.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Legalizacja samowoli budowlanej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.01.2011

Posiadam dom, w którym bez pozwolenia i planu dobudowałem dwa pomieszczenia: jedno na parterze (na fundamencie), drugie na piętrze (na filarach). Czy możliwa jest teraz legalizacja samowoli budowlanej? Czy ma znaczenie umiejscowienie pokoi na (lub nie) fundamencie i ich powierzchnia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbudowa czy dobudowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Z pytania wynika, ze zlekceważył Pan ten obowiązek.

 

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.06.1988 r., sygn. akt IV SA 297/88, „w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały wykonane, wydanie pozwolenia na budowę jest bezprzedmiotowe″. W takiej sytuacji organ administracji powinien rozważyć w pierwszej kolejności, czy nie zachodzą przesłanki do nakazania przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego. Jeżeli takie przesłanki nie występują, należy dokonać legalizacji samowoli budowlanej po ewentualnym nakazaniu zmian i przeróbek, mających na celu dostosowanie obiektu do wymagań prawa budowlanego. Legalizacja następuje przez wydanie pozwolenia na użytkowanie. Wydanie takiego pozwolenia ma ten skutek, że wcześniej popełnioną samowolę budowlaną uważa się za niebyłą.

 

Z powyższego wyroku wynika bardzo ważna konsekwencja – właściwy organ w razie ustalenia, że dany obiekt jest samowolą budowlaną, w pierwszej kolejności ma obowiązek umożliwić zalegalizowanie obiektu.

 

W przedmiotowej sprawie należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Kluczowy w Pańskiej sprawie jest art. 48 tej ustawy:

 

1. „Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę

obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego

bez wymaganego pozwolenia na budowę.

 

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

 

 1. jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

   

   • ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  albo

  • ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   

 2. nie narusza przepisów, w tym techniczno–budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym
 3. doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem – właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

 

 1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
 2. z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 4. terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu
 6. architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

 

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których

mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1”.

 

Aby zalegalizować samowolę budowlaną, należy łącznie spełnić kilka warunków wymienionych w art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego. Przede wszystkim, wybudowany obiekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potwierdzenie tej zgodności nie sprowadza się tylko i wyłącznie do fizycznego dostarczenia planu. Konieczne jest również przedłożenie zaświadczenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Taki dokument zawiera informację, że wybudowanie nieruchomości nie stoi w sprzeczności z ustaleniami zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla danego obszaru nie został uchwalony plan miejscowy, należy przedłożyć zaświadczenie o zgodności obiektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z obowiązującym w przeszłości prawem w przypadku gdy celem była legalizacja samowoli budowlanej, konieczne było posiadanie decyzji o warunkach zabudowy. W dniu wszczęcia postępowania legalizacyjnego ubiegający się o legalizację samowoli musiał dysponować ostateczną, niepodlegającą już żadnym zmianom, wersją tego dokumentu. Niewiele osób było w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i w związku z tym, przy braku planu zagospodarowania przestrzennego, legalizacja samowoli budowlanej była praktycznie nierealna. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.12.2007 r. (sygn. akt P 37/06) istnieje obecnie możliwość dostarczenia decyzji ustalającej warunki zabudowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego na każdym etapie postępowania legalizacyjnego.

 

Trzecim warunkiem, który należy spełnić, by możliwa była legalizacja samowoli budowlanej, jest wykazanie, iż legalizowany obiekt spełnia wymagane przez prawo warunki techniczne i nadaje się do użytkowania. Dodatkowo właściciel nieruchomości ma również obowiązek dołączenia do wniosku decyzji o dopuszczeniu nieruchomości do użytkowania oraz oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Aby dokonać legalizacji, konieczne są zatem: projekt zagospodarowania działki, kompletny projekt budowlany, a także wszelkie wymagane opinie techniczne.

 

Wniosek o dokonanie legalizacji razem z innymi niezbędnymi dokumentami trzeba złożyć w biurze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Sprawdza on, czy lokalizacja oraz dane techniczne obiektu nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa. Chodzi tu głównie o zgodność z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Inspektor bada więc kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, a także sprawdza, czy projekt budowlany został wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

 

Przedłożenie przez inwestora odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 48 ust. 5 Prawa budowlanego, traktuje się jak wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych – jeżeli budowa nie została zakończona.

 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów inspektor powiatowy ustala wysokość opłaty związanej z legalizacją. Po uiszczeniu jej w wyznaczonym terminie samowola budowlana zostaje zalegalizowana.

 

Opłatę legalizacyjną należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Wspomnianą kwotę można przelać na rachunek bankowy lub wpłacić do kasy właściwego urzędu. Konsekwencją nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest wydanie nakazu rozbiórki budynku. Wysokość opłaty zależy od rodzaju samowoli, a także od tego, czy nieruchomość została postawiona bez wymaganego pozwolenia na budowę, czy też bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia. W pierwszym przypadku poniesione koszty są bardzo wysokie. Opłatę wylicza się na podstawie wzoru zawartego w prawie budowlanym. Stawkę 500 zł mnoży się przez 50 oraz przez odpowiedni współczynnik: kategorii obiektu i jego wielkości. Informacje te zawarte są w załączniku do Prawa budowlanego. W odniesieniu do obiektów wymagających tylko i wyłącznie zgłoszenia (a nie pozwolenia na budowę) opłata legalizacyjna jest znacznie mniejsza.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełni jednego z przewidzianych prawem warunków legalizacji samowoli budowlanej lub nie dostarczy dokumentów w terminie, to zostanie wydany nakaz rozbiórki danego obiektu bądź jego części. Niniejszy nakaz sporządzany jest w formie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie. Całkowity koszt legalizacji pokrywa właściciel. Osoba, która zwleka z rozbiórką, może otrzymać karę finansową. Inspektor może też zlecić wykonanie rozbiórki, a jej kosztami obciążyć inwestora.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl