Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja jednostki budżetowej a odszkodowanie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 27.08.2016

W wyniku likwidacji jednostki budżetowej rozwiązano z nami umowy o pracę (moja na czas nieokreślony); było to 4 lata temu. Zwolniono wtedy 43 osoby, jednostka została zlikwidowana, a resztę pracowników przeniesiono do innej placówki. Okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, za który otrzymaliśmy odprawy. Czy z tego tytułu przysługiwało nam odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej „u.s.z.r.”), regulujące zasady dokonywania tzw. zwolnień grupowych, znajdują zastosowanie w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Liczby te obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

 

Ponadto trzeba także pamiętać, że niektóre z przepisów u.s.z.r. znajdą zastosowanie także w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż powyżej określona.

 

Zgodnie art. 8 ust. 1 u.s.z.r. pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Jak widać wyraźnie, istnieją dwie przesłanki nabycia prawa do przedmiotowej odprawy – pierwszą z nich jest rozwiązanie stosunku pracy, drugą – określony powód leżący u podstaw tego rozwiązania. Choć przytoczony przepis nie wskazuje tego wprost, bardzo duże znaczenie ma w tym przypadku sposób rozwiązania umowy – odprawa przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron (zob. art. 1 u.s.z.r.). Co niezwykle istotne, inicjatywa rozwiązania umowy za porozumieniem stron musi pochodzić od pracodawcy. Jeśli z taką inicjatywą wystąpi pracownik, nie będzie podstaw do objęcia go przepisami u.s.z.r. Podobnie będzie w sytuacji, gdy to pracownik podejmie inicjatywę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem stron.

 

Pracownik nabywa prawo do odprawy także w sytuacji, gdy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi w wynika nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy.

 

Jak wynika z art. 42 § 3 zd. 1 K.p., w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie SN, rozwiązanie takie pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez zakład pracy (zob. wyrok SN z dnia 22 maja 1975 r., I PRN 9/75, OSNCP 1976, nr 3, poz. 51). Potwierdzeniem tego poglądu jest także wyrok SN, w którym wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy wskutek wypowiedzenia warunków płacy, które prowadziłoby do radykalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika, jeżeli nastąpiło z przyczyn wskazanych w art. 1 u.r.n.p., może być uznane za dokonane wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy i uzasadniać roszczenie pracownika o odprawę pieniężną (wyrok SN z dnia 16 listopada 2000 r. I PKN 79/00, OSNP 2002, nr 10, poz. 240).

 

Oznacza to, że jeśli w danym przypadku pracownik spełnia warunki określone w u.s.z.r., będzie uprawniony do otrzymania odprawy.

 

W przypadku likwidacji zakładu pracy odszkodowanie nie przysługuje. Przysługuje jedynie odprawa za zwolnienie grupowe. Jednak roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po 3 latach. Gdyby więc nawet pracodawca był zobowiązany do wypłaty odpraw (nie jest to tożsame z wynagrodzeniem za okres wypowiedzenia), to okres dochodzenia tego roszczenia w sądzie dawno już upłynął i teraz nie ma już możliwości wyegzekwowania go od pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - V =

»Podobne materiały

Zwolnienia grupowe i zatrudnianie nowych osób

Zostałam zwolniona za porozumieniem stron podczas zwolnień grupowych. Na moje miejsce zatrudniono inną osobę. Czy nie zostało złamane prawo? Czy pracodawca nie powinien mnie spytać, czy nie chcę wrócić na to miejsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »