.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja sklepu i zwolnienie pracownicy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 04.06.2012

Prowadzę działalność. W jej ramach mam sklep elektroniczny (w nim pracuję tylko ja) i małą pasmanterię w innym mieście. Planuję likwidację sklepu (pasmanterii) i zwolnienie mojej jedynej pracownicy, która jest w ciąży. Lokal zostanie sprzedany wraz z wyposażeniem. Po likwidacji sklepu zajmę się tylko branżą elektroniczną. Czy mogę zwolnić tę pracownicę z powodu likwidacji sklepu – mimo że jest ciężarna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu:

 

  1. zatrudnia Pan jednego pracownika (pracownicę w ciąży),
  2. likwidowany jest sklep położony w innym miejscu niż siedziba Pana firmy.

 

Najistotniejszą kwestią z punktu widzenia pracownika, z którym zakład pracy rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jest sama możliwość zwolnienia oraz odprawa pieniężna określona w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

 

Przepisy tej ustawy mają zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z jej art. 1 „przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron”.

 

W związku z tym nie jest możliwe jej zastosowanie w zaistniałej sytuacji.

 

Zastosowanie ma więc Kodeks pracy i wskazane w nim zasady. A stosownie do nich:

 

„Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.

 

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika–ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego”.

 

W naszym prawie istnieje pojęcie pracodawcy. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 

W przedmiotowej sytuacji pracodawcą jest Pan jako osoba fizyczna prowadząca działalność i zatrudniająca pracowników. Pracownicy nie są zatrudniani odrębnie przez pasmanterię oraz sklep elektroniczny.

 

Kodeks pracy mówi o likwidacji pracodawcy, a nie likwidacji zakładu pracy (w tym likwidacji sklepu).

 

Pracodawca nie może zwolnić pracownicy w okresie ciąży. Zakaz ten jest bezwzględny. Ochrona przed wypowiedzeniem jest tak szeroka, że obejmuje nawet sytuacje, w których pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. W takich sytuacjach orzecznictwo przyjmuje, iż może ona kwestionować skuteczność wypowiedzenia, nawet jeśli w momencie wręczenia jej wypowiedzenia nie podlegała jeszcze szczególnej ochronie. Jeżeli pracownica sama złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, nie wiedząc o stanie ciąży, może ona powołując się na błąd, uchylić się od jego skutków.

 

Jeżeli chodzi o rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia, to jest ono dopuszczalne tylko z winy pracownicy, a więc nie na podstawie art. 53 Kodeksu pracy (przedłużająca się nieobecność w pracy) i tylko jeżeli zakładowa organizacja reprezentująca pracownicę wyrazi na to zgodę. Jeżeli jednak u pracodawcy organizacja związkowa nie istnieje bądź pracownica nie jest reprezentowana przez organizację istniejącą, pracodawca zwolniony jest z obowiązku uzyskania zgody na rozwiązanie umowy. Jak nie ma związku zawodowego, to nie ma potrzeby uzyskiwania jego zgody.

 

Ograniczenia dotyczące wypowiadania i rozwiązywania umów z pracownicami w ciąży wyłączone są w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (a nie likwidacji sklepu).

 

W takim przypadku pracodawca powinien uzgodnić z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownicę termin rozwiązania umowy o pracę a pracownica uprawniona jest do zasiłku równego zasiłkowi macierzyńskiemu, jaki otrzymałaby, gdyby podlegała zatrudnieniu. Obowiązek uzgodnienia z organizacją związkową nie ma zastosowania, gdy u pracodawcy organizacja związkowa nie istnieje bądź pracownica nie jest przez organizację istniejącą reprezentowana.

 

Likwidacja pracodawcy nie oznacza jednak likwidacji sklepu, oddziału, punktu sprzedaży.

 

Aby z tego skorzystać, musiałby Pan całkowicie zakończyć swoją działalność jako przedsiębiorca – wyrejestrować się z ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, US, GUS.

 

W tej sytuacji wyjściem jest nakłonienie pracownicy do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Można ją do tego zachęcić, proponując określoną rekompensatę.

 

W rachubę wchodzi także zmiana warunków pracy i płacy na mocy porozumienia stron – zmiana umowy na czas określony (do dnia porodu lub łącznie z urlopem macierzyńskim). Pracownica mogłaby pójść na zwolnienie lekarskie – przez pierwsze 33 dni (w roku kalendarzowym) płaci je Pan, a potem ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl