.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Legalność pobytu cudzoziemca w Polsce po wygaśnięciu zaproszenia w czasie pandemii COVID-19

Autor: Kinga Karaś

Zaprosiłam do Polski cudzoziemca i poświadczyłam mu zaproszenie, które już się skończyło. Jednak cudzoziemiec pozostał w Polsce, powołując się na pandemię oraz fakt, że osoby, które w momencie ogłoszenia pandemii były w Polsce, legalnie mogą tutaj pozostawać aż do momentu, gdy stan pandemii się zakończy. Czy tak rzeczywiście jest? Jeśli tak, czy nadal odpowiadam finansowo za pobyt cudzoziemca w Polsce, czyli za ewentualne koszty leczenia czy jego powrotu do kraju? Dodam, że ta osoba nie jest zatrudniona w Polsce.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Legalność pobytu cudzoziemca w Polsce po wygaśnięciu zaproszenia w czasie pandemii COVID-19

Szczególne zasady pobytu cudzoziemców w Polsce w czasie pandemii

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zwana dalej ustawą), ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej: ustawą o covid).

 

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z upływem okresu, na który udzielono zaproszenia dla cudzoziemca.

 

Zgodnie z prawem cudzoziemiec jest zobowiązany do osobistego złożenia wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Niezależnie od tego wskazać należy, iż zaproszenie na pobyt w Polsce jest ważne tylko przez okres, na jaki udzielono tego zaproszenia, nie dłużej niż przez rok. Po upływie tego terminu jego ważność wygasa. Natomiast w związku z ogłoszonym stanem epidemii mamy do czynienia ze szczególnymi zasadami pobytu cudzoziemców w Polsce.

 

Przedłużony termin składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych

W przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma fakt, czy prawo pobytu skończyło się w czasie trwania pandemii (po 14 marca 2020 r.), czy też wcześniej. Jeżeli okres ten upłynął w czasie pandemii, to zgodnie z tzw. specustawą covidową uległ on przedłużeniu na okres 30 dniu po ogłoszeniu zakończenia stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego. Skutek takiego przedłużenia następują z mocy prawa, czyli automatycznie. Zgodnie z art. 15z ustawy o covid:

 

„1. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za legalny w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do terminów, o których mowa w art. 85 ust. 1, art. 139l ust. 1, art. 139t ust. 1, art. 202 ust. 1 stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i art. 300 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”

 

Na gruncie art. 15 z(2): „1. Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.”

 

Okres ważności zaproszenia dla cudzoziemca

Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach: „Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd”.

 

Na gruncie art. 51 ustawy: „1. Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

2. Zaproszenie wpisuje się do ewidencji zaproszeń na wniosek zapraszającego, złożony na formularzu zawierającym:

1) dane i informacje, o których mowa w art. 54 pkt 1, 2 i 4-8;

2) informację o:

a) liczbie cudzoziemców zaproszonych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,

b) możliwościach majątkowych i zarobkowych zapraszającego,

c) warunkach zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;

3) zobowiązanie zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

4) poprzednie nazwiska zapraszanego cudzoziemca;

5) imię ojca zapraszanego cudzoziemca;

6) informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008;

7) pouczenie o tym, że zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) pisemne oświadczenie zapraszającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

3. Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.”

 

Przedłużenie czasowego pobytu cudzoziemca ze względu na stan pandemii

Podsumowując, sama ważność zaproszenia (i wynikających z niego zobowiązań) wygasła po upływie terminu, na jaki zostało ono udzielone. Natomiast prawo czasowego pobytu cudzoziemców ze względu na ogłoszony stan pandemii został przedłużony do 30 dni od odwołania tego stanu. Wydane zaproszenie, ze względu na jego wygaśniecie, nie może stanowić podstawy do przedłużenia prawa legalnego pobytu po ogłoszeniu wygaśnięcia stanu epidemii. Czyli Pani „zobowiązanie finansowanie” wygasło wraz z wygaśnięciem zaproszenia. Natomiast legalność pobytu cudzoziemca została przedłużona ze względu na Covid-19.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl