Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Legalizacja samowoli budowlanej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.01.2011

Posiadam dom, w którym bez pozwolenia i planu dobudowałem dwa pomieszczenia: jedno na parterze (na fundamencie), drugie na piętrze (na filarach). Czy możliwa jest teraz legalizacja samowoli budowlanej? Czy ma znaczenie umiejscowienie pokoi na (lub nie) fundamencie i ich powierzchnia?

Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbudowa czy dobudowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Z pytania wynika, ze zlekceważył Pan ten obowiązek.

 

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.06.1988 r., sygn. akt IV SA 297/88, „w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały wykonane, wydanie pozwolenia na budowę jest bezprzedmiotowe″. W takiej sytuacji organ administracji powinien rozważyć w pierwszej kolejności, czy nie zachodzą przesłanki do nakazania przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego. Jeżeli takie przesłanki nie występują, należy dokonać legalizacji samowoli budowlanej po ewentualnym nakazaniu zmian i przeróbek, mających na celu dostosowanie obiektu do wymagań prawa budowlanego. Legalizacja następuje przez wydanie pozwolenia na użytkowanie. Wydanie takiego pozwolenia ma ten skutek, że wcześniej popełnioną samowolę budowlaną uważa się za niebyłą.

 

Z powyższego wyroku wynika bardzo ważna konsekwencja – właściwy organ w razie ustalenia, że dany obiekt jest samowolą budowlaną, w pierwszej kolejności ma obowiązek umożliwić zalegalizowanie obiektu.

 

W przedmiotowej sprawie należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Kluczowy w Pańskiej sprawie jest art. 48 tej ustawy:

 

1. „Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego

bez wymaganego pozwolenia na budowę.

 

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

 

 1. jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

   

  • ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • albo

  • ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   

 2. nie narusza przepisów, w tym techniczno–budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym
 3. doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem – właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

 

 1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
 2. z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 4. terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu
 6. architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

 

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których

mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1”.

 

Aby zalegalizować samowolę budowlaną, należy łącznie spełnić kilka warunków wymienionych w art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego. Przede wszystkim, wybudowany obiekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potwierdzenie tej zgodności nie sprowadza się tylko i wyłącznie do fizycznego dostarczenia planu. Konieczne jest również przedłożenie zaświadczenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Taki dokument zawiera informację, że wybudowanie nieruchomości nie stoi w sprzeczności z ustaleniami zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla danego obszaru nie został uchwalony plan miejscowy, należy przedłożyć zaświadczenie o zgodności obiektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z obowiązującym w przeszłości prawem w przypadku gdy celem była legalizacja samowoli budowlanej, konieczne było posiadanie decyzji o warunkach zabudowy. W dniu wszczęcia postępowania legalizacyjnego ubiegający się o legalizację samowoli musiał dysponować ostateczną, niepodlegającą już żadnym zmianom, wersją tego dokumentu. Niewiele osób było w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i w związku z tym, przy braku planu zagospodarowania przestrzennego, legalizacja samowoli budowlanej była praktycznie nierealna. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.12.2007 r. (sygn. akt P 37/06) istnieje obecnie możliwość dostarczenia decyzji ustalającej warunki zabudowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego na każdym etapie postępowania legalizacyjnego.

 

Trzecim warunkiem, który należy spełnić, by możliwa była legalizacja samowoli budowlanej, jest wykazanie, iż legalizowany obiekt spełnia wymagane przez prawo warunki techniczne i nadaje się do użytkowania. Dodatkowo właściciel nieruchomości ma również obowiązek dołączenia do wniosku decyzji o dopuszczeniu nieruchomości do użytkowania oraz oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Aby dokonać legalizacji, konieczne są zatem: projekt zagospodarowania działki, kompletny projekt budowlany, a także wszelkie wymagane opinie techniczne.

 

Wniosek o dokonanie legalizacji razem z innymi niezbędnymi dokumentami trzeba złożyć w biurze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Sprawdza on, czy lokalizacja oraz dane techniczne obiektu nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa. Chodzi tu głównie o zgodność z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Inspektor bada więc kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, a także sprawdza, czy projekt budowlany został wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

 

Przedłożenie przez inwestora odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 48 ust. 5 Prawa budowlanego, traktuje się jak wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych – jeżeli budowa nie została zakończona.

 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów inspektor powiatowy ustala wysokość opłaty związanej z legalizacją. Po uiszczeniu jej w wyznaczonym terminie samowola budowlana zostaje zalegalizowana.

 

Opłatę legalizacyjną należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Wspomnianą kwotę można przelać na rachunek bankowy lub wpłacić do kasy właściwego urzędu. Konsekwencją nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest wydanie nakazu rozbiórki budynku. Wysokość opłaty zależy od rodzaju samowoli, a także od tego, czy nieruchomość została postawiona bez wymaganego pozwolenia na budowę, czy też bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia. W pierwszym przypadku poniesione koszty są bardzo wysokie. Opłatę wylicza się na podstawie wzoru zawartego w prawie budowlanym. Stawkę 500 zł mnoży się przez 50 oraz przez odpowiedni współczynnik: kategorii obiektu i jego wielkości. Informacje te zawarte są w załączniku do Prawa budowlanego. W odniesieniu do obiektów wymagających tylko i wyłącznie zgłoszenia (a nie pozwolenia na budowę) opłata legalizacyjna jest znacznie mniejsza.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełni jednego z przewidzianych prawem warunków legalizacji samowoli budowlanej lub nie dostarczy dokumentów w terminie, to zostanie wydany nakaz rozbiórki danego obiektu bądź jego części. Niniejszy nakaz sporządzany jest w formie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie. Całkowity koszt legalizacji pokrywa właściciel. Osoba, która zwleka z rozbiórką, może otrzymać karę finansową. Inspektor może też zlecić wykonanie rozbiórki, a jej kosztami obciążyć inwestora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X + pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wydanie pozwolenia na użytkowanie

Od kilkunastu lat toczy się postępowanie w sprawie legalizacji budynku gospodarczego. Wybudował go mój nieżyjący od sześciu lat ojciec na podstawie pozwolenia, lecz niezgodnie z projektem (w 1977 roku). W toku postępowania wykluczono istnienie przesłanek do rozbiórki obiektu. Czy podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie jest w tym przypadku art. 42 ustawy Prawo budowlane z 1974 roku?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

W 1995 r. rodzice uzyskali plany na dom piętrowy z garażem. Po zakończeniu budowy dom został przepisany na mnie. Budowa garażu nie została rozpoczęta. Obecnie dom jest zamieszkany. Starałam się niedawno uporządkować dokumenty i odkryłam, że projekt domu nie obejmował piwnic, które zostały wybudowane. Czy mogę podlegać jakiejś karze? Jak zalegalizować taką samowolę budowlaną? Czy mogę teraz rozpocząć budowę garażu?

Legalizacja poddasza

W 2003 r. wybudowaliśmy dom. Wykonaliśmy poddasze użytkowe, którego nie było w projekcie. Nie mamy na nie pozwolenia ani zaznaczonych zmian w projekcie. Czy można w jakiś sposób dokonać legalizacji poddasza?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »