.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lista radców prawnych

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 08.05.2013

Planuję złożyć wniosek o wpis na listę radców prawnych; jednym z wymogów jest złożenie oświadczenia o postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych. Kilka miesięcy temu zostałam ukarana mandatem za wykroczenie drogowe. Czy powinnam o tym wspomnieć? Nie jestem pewna, czy zwrot „postępowanie karne” należy interpretować wąsko (postępowanie w sprawach o zbrodnie i występki), czy obejmuje on wszystkie rodzaje postępowań.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do wniosku o wpis na listę radców prawnych należy dołączyć:

 

 1. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany;
 2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie zawierające informację, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 9. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis:
  • 900 zł, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (uchwała KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.);
  • 1500 zł, gdy z wnioskiem występuje osoba, o której mowa w 25 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (uchwała KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.).

 

W polskim systemie prawnym możemy wyróżnić (ze względu na to, co jest przedmiotem postępowania) trzy podstawowe postępowania przed organami państwowymi: cywilne, karne i administracyjne. Każde z powyższych postępowań służy realizacji określonej, odpowiadającej mu dziedziny prawa materialnego. Co do zasady należy zatem stwierdzić, że proces karny ma na celu realizację przepisów prawa karnego materialnego. Tylko i wyłącznie w toku postępowania karnego możliwe jest ustalenie popełnienia przestępstwa, jak i jego sprawcy.

 

Warto przytoczyć definicję procesu karnego stosowaną przez M. Cieślaka, zgodnie z którą proces jest „pewnym zamkniętym układem pozwalającym na określenie jego początku i końca. Przebieg procesu odbywa się po torze składających się z następujących po sobie etapów, ogniw procesowych, tworzących tok procesu. Proces będący ruchem zmierza do określonego rezultatu, który jest jego celem. Proces stanowi więc zawsze określoną, zamierzoną działalność ludzką, a więc działalnością celową. Proces jest instytucją prawną świadomie powołaną przez ustawodawcę do osiągnięcia określonych celów i świadomie w tym zakresie wykorzystywaną”.

 

Aby wyjaśnić Pani wątpliwość dotyczącą tego, czy postępowanie karne obejmuje tylko przestępstwa, czy także wykroczenia (i czy w związku z tym należy wymienić wykroczenie we wniosku o wpis na listę radców prawnych), trzeba przywołać definicję postępowania karnego, którą posługuje się prof. Kazimierz Marszał: „proces karny stanowi przewidziane prawem zachowanie organów państwowych i pozostałych uczestników, zmierzające do wykrycia czynu przestępnego i jego sprawcy, do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków, albo w razie stwierdzenia braku przestępstwa, sprawstwa lub istnienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność, do uniewinnienia oskarżonego”.

 

Z powyższego wynika, że określenie „postępowanie karne” powinno być rozumiane wąsko i obejmować jedynie występki i zbrodnie, a zatem dwie kategorię przestępstw, o których mowa w art. 7 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.).

 

Nie bez znaczenia jest także nazewnictwo używane przez samego ustawodawcę, który posługuje się sformułowaniami „Kodeks postępowania karnego”, „Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”, „Postępowanie w sprawach nieletnich”.

 

Należy także wymienić stanowisko Wincentego Grzeszczyka, który wskazuje, że „przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się nie tylko w postępowaniu karnym (w postępowaniu w sprawach o przestępstwa), lecz także w innych postępowaniach na podstawie przepisów szczególnych, zwłaszcza zaś:

 

 • w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (zob. art. 113 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz inne przepisy tej ustawy, np. art. 125 § 1, art. 128 § 1);
 • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (według art. 1 § 2 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; w postępowaniu tym przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się tylko wtedy, gdy przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia tak stanowią, np. w art. 8, 11 § 1, art. 19 § 1, art. 39 § 1 i 2, art. 41 § 1, art. 69, 81, 109, 112 i innych);
 • w postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 20 i 21 § 3 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich);
 • do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (art. 22 ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary);
 • w postępowaniu przed Trybunałem Stanu (art. 18 ust. 1 ustawy z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu);
 • w postępowaniu lustracyjnym (art. 19 i 21d ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów);
 • w postępowaniu cywilnym, na podstawie art. 163 § 2 K.p.c., w razie zarządzenia przymusowego sprowadzania lub aresztowania;
 • w postępowaniu dyscyplinarnym (m.in. na podstawie art. 89 ustawy o prokuraturze, art. 128 Prawa o ustroju sądów powszechnych, art. 69 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie)”*.

 

Mając na uwadze powyższe rozważania, sądzę, że zwrot „postępowanie karne” obejmuje jedynie postępowania o przestępstwa. Innymi słowy, we wniosku o wpis na listę radców prawnych nie jest wymagane wskazywanie na popełnione wykroczenia. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego nie powoduje objęcia tych postępowań mianem postępowania karnego.

 

 

 

 

*W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 752.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »