.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Legalność sprzedaży części samochodowych z Chin podobnych do oryginałów

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 20.09.2020

Prowadzę małą firmę. Asortyment sprowadzam z krajów Unii oraz z Chin – są to części samochodowe. Większość z nich jest sprzedawana na Allegro i w sklepie internetowym. Wielu chińskich producentów sprzedaje części, które ze względu na oznaczenia można w skrócie podzielić na 4 grupy: A. Części bez żadnych oznaczeń. B. Części z oznaczeniami takimi jak renomowani producenci na pierwszy montaż (np. Denso, FoMoCo, Renault, Bosch), ale bez loga, które w oryginale na tych częściach jest. Z tego powodu niektórzy klienci, gdy zobaczy taką część bez opakowania (własnego brandu importera), mogą pomyśleć, że to oryginał. C. Części z oznaczeniami takimi jak renomowani producenci na pierwszy montaż, ale bez loga, które normalnie NIE występuje na tych częściach w oryginale. Prawie wszyscy klienci, którzy zobaczą taką część bez opakowania, pomyślą, że to oryginał (wizualnie niczym od niego się nie różni). D. Części z oznaczeniami takimi jak renomowani producenci na pierwszy montaż oraz z logiem producenta.

Czy jest niezgodne z prawem sprzedawanie części z grupy B i C z zaznaczeniem, że są sprzedawane pod własnym brandem? Jeśli tak, to jakie kary za to grożą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Legalność sprzedaży części samochodowych z Chin podobnych do oryginałów

Znak towarowy i jego ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem

Na użycie przedmiotów objętych ochroną praw związanych z własnością intelektualną w obrocie gospodarczym trzeba mieć zgodę właściciela praw majątkowych.

 

Artykuł 120 ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017 r., poz. 776 j.t. z dnia 2017.04.13; dalej „Pwp”) stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia od znaków towarowych innych przedsiębiorstw.

 

W dużym uproszczeniu można więc uznać, że znaki towarowe to logotypy charakterystyczne dla każdej z marek, które w momencie zarejestrowania ich w odpowiednim urzędzie podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów wskazanej ustawy.

 

Prawo ochronne do znaku towarowego

Zgodnie z kolei z brzmieniem art. 154 Pwp – poprzez używanie znaku towarowego rozumieć należy m.in. oferowanie produktów lub świadczenie usług pod takim znakiem, a także posługiwanie się chronionym znakiem towarowym w celu reklamy. Zasadą jest, że do używania znaku towarowego uprawniony jest jedynie podmiot, który uzyskał prawo ochronne w odniesieniu do danego znaku.

 

W ograniczonym zakresie dopuszczalne jest jednak używanie znaków towarowych, do których prawa mają inne podmioty. Mowa tutaj w szczególności o przypadkach udzielania licencji na korzystanie ze znaku – co w Pana przypadku jednakowoż nie ma miejsca.

 

Odpowiedzialność karna za obrót produktami „podrobionymi”

Pana działania mogą być zatem naruszeniem wspomnianych wyżej reguł – co może Pana narazić na odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność cywilnoprawną (czyli może Panu grozić wytoczenie procesu cywilnego).

 

Jak stanowi art. 305 Pwp: ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W szczególności zaś jeżeli „sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego powyżej stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Ponadto w myśl art. 306 Pwp – w razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. W przypadkach mniejszej wagi sąd jedynie może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

 

Usunięcie przez Pana w opisany przez siebie sposób „fałszywych” oznaczeń z zaimportowanych z Chin produktów jedynie zmniejszy, ale nie wyeliminuje całkiem ryzyka poniesienia przez Pana wymienionej odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność cywilna

Wskazać należy również na zasygnalizowaną już odpowiedzialność cywilną. Zgodnie z art. 296 Pwp – osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Proszę zwrócić uwagę, że osobą, która hipotetycznie ma prawo zwrócić się do Pana z roszczeniem, jest zarówno osoba prawna (czyli np. polski oddział korporacji motoryzacyjnej), jak i osoba fizyczna, na przykład któryś z licencjobiorców prowadzących sklep z oryginalnymi częściami. A to dla Pana może oznaczać konieczność zapłaty odszkodowania albo zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z oryginalnego znaku towarowego. Trzeba się również liczyć z obowiązkiem wycofania produktów z obrotu.

 

Usunięcie znaków towarowych z produktów nie powoduje również w tym aspekcie usunięcia Pana odpowiedzialności, gdyż niewykluczone, że części importowane przez Pana są objęte ochroną jako wzory przemysłowe („Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.” – art. 102 Pwp).

 

Klauzula napraw – wyjątek od reguły

Do 2007 r. koncerny motoryzacyjne miały monopol na produkcję widocznych elementów swoich samochodów (np. zderzaki, lusterka, wycieraczki). Mogły one zablokować produkcję i montaż zamienników niezależnym firmom, a w pełni legalne naprawy mogły być dokonywane jedynie z użyciem oryginalnych części od producenta. Po reformie prawa w 2007 r. ten monopol prawny zakończył swój żywot i zaczęła obowiązywać tzw. klauzula napraw. Zgodnie z art. 115 Pwp.:

 

„Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej korzystania z wzoru: […] 7) przez wykonanie na indywidualne zamówienie naprawy związanej z odtworzeniem części składowej wytworu złożonego, w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu.

 

Klauzula napraw umożliwia więc firmom niezwiązanym z koncernami produkcję i sprzedaż zamienników do zarejestrowanych wzorów. Aby takie działanie było legalne, muszą jednak być spełnione dwa warunki: klauzula napraw odnosi się do widocznych części składowych wytworu złożonego – elementy niewidoczne w trakcie normalnego użytkowania wzoru nie są objęte tym dobrodziejstwem. Po drugie, ważny jest cel użycia takiego „widocznego zamiennika”. Legalne jest jedynie użycie takiej części do przywrócenia pojazdowi wyglądu początkowego, czyli np. po wypadku samochodowym pojazd przywrócić do wyglądu początkowego. Niespełnienie ww. warunków naraża oczywiście na odpowiedzialność.

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Oczywiście działania podejmowane przez Pana mogą podlegać również ocenie w kontekście prawa konsumenckiego oraz prawa ochrony konkurencji. Zgodnie z art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym mającej znaczenie w relacji przedsiębiorca – konsument – praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:

 

1. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;

2. rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd;

3. działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego produkty, w szczególności reklama porównawcza w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).

 

Prezes UOKiK może w myśl art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – wśród których znajdują się również nieuczciwe praktyki rynkowe (art. 24 tejże ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »