.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Licytacja nieruchomości spółki a podatek dochodowy

Jesteśmy spółką jawną dwuosobową w likwidacji. Zlicytowano naszą nieruchomość. Pani komornik wystawiła w naszym imieniu fakturę sprzedaży, od której powinniśmy zapłacić podatek dochodowy. Ponieważ nie mamy już pieniędzy, liczyliśmy, że z kwoty, która jest do podziału między wierzycieli, zostanie zapłacony ten podatek. Pani komornik stwierdziła, że podatek to nasz problem. Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Licytacja nieruchomości spółki a podatek dochodowy

Ustalenie podatnika podatku

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) „organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów”.

 

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych( PIT) wskazuje jedynie w art. 42e. 1. W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 dokonuje organ egzekucyjny lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

 

Nie zawiera podobnej regulacji jak ustawa VAT o ustanowieniu komornika jako płatnika PIT przy zbyciu nieruchomości drodze egzekucji.

 

Wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

3) pozarolnicza działalność gospodarcza; (…)

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. (…)

3. Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

 

Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.

 

W rozpatrywanej sprawie miała miejsce sprzedaż nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

 

Zbycie nieruchomości w drodze licytacji następuje wprawdzie w innej formie niż umowna, niemniej jego skutkiem jest przeniesienie własności nieruchomości. W takim przypadku znana jest również cena sprzedaży, gdyż jest ona określana w postanowieniu sądu o przysądzeniu własności. Następuje zatem odpłatne zbycie nieruchomości, o jakim mowa w powołanych powyżej przepisach PIT.

 

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotny jest fakt dokonania zbycia nieruchomości i powstania przychodu po stronie zbywcy, natomiast nie ma znaczenia dla skutków podatkowych cel sprzedaży.

 

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło za określoną kwotę pieniężną, w związku z tym nastąpiło:

 

 • odpłatne zbycie dokonane przed upływem terminu 5 lat, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 PIT, co stanowi przychód określony w tym przepisie lub
 • odpłatne zbycie składnika majątku spółki jawnej jako przedsiębiorcy. co stanowi przychód wspólników z działalności gospodarczej.

Licytacja nieruchomości spółki jawnej

Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu zaspokojeniu należności wierzyciela. Własność nieruchomości zostanie przeniesiona za określoną kwotę pieniężną stanowiącą przychód, niezależnie od tego, ile faktycznie otrzyma dłużnik. Kosztami pomniejszającymi ten przychód będą np. wydatki poniesione na nabycie nieruchomości (z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych).

 

Kwoty uzyskane wskutek zbycia nieruchomości nie mogą być rozdysponowywane w dowolny sposób przez komornika, wierzyciela lub dłużnika. Przeznaczenie kwot tych jest ściśle określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. A mianowicie:

 

„Art. 1025. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

 

 • koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • należności alimentacyjne;
 • należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
 • należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
 • należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
 • należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;
 • należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;
 • (uchylony)
 • należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 • inne należności”.

 

Przepis wspomina o należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, czyli zobowiązanie podatkowe powstałe z dniem:

 

 • zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
 • doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

 

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty.

Podatek dochodowy od wspólników spółki jawnej

Przy czym mowa jest tutaj o zobowiązaniach podatkowych (różnych) dłużnika – w przypadku spółki jawnej jest spółka lub jej wspólnicy. W zakresie podatku PIT spółka nie jest jednak podatnikiem ani płatnikiem. Podatnikami są jej wspólnicy. Zatem to na nich ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego. Powoduje to, że w podziale sumy egzekucyjnej nie jest możliwe uwzględnienie zobowiązania podatkowego wspólników.

 

W sytuacji, gdyby z kwoty uzyskanej ze zbycia pozostały jakieś pieniądze po zaspokojeniu wskazanych wyżej należności, będzie ona przeznaczona dla dłużnika. Dopiero wtedy zyska on możliwość dowolnego jej rozdysponowania.

 

Komornik opracuje plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Wspólnicy nie są wierzycielami spółki ani wierzycielami wobec samych siebie. Nie są też dłużnikami spółki, a spółka nie jest ich dłużnikiem.

Wniosek do komornika

Wskazany jest (pomimo tego, że zapewne nie spotka się z przychylnym przyjęciem) wniosek do komornika o uwzględnieniem w planie podziału kwot z tytułu należnego od zbycia podatku dochodowego, jaki mają z tego tytułu do zapłacenia wspólnicy spółki.

 

Plan podziału może być zaskarżony w drodze skargi na czynność komornika do sądu. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:

 

„Art. 1027. § 1. Odpis planu podziału doręcza się dłużnikowi, osobom uczestniczącym w podziale oraz innym osobom, które zgłosiły swój udział, a ich należności nie zostały uwzględnione w podziale.

§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego, który go sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tego planu.

§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd”.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl