.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Licytacja komornicza mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 06.06.2015

Jestem dłużnikiem, ale spłacam swoje długi. Mam zbieg egzekucji – jeden komornik odprowadza pieniądze do czterech banków. Dług jest duży, ale spłacam go regularnie. Mimo to jeden z banków zlecił wycenę mojego mieszkania wziętego na hipotekę, planując jego licytację. Jak mogę się bronić? Czy wierzyciel działa zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani relacji wynika, iż ma Pani dług u różnych wierzycieli. Obecnie 4 z nich wystąpiło najpierw na drogę postępowania sądowego, a następnie do komornika o wszczęcie egzekucji.

 

Jeżeli do tego samego przedmiotu lub prawa zostanie skierowane więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne – w takiej sytuacji zachodzi zbieg egzekucji, polegający na tym, że kilka organów egzekucyjnych zajmie u tego samego dłużnika ten sam przedmiot lub prawo majątkowe. Te dwa elementy są niezbędne do stwierdzenia, że mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji i odróżnienia tej sytuacji od połączenia egzekucji. Zbieg egzekucji może być zbiegiem egzekucji sądowych, sądowych i administracyjnych oraz administracyjnych.

 

Zgodnie z art. 7731 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1 W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.

 

§ 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

 

§ 3. Przekazując sprawę, komornik obowiązany jest rozliczyć koszty egzekucji.

 

§ 4. Komornik, który stwierdzi swą niewłaściwość, w postanowieniu o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością wskazuje komornika rewiru, do którego sprawa zostaje przekazana. Jeżeli w rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, działa więcej niż jeden komornik, doręczając odpis postanowienia stwierdzającego niewłaściwość, komornik jednocześnie wzywa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od doręczenia wezwania wskazał komornika, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeżeli wierzyciel w powyższym terminie nie dokona wyboru lub wskaże komornika, który nie jest właściwy, komornik przekazuje sprawę według własnego wyboru. Na wybór komornika z właściwego rewiru dłużnikowi skarga nie przysługuje”.

 

Jak z powyższego wynika, zbieg egzekucji sądowych obejmuje w zasadzie sytuację, gdy czynności podejmują komornicy z wyboru, żaden zaś z nich nie jest komornikiem właściwym miejscowo. W tym przypadku decyduje kolejność wszczęcia egzekucji, co oznacza, że łączną egzekucję będzie prowadził ten komornik, który pierwszy wszczął postępowanie, zgodnie z art. 7731 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Ponadto tego rodzaju zbieg może nastąpić w sytuacji, gdy czynności podejmuje komornik właściwości ogólnej oraz inny komornik, który został wybrany przez jednego z wierzycieli. W tym przypadku komornik właściwości ogólnej powinien zwrócić się do wierzyciela, jakiego wyboru dokonuje w związku z zaistniałym zbiegiem egzekucji.

 

Obecnie postępowanie egzekucyjne przejął do łącznego prowadzenia jeden komornik na rzecz wszystkich Pani wierzycieli. Jeden z wierzycieli, który ma ustanowione na swoją rzecz dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki, mimo stałych Pani wpłat przystąpił do opisu i oszacowania Pani nieruchomości.

 

Zasadniczo to wierzyciel jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego i to on decyduje w wielu kwestiach, np. o sposobie egzekucji.

 

Zgodnie z art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

 

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

 

Brak wskazania we wniosku sposobu egzekucji jest przeszkodą w jej prowadzeniu.

 

Wierzyciel może wskazać następujące sposoby egzekucji:

 

  1. egzekucja z ruchomości,
  2. egzekucja z wynagrodzenia lub renty lub emerytury,
  3. egzekucja z rachunku bankowego,
  4. egzekucja z wierzytelności,
  5. egzekucja z innych praw majątkowych (akcje, udziały itp.),
  6. egzekucja z nieruchomości.

 

W uchwale z dnia 19.04.2007 r. (sygn. akt III CZP 12/07) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „zgodnie z art. 799 § 1 K.p.c., wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samem dłużnikowi, a spośród nich wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Sposoby egzekucji podane są w kodeksie postępowania cywilnego (np. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności). Określając sposób egzekucji wierzyciel tym samym wskazuje, z jakich składników majątku dłużnika ma być prowadzona egzekucja”.

 

Komornik jest bezwzględnie związany zakresem i sposobem egzekucji wskazanym we wniosku wierzyciela. Oznacza to, że nie może prowadzić egzekucji kwoty wyższej niż żądana przez wierzyciela.

 

Ponadto komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku dłużnika innego niż ten, który wskaże wierzyciel. Przykładowo komornik nie może prowadzić egzekucji z wynagrodzenia dłużnika (nawet gdy z urzędu zna miejsce jego pracy), jeżeli nie wniósł o to wierzyciel.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zasadniczo to wierzyciel wskazuje komornikowi sposób egzekucji. Może on zażądać od komornika, aby ten skierował egzekucję do Pani nieruchomości, a jest to dla niego o tyle wygodne, o ile ma na niej ustanowioną hipotekę, co daje mu pierwszeństwo w zaspokojeniu z tego przedmiotu przed wszystkimi innymi wierzycielami. Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej dotkliwa dla dłużnika, bo wówczas sprzedawany bywa mieszkanie, ale jednocześnie to ona pozwala najskuteczniej zaspokoić żądania wierzyciela. Z Pani jednak relacji wynika, iż w tym przypadku zadłużenie przewyższa wartość nieruchomości, w takim razie bank nadal (po licytacji nieruchomości) będzie prowadził egzekucję z tego, co pozostało do spłaty.

 

Należy przyjąć, że egzekucja z nieruchomości składa się z pięciu kolejno po sobie następujących stadiów: zajęcia, opisu i oszacowania nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej zakończonej postanowieniem sądu co do przybicia, przysądzenia własności i podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

 

Na koniec pozostaje zastanowić się, co może Pani zrobić w zaistniałej sytuacji, aby nie dopuścić do egzekucji z nieruchomości. Nie ukrywam, że Pani możliwości jako dłużnika są dość ograniczone. Tak jak wspomniałem wcześniej, gospodarzem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. Zawsze może on domagać się skutecznego zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub jego umorzenia.

 

Proponuję więc w pierwszej kolejności zwrócić się do wierzyciela np. z wnioskiem o zawarcie porozumienie o ratalnej spłacie długu albo zawieszenie egzekucji z nieruchomości.

 

Oczywiście może Pani też starać się utrudniać egzekucję poprzez zaskarżanie poszczególnych czynności do sądu nadzorującego egzekucję z nieruchomości. Jednak tak naprawdę z reguły jest to metoda na krótką metę, która tylko odwleka w czasie licytację nieruchomości.

 

Poza tym wiąże się to dla Pani z dodatkowymi kosztami.

 

Kierując się swoim dotychczasowym doświadczeniem, na moment obecny (nie znając bliższych szczegółów sprawy) zachęcam Panią do porozumienia z wierzycielem. Jest to sposób najpewniejszy i najskuteczniejszy na uniknięcie egzekucji z nieruchomości.

 

Pewną możliwość zawieszenia egzekucji daje Pani także § 2 omawianego artykułu. Może Pani stać na stanowisku, iż w Pani przypadku egzekucja z wynagrodzenia za pracę oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela i wnosić o zawieszenie egzekucji z nieruchomości.

 

Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji może dotyczyć poszczególnych sposobów egzekucji, a także różnych części majątku dłużnika. Ocena, czy określona część majątku „oczywiście” wystarczy na zaspokojenie wierzyciela, należy do organu egzekucyjnego. W celu przeprowadzenia takiej oceny niezbędne jest nie tylko porównanie wysokości świadczenia z dokonanym oszacowaniem zajętych ruchomości, nieruchomości czy też wierzytelności, lecz także dokonanie racjonalnej prognozy co do wyników egzekucji (np. licytacji zajętych rzeczy) oraz realności zajętej wierzytelności (por. wyrok SN z 10 maja 1966 r., II CR 97/66, LexPolonica nr 361672, OSNCP 1966, nr 12, poz. 223). Przed zawieszeniem postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny powinien wysłuchać wierzyciela i dłużnika.

 

Na marginesie jedynie dodam, iż za szkodę wyrządzoną dłużnikowi wskutek przeprowadzenia egzekucji kilkoma sposobami, wbrew ograniczeniom wynikającym z art. 799, wierzyciel ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl