Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja drewnianej komórki i postawienie budynku gospodarczego

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 04.03.2010

Wraz z siostrą użytkuję działkę, której właścicielem był dawno zmarły ojciec (nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe). Na działce znajduje się budynek w stanie surowym oraz drewniana komórka gospodarcza. Chciałbym ją rozebrać i postawić na jej miejscu nowy budynek gospodarczy typu „blaszak”, niezwiązany z podłożem, o powierzchni 10 m2. Czy w tej sytuacji mogę uznać, że posiadam „ograniczone prawa rzeczowe” do tej nieruchomości i wypełnić dokument „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” potrzebny do zgłoszenia robót w starostwie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili obecnej właścicielami użytkowanej przez Pana działki są spadkobiercy Pana ojca, bowiem zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c) „prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców z jego chwilą śmierci”. Przejście tych praw następuje z mocy prawa, tzn. aby zostać spadkobiercą, nie trzeba składać żadnego oświadczenia. To, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, nie oznacza, że spadkobiercy nie nabyli spadku.

 

Zakładam, że Pana ojciec nie sporządził testamentu i w związku z tym doszło do dziedziczenia ustawowego. W takim wypadku do spadku powołana została żona Pana ojca i jego dzieci (Pan i Pana rodzeństwo), a jeśli któreś z rodzeństwa nie żyło w chwili śmierci ojca – to jego dzieci (a wnuki ojca). Dziedziczą Państwo w częściach równych.

 

Art. 931 K.c. stwierdza, że „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Jeśli po śmierci spadkodawcy nie są podejmowane żadne działania, po upływie 6 miesięcy od chwili śmierci zasadniczo uznaje się, że spadkobiercy przyjęli spadek wprost. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy spadkobierca jest osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, lub co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia lub jest osobą prawną. Wówczas traktowany jest tak, jakby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 K.c.). W sądzie rejonowym złożyć można wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to dokument potwierdzający nabycie spadku, ale zasadniczo złożenie go nie jest konieczne przy dokonywaniu zgłoszenia budowlanego.

 

Przyjęcie spadku wprost (przyjęcie proste) oznacza, że spadkobierca (spadkobiercy) odpowiadaja za wszystkie długi spadkowe i to całym swoim majątkiem. Nawet jeśli długi spadkowe przekraczają wartość spadku – spadkobierca musi je spłacać.

 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że jeśli nie zaistniały jakieś szczególne okoliczności, jest Pan jednym ze współwłaścicieli działki, a nie np. użytkownikiem. W składanym oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie musiał Pan podać dane osobowe współwłaścicieli i dołączyć ich zgodę na planowaną inwestycję.

 

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak zgody wszystkich współwłaścicieli jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (sygn. akt IV SA 33/90, sygn. II OSK 179/05).

 

Dodać należy, że zgoda współwłaścicieli wymagana jest z tego względu, że budowa obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością wykracza poza zwykły zarząd rzeczą wspólną i zgodnie z art. 199 K.c. wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

Należy również wyjaśnić, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane „roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Ustawa zawiera zamknięty katalog obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2.

 

Istotne jest zatem, aby w zgłoszeniu napisał Pan, iż zamierza wybudować budynek gospodarczy o powierzchni np. 10 m2, a nie np. garaż-blaszak. W ustawie garaż nie jest wymieniony jako zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a nie jest traktowany jako budynek gospodarczy i bardzo często urząd przy budowie garażu blaszanego o powierzchni do 25 m2 nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, mimo iż fizycznie jest to ten sam obiekt budowlany.

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga także budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Sytuacja ta więc Pana nie dotyczy, gdyż – jak rozumiem – nie zamierza Pan po 120 dniach rozebrać budynku.

 

Natomiast odnośnie rozbiórki istniejącego budynku, to zgodnie z art. 30 ustawy rozbiórka obiektów budowlanych, na których budowę nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (zakładam, że istniejący budynek gospodarczy nie przekracza 25 m2 powierzchni), wymaga również uprzedniego zgłoszenia w starostwie powiatowym.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że świadczymy również usługi w zakresie przygotowania pism (np. wezwaniem do zapłaty lub sporządzeniem pozwu), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - I =

»Podobne materiały

Odległość między budynkami

Interesują mnie zagadnienia związane z odległością między budynkami. Moi rodzice mają dom postawiony dokładnie na granicy działki. Przylega do niego budynek gospodarczy. Dom rodziców posiada dwa otwory okienne od strony działki sąsiada. Rodzice otrzymali zawiadomienie z urzędu, że sąsiad chce postaw

 

Postawienie suszarni bębnowej

Czy na postawienie suszarni bębnowej do trocin i jej eksploatację jest potrzebne zezwolenie, czy wystarczy zgłoszenie? Czy ma jakieś znaczenie, czy suszarnia będzie stała na wolnym powietrzu albo w już wybudowanej hali? W przypadku postawienia suszarni na wolnym powietrzu – obudowanie jej wiat

 

Rozbiórka obiektu budowlanego będącego samowolą budowlaną

Jestem współwłaścicielką nieruchomości, na której stoją budynki gospodarcze z lat 60. i 70. wzniesione bez wymaganego pozwolenia. Czy istnieje prawna możliwość rozbiórki tych obiektów budowlanych będących samowolą budowlaną na wniosek tylko jednego ze współwłaścicieli? Czy drugi ze współwłaścicieli

 

Legalizacja blaszanego garażu

Mój dziadek (poprzedni właściciel domu, w którym mieszkam) w 1994 r. postawił na działce blaszany budynek o powierzchni ok. 35 m2 (przez kilka lat służył jako warsztat, ja parkuję w nim samochód). Jest on usytuowany w odległości ok. metra od granic sąsiedniej działki, z której właścicielami jestem s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »