.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup wojskowej kwatery stałej od WAM jako emeryt wojskowy.

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 30.01.2013

Staram się o wykup wojskowej kwatery stałej od WAM jako emeryt wojskowy. Mieszkam z byłą żoną i naszym synem. Czy mimo rozwodu zachowam zniżki przysługujące na byłą żonę? Dodam, że zrzekła się ona na moją rzecz prawa do mieszkania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle obowiązujących przepisów, jak również w kontekście interpretacji tych przepisów w judykaturze (orzecznictwie sądowym), służy Panu, jako emerytowi wojskowemu, prawo do pomniejszenia ceny nabycia lokalu (kwatery wojskowej), pomniejszenie będzie jednak znacznie niższe po 1 stycznia 2013 r., w związku nowelizacją regulacji prawnych*. Skoro przydział nastąpił przed zawarciem związku małżeńskiego, to lokal ten nie był przedmiotem Państwa majątku wspólnego i nie powinien być w ogóle objęty notarialną umową podziału tego majątku po ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Pomniejszenie ceny dotyczy określonej osoby uprawnionej, nie ma znaczenia, kto mieszka z uprawnionym do nabycia prawa własności lokalu. Innymi słowy, na stopień pomniejszenia nie wpływa liczba osób, zajmujących kwaterę stałą oraz stopień ich pokrewieństwa lub bliskości w stosunku do uprawnionego (w tym wypadku emeryta wojskowego).

 

Jak stanowi przepis art. 55 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.) „lokale mieszkalne, w stosunku do których Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zbywane pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Nie mogą być zbywane lokale mieszkalne:


1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 (chyba, że zgodę wyrazi Minister Obrony Narodowej);

2) stanowiące kwatery;

3) stanowiące kwatery internatowe;

4) zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony (chyba, że zgodę wyrazi Minister Obrony Narodowej)”.

 

Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera i kwatera internatowa, przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony (art. 56 ustawy). Sprzedaży lokali mieszkalnych dokonuje, w drodze umowy, dyrektor oddziału regionalnego WAM na pisemny wniosek osoby uprawnionej, jeżeli lokal mieszkalny zamieszczony jest w rocznym planie sprzedaży. To właśnie dyrektor oddziału regionalnego ustala roczny plan sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie wykazu uzgodnionego z Prezesem WAM (art. 57 ustawy).

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę (art. 58 ust. 1 ustawy). Na wszystkie ulepszenia, jakich Pan dokonał w kwaterze wojskowej, należy więc posiadać dowody ich poniesienia (faktury, rachunki, umowy z wykonawcami etc.), aby nie zwiększyły one docelowo wartości substancji mieszkania.

 

„Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej, o której mowa w art. 56 ustawy, stosuje się pomniejszenia o:

 

1) 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci;

2) 90% – osobom niewymienionym w pkt 1


– z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem sprzedaży na modernizację budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal mieszkalny” (art. 58 ust. 2 ustawy).

 

Jeśli jako osoba uprawniona (emeryt wojskowy, któremu w trakcie pełnienia służby przydzielono wojskową kwaterę stałą) dokonałby Pan wykupu tego lokalu jeszcze w 2012 r., miałby Pan prawo skorzystać z 95% pomniejszenia (bonifikaty). Na podstawie nowelizacji ustawy, oczekującej na wejście w życie, co nastąpi z dniem 1 stycznia 2013 r. (nowelizacja ogłoszona w Dz. U. Nr 28, poz. 143), będzie miał Pan prawo do pomniejszenia na poziomie 60%, a więc o 35% niższego niż dotychczas.

Gdyby decyzja o przydziale wojskowej kwatery stałej została wydana w trakcie trwania związku małżeńskiego, wobec czego przedmiot ten wszedłby do Państwa majątku wspólnego, to – w przypadku braku podziału tego majątku po ustaniu wspólności ustawowej – Pańska była żona także miałaby prawo dokonać wykupu lokalu na siebie, korzystając z pomniejszenia w wysokości 90%, a po 1 stycznia 2013 r. – 30%. Jak wskazał Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I CSK 8/12), „prawo do nabycia lokalu mieszkalnego na warunkach przewidzianych w art. 56 –58 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 listopada 2010 r. – przysługuje także rozwiedzionemu małżonkowi żołnierza zawodowego, jeżeli kwatera stała została przydzielona żołnierzowi w czasie trwania małżeństwa (…) również po uchyleniu przepisu art. 28 ustawy, rozwiedziony małżonek nie może być uznany za osobę zajmującą kwaterę bez tytułu prawnego. Uchylenie powyższego przepisu niczego nie zmieniło w kwestii przynależności do majątku wspólnego przydzielonego prawa do kwatery stałej”.

 

Proszę zauważyć, że w świetle obowiązujących przepisów pomniejszenia dotyczą jedynie wartości samego zbywanego przez WAM lokalu, nie stosuje się ich do sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa, ułamkowej części gruntu przypadającej na sprzedawany lokal mieszkalny (art. 58 ust. 3 ustawy). Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu sprzedaży może być rozłożona na raty. Pierwszą ratę w wysokości 10% należności wnosi się przed zawarciem umowy notarialnej, pozostałe raty można rozłożyć na okres do pięciu lat, oprocentowane w wysokości 5% w stosunku rocznym od kwoty pozostałej do spłaty. Wierzytelność WAM w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu na sprzedawanym lokalu mieszkalnym (art. 58 ust. 5 ustawy).

 

Warto też podkreślić, że osoba uprawniona wraz z wnioskiem o sprzedaż lokalu mieszkalnego wnosi zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadające na zbywany lokal, które ustala corocznie Prezes Agencji w terminie do 31 marca każdego roku na podstawie średnich kosztów poniesionych na ten cel przez Agencję w roku ubiegłym; koszty te nie są wliczane do należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, a w przypadku odstąpienia przez osobę uprawnioną od nabycia lokalu nie podlegają zwrotowi. Ustalone przez Prezesa WAM zryczałtowane koszty obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego (art. 58 ust. 6i 6a ustawy). Ustawodawca również wprowadził zasadę, w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie, iż koszty związane z nabyciem lokalu mieszkalnego spoczywają na nabywcy lokalu.

 

Reasumując, zdecydowanie korzystniejsze byłoby dla Pana nabycie kwatery wojskowej w roku 2012, o ile jest to możliwe i jeśli dany lokal jest ujęty w rocznym planie sprzedaży. W ten sposób nabyłby Pan z mocy ustawy prawo do 95% pomniejszenia od ceny nabycia, zaś po 1 stycznia 2013 r. – tylko do 60%.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 26.10.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton