

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29.03.2006 r., sygn. akt IV Sa/Wa 2403/05, „właściwym do orzekania w sprawie sprostowania aktu własności ziemi, wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, jest organ gminy”.

 

Powyższe wynika także z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „organy właściwych gmin przejmują prowadzenie spraw powierzonych terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego”.

 

Natomiast w myśl art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) „do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeśli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy”.

 

Podstawę proceduralną sprostowania aktu własności ziemi stanowią przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – art. 113 § 1. Zgodnie z treścią tego przepisu „organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie, rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”.

 

W Państwa przypadku nie ma jednak konieczności uprzedniego skorygowania aktu własności ziemi i dokonanych na jego podstawie wpisów urzędowych.

 

Jeśli zostało wydane postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Pańskim wujku i jeśli jest ono prawomocne (a tak wynika z opisu sytuacji), to można udać się do notariusza i dokonać rozporządzenia udziałem spadkowym jednego z czterech spadkobierców. Będzie to zbycie udziału spadkowego. Warunkiem jest jednak, aby spadek po wujku nie podlegał dotychczas podziałowi.

 

Zbywając swój udział spadkowy, siostra Pani mamy zadysponuje 1/4 udziału w całej masie majątkowej, nabytej z tytułu dziedziczenia po bracie.

 

„Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego” (art. 1051 Kodeksu cywilnego). Umowa taka dla swej ważności wymaga bezwzględnie zachowania formy aktu notarialnego.

 

Siostra Pani mamy może więc zbyć cały swój udział dowolnej osobie. Może również rozporządzić udziałem (1/4) w przedmiocie należącym do spadku (np. własnym udziałem w konkretnej nieruchomości).

 

Zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody którekolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku”.

 

Zbycie udziału nie wymaga więc zgody innych spadkobierców, ale rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku już tak.

 

O dokumentach, jakich potrzebuje notariusz do sporządzenia aktu notarialnego obejmującego czynność prawną, informuje on Państwa odrębnie, dlatego w tej sprawie konieczne będzie zapytanie w wybranej kancelarii.

 

Będą to jednak zapewne takie dokumenty, jak:

 

  1. dokumenty tożsamości osób stawających,
  2. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po wujku ze stwierdzeniem jego prawomocności przez sąd (oryginalny odpis),
  3. skrócony odpis aktu małżeństwa Pani mamy i skrócony odpis aktu małżeństwa jej siostry, aby możliwe było zidentyfikowanie ich jako spadkobierczyń, wymienionych w postanowieniu sądu;
  4. odpis skrócony aktu zgonu wujka też prawdopodobnie będzie potrzebny.

 

Okoliczność, że akt własności ziemi opiewa na osobę, która już nie żyje, nie ma znaczenia dla skuteczności procedury jego sprostowania. Mogą domagać się tego np. spadkobiercy tej osoby, dowodząc swego prawa do spadku prawomocnym postanowieniem sądu lub zarejestrowanym notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »