.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwestionowanie wierzytelności przez dłużnika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.01.2016

Proszę o interpretację (jak należy literalnie rozumieć) słów: „wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestionowanie wierzytelności na drodze powództwa sądowego oznacza każdą czynność mająca na celu uznanie danego roszczenia za nieistniejące.

 

Pierwszą i najbardziej spotykaną formą jest sprzeciw lub zarzuty od wydanego nakazu zapłaty.

 

W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwanemu (zobowiązanemu z nakazu zapłaty) przysługuje prawo do odwołania się od doręczonego nakazu. Odwołanie następuje w drodze tzw. sprzeciwu. Zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Sprzeciw należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać przede wszystkim, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części.

 

W opisanym w pytaniu przypadku pozwany powinien więc zaznaczyć, czy zaskarża nakaz zapłaty co do całej kwoty, czy też co do jej części. Jeśli zasądzona w nakazie zapłaty kwota została przez pozwanego zapłacona w całości, wówczas powinien on zaskarżyć nakaz w całości. Gdyby jednak zapłacił tylko część z zasądzonej kwoty, uzasadnione byłoby zaskarżenie nakazu tylko w tej zapłaconej części. Następnie pozwany powinien przedstawić zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Oznacza to, że pozwany powinien oświadczyć, że żądanie pozwu jest nieuzasadnione, gdyż on zapłacił już wskazaną w pozwie kwotę oraz powinien przedstawić dowód zapłaty. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a sąd wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę (art. 505 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Na rozprawie sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, a następnie wydaje wyrok.

 

W sprzeciwie dłużnik kwestionuje roszczenie lub jego część. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w razie prawidłowego wniesienia zarzutów czy sprzeciwu sąd wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu bądź też postanowieniem pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Dłużnik może także złożyć pozew o stwierdzenie nieistnienia zobowiązania.

 

Zgodnie z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego „powód może żądać ustalenia przez sąd ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.

 

Zainteresowany, aby mógł skorzystać z powództwa o ustalenie musi wykazać:

 

  • interes prawny powoda w ustaleniu istnienia lub nieistnienia,
  • fakt istnienia stosunku prawnego lub prawa.

 

Interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa zgodnie z wykładnią art. 189 Lodeksu postępowania cywilnego występuje wówczas, gdy istnieje niepewność stanu prawnego lub prawa. Istnienie interesu prawnego powinno zostać wskazane przez samego powoda. W związku z powyższym to na powodzie ciąży obowiązek wykazania faktów uzasadniających istnienie tego interesu prawnego. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku powództwa o ustalenie, fakty uzasadniające interes prawny powoda muszą zostać udowodnione, a nie jedynie uprawdopodobnione.

 

Powództwo o ustalenie istnienie lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa może być wniesione w każdym czasie. Powyższe rozwiązanie podyktowane jest faktem, że sąd orzeka o istnieniu lub nieistnienia prawa własności w chwili wyrokowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »