Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Łamanie prawa do prywatności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.11.2015

Moja matka wraz z koleżanką nagrywają moje wypowiedzi, a następnie udostępniają je w sieci. Boję się, że niektóre wypowiedzi (szczególnie wyrwane z kontekstu) mogą narazić mnie na oskarżenia np. o znieważanie lub naruszenie czyichś dóbr osobistych. Problem jest tym większy, że mąż tej koleżanki jest policjantem i kryje ich proceder podsłuchiwania mnie i łamania mojego prawa do prywatności. Chciałabym się zapytać, czy zmiana nazwiska w tym przypadku byłaby rozwiązaniem i czy można zrobić to przez Internet? Jak mogę się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz przepisy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – zwanej dalej „ustawą”.

 

Istotne z punktu widzenia Pani interesu, jak też ewentualnych konsekwencji dla matki i jej koleżanki, będzie miało ustalenie, czy Pani mama wraz z koleżanką są uprawnione do uzyskiwania informacji, o których Pani wspomina w rozmowach, czy też nie. Ma to bowiem istotne znaczenie z uwagi na ewentualną możliwość pociągnięcia Pani mamy i jej koleżanki do odpowiedzialności karnej z art. 267 § 3 K.k. Zgodnie z tym przepisem „karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem”.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie „czyn zabroniony określony w art. 267 § 3 polega na ujawnieniu innej osobie (przekazaniu osobie nieuprawnionej, innej niż sam sprawca) informacji uzyskanej w sposób opisany w art. 267 § 1 lub 2”1.

 

Przestępstwa przewidziane w art. 267 ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. W tym przypadku wniosek może być zastąpiony zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

 

Z opisu wynika, że z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zasadnym byłoby złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 267 § 3 K.k. Zawiadomienie takie może Pani złożyć ustnie lub pisemnie w prokuraturze (właściwej dla miejsca zamieszkania Pani matki, albowiem, jak mniemam, tam dochodzi do udostępnienia nagrań w sieci) lub na policji. Z uwagi na fakt, iż koleżanki małżonek jest funkcjonariuszem policji, zasadnym jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze. Zawiadomienie takie winno mieć formę pisemną. Zanim policja dowie się o złożonym zawiadomieniu, sprawa trafi do prokuratora, który po zapoznaniu się z zawiadomieniem (przyjmując, iż nastąpi wszczęcie postępowania przygotowawczego – dochodzenia) wskaże, jakie czynności winne być przez policję wykonane. Prokurator będzie zatem sprawował nad postępowaniem nadzór od samego jego początku.

 

Należy nadto zauważyć, iż Pani matka, udostępniając publicznie treść Pani wypowiedzi, narusza Pani prawo do prywatności.

 

W pierwszej kolejności przywołać należy przede wszystkim treść art. 49 Konstytucji, zgodnie z którym „zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. Zgodnie z art. 47 Konstytucji: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. W literaturze przedmiotu prezentowany jest jednolity pogląd, jakoby z treści art. 49 Konstytucji należało wyprowadzić „generalny zakaz stosowania podsłuchu telefonicznego, czy wchodzenia w inny sposób w krąg wiadomości, dotyczących życia, interesów i działań innych osób” (W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 4, Kraków 2000, s. 59).

 

Zgodnie z art. 23 K.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia można także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Odnosząc się do zmiany nazwiska, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zamiana nazwiska jest możliwa w drodze postępowania administracyjnego na mocy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Nie można takiego postępowania przeprowadzić przez Internet.

 

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Jak podnosi się w literaturze „istnienie normy prawnej uprawniającej do żądania zmiany imienia lub nazwiska z uwagi na wystąpienie ogólnie wskazanych przez ustawodawcę „szczególnych powodów” jest wystarczającym w tym obszarze, a tym samym przykładowe ich wyliczanie i nazywanie nie tylko prowadzi do rozmaitego typu problemów interpretacyjnych, co jest po prostu zbędne. »Ważny powód« zmiany imienia lub nazwiska powinien być indywidualnie oceniany w każdej jednostkowej sprawie i pożądanym byłoby zrównoważenie pierwiastków subiektywnego i obiektywnego w aspekcie oceny „ważnych powodów” uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska. Znaczy to, że wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny”2.

 

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej „wnioskodawcą”. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

 

Do rozstrzygnięcia wniosku o zmianę nazwiska władny jest urząd stanu cywilnego, który wydał Pani akt urodzenia.

 

 

 

 

----------------------------------------

1. Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784

2. Hrynicki Wojciech Mateusz, artykuł, Admin.2010.2.62, „Ważne powody administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska (przyczynek do dyskusji).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 9 =

»Podobne materiały

Użyczenie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania

Użyczyłem samochód osobie nieletniej nieposiadającej prawa jazdy. Osoba ta spowodowała wypadek, poszkodowany jest w szpitalu. Co mi za to grozi?

Stosowanie urządzeń do podsłuchu

Jakiś czas temu rozstałem się ze swoją partnerką. Założyłem podsłuch w jej mieszkaniu – mikrofon objętościowy. Obecnie podsłuch został przez nią wykryty. Co mi grozi za taki czyn?

Wina w wypadku z udziałem motocyklisty

Mam pytanie dotyczące wypadku z udziałem motocyklisty. Gdy wyprzedzałem kierowcę innego samochodu (wcześniej upewniłem się, że nikt mnie nie wyprzedza), nagle motocyklista zaczął mnie wyprzedzać „na trzeciego”. Stracił on panowanie nad motorem, odbił się od mojego samochodu i wypadł na p
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »