Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licencja na transport drogowy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.02.2016

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zezwolenie na transport drogowy

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1 podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w unijnym rozporządzeniu nr 1071/20092 (zwanym dalej „rozporządzeniem”). Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 

 1. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009, czyli:
  • posiada rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  • cieszy się dobrą reputacją;
  • posiada odpowiednią zdolność finansową oraz
  • posiada wymagane kompetencje zawodowe.
 2. w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.


Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

 

Licencja na międzynarodowy transport drogowy, przewóz osób i pośrednictwo w przewozie rzeczy

 

Należy zaznaczyć, że transportem drogowym w rozumieniu ustawy jest krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy, w tym również:

 

 1. każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej,
 2. działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

Jednakże, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odrębnej licencji wspólnotowej. Uzyskanie licencji na międzynarodowy transport drogowy udzielane jest posiadaczom zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, po spełnieniu pewnych dodatkowych wymogów.

 

Szczególnie regulowane jest również wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i przewozu osób:

 

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 3. taksówką.

 

Wykonywanie tego rodzaju działalności również wymaga uzyskania odrębnej licencji na transport drogowy. Udziela się jej przedsiębiorcy na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. 

Licencja na przewóz osób

 

W przypadku wykonywania przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na transport drogowy udziela się przedsiębiorcy jeżeli:

 

 1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
 3. znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  • 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
 4. w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 5. posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

 

Licencja na  pośrednictwo w przewozie rzeczy

 

Licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 

 1. spełnia wymagania, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2;
 2. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.

 

Sposób potwierdzania zdolności finansowej do uzyskania licencji na transport drogowy

 

Spełnianie wymogów finansowych dla uzyskania licencji na transport drogowy potwierdza się:

 

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości.

 

Licencja na przewóz osób taksówką

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 

 1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany;
 3. zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
  • nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem w przypadku, gdy rada gminy liczącej powyżej 100 000 mieszkańców wprowadziła taki obowiązek,
  • posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami i osiągnęli wymagany wiek, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich pracy na stanowisku kierowcy oraz nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania przez nich pracy na stanowisku kierowcy.

 

Licencja na transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:

 

 1. gminę;
 2. gminy sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;
 3. miasto stołeczne Warszawę.

 

Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Tryb udzielenia zezwolenia i licencji na transport drogowy

 

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest:

 

 1. starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy;
 2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę.

 

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji wspólnotowej oraz pozostałych licencji na transport drogowy również następuje w drodze decyzji administracyjnej. W tych przypadkach organami właściwymi są:

 

 1. dla licencji wspólnotowej Główny Inspektor Transportu Drogowego;
 2. dla licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
 3. dla licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – burmistrz lub prezydent miasta.

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na transport drogowy udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego. Udzielenie zezwolenia i licencji jest odpłatne.

Wniosek o wydanie zezwolenia lub licencji wspólnotowej powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju transportu drogowego;
 5. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 6. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
 7. określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej;
 8. w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

 

Do wniosku o zezwolenie dołącza się w szczególności:

 

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem, iż będzie pełnić rolę zarządzającego transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych;
 3. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby;
 4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawowe, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki ustawowe;
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

   – albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne, w szczególności w dziedzinach związanych z transportem drogowym.

 

Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się:

 

 1. kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

 

Wniosek o udzielenie licencji na przewóz osób, pośrednictwo w przewozie rzeczy oraz na taksówkę powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu;
 5. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 6. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 7. określenie liczby wypisów z licencji.

 

Do wniosku o udzielenie powyższych licencji dołącza się:

 

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych;
 4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawowe albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki ustawowe;
 5. wykaz pojazdów;
 6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

 

 

 

____________________________

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.)
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE seria L z 2009 r.  Nr 300, str. 51, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.02.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki