Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja firmy pracodawcy a świadczenie przedemerytalne

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.01.2018

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne z tytułu likwidacji firmy pracodawcy. Dostałam świadectwo pracy bez wypowiedzenia – z przyczyn niedotyczących pracownika. ZUS wzywa mnie do dostarczenia zaświadczenia o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. Co mam robić? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja firmy pracodawcy a świadczenie przedemerytalne

Fot. Fotolia

ZUS ma obowiązek ustalić powód rozwiązania umowy o pracę, aby stwierdzić należność czy brak prawa do świadczenia. Przyczyna wypowiedzenia to jedna z przesłanek, jakie muszą być spełnione. W świadectwie pracy powinna być podana podstawa prawna wypowiedzenia umowy – z powołaniem się na ustawę i artykuł.

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282) zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

 

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianych przepisami prawa,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • łącznej liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni),
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy (dla pracownicy, wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługują 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia),
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 §1 Kodeksu pracy (jeżeli przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia),
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

 

Podstawę prawną stanowi w tym wypadku przepis art 30 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy, w związku z ustawą z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z 2003 z późn. zm.) lub art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy – likwidacja zakładu pracy.

 

Do ZUS-u należy przedstawić odpowiednie dokumenty: dokument potwierdzający wykonywanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności.

 

Brak podstawy prawnej oznacza nieprawidłową treść świadectwa pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero + III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »