Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.08.2010

Czy mogę pracować na stanowisku pracownika socjalnego, posiadając wykształcenie magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność niedostosowanie społeczne i resocjalizacja, oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowej i szkolnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wskazuje art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), „pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

   

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie”.

 

Z Pani pytania wynika, że ukończyła Pani studia na kierunku pedagogika o specjalności niedostosowanie społeczne i resocjalizacja.

 

Ukończone przez Panią studia nie są studiami o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego i dlatego należy uznać, że nie spełnia Pani warunków niezbędnych do zostania pracownikiem socjalnym. Specjalność Pani studiów to nie jest specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego.

 

Pomocne może być rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych.

 

Rozporządzenie to określa wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych prowadzących studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

 

Studia o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego powinny spełniać następujące warunki:

 

I. „Wymagane umiejętności

 

Przygotowanie do zawodu pracownika socjalnego powinno prowadzić do nabycia umiejętności:

 

 1. prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy;
 2. analizowania uwarunkowań prawnych trudnych sytuacji osób i rodzin, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać;
 3. zaplanowania form pomocy oraz skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej;
 4. monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań;
 5. zaprojektowania swojego warsztatu pracy;
 6. doskonalenia organizacji pracy;
 7. kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy;
 8. rozpoznawania uwarunkowań prawnych pomocy społecznej, w tym działalności wolontariackiej i pożytku publicznego;
 9. popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej;
 10. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;
 11. metodycznych;
 12. interpersonalnych;
 13. stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego, w tym w szczególności:

   

  • udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc,
  • respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej,
  • działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc,
  • wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu się od niej.

 

II. Wykaz przedmiotów i minimalny wymiar zajęć dydaktycznych

 

 1. Aksjologia pracy socjalnej
 2. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej – 15 godzin
 3. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia – 30 godzin
 4. Elementy teorii organizacji i zarządzania – 20 godzin
 5. Struktura i organizacja pomocy społecznej – 15 godzin
 6. System prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim oraz cudzoziemcom – 15 godzin
 7. Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 15 godzin
 8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej – 25 godzin
 9. Metodyka pracy socjalnej – 60 godzin
 10. Projekt socjalny – 30 godzin
 11. Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy prawne – 15 godzin
 12. Działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna– 15 godzin
 13. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne – 15 godzin
 14. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego – 15 godzin
 15. Superwizja pracy socjalnej – 30 godzin

  Razem – 330 godzin

 

III. Zakres i wymiar praktyk zawodowych

 

1. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze ogółem 240 godzin.

2. Zakres praktyk zawodowych:

 

 1. zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym:

   

  • strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,
  • rodzajem świadczonych usług,
  • specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,
  • potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

   

 2. aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek;
 3. nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki;
 4. współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia;
 5. zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych”.

 

Jeżeli program Pani studiów był zgody z cytowanym rozporządzeniem, to mogłaby Pani starać się o zatrudnienie w charakterze pracownika socjalnego.

 

Na marginesie dodam, że w poprzednim brzmieniu (obecne brzmienie obowiązuje od 1 kwietnia 2006 r.) art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazywał, iż „pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie”.

 

Przepis w tym brzmieniu nie dawał również Pani szansy na podjęcie pracy w charakterze pracownika socjalnego.

 

Intencje ustawodawcy odnośnie wymogu ukończenia przez pracownika socjalnego studiów o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oddaje odpowiedź na interpelację jednego z posłów udzielona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć - IX =

»Podobne materiały

Żona jako pracownik w jednoosobowej działalności męża

Mój mąż od kilku lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od czterech lat pomagam mu w tym, a szczerze mówiąc – zajmuję się wieloma sprawami w jego firmie (wydaje mi się, że jestem jej filarem). Chciałabym więc formalnie jakoś należeć do tej firmy, wzmocnić swoją pozycję, ale mąż jes

 

Uciążliwy dym z komina sąsiada

Sąsiad emituje w sposób ciągły dym z komina który jest bardzo uciążliwy. Podejrzewam, że używa miału lub ekogroszku. Plan miejscowy dopuszcza opalanie gazem lub olejem. Co możemy zrobić?

 

Jak walczyć o wyższe odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Mieszkam w bloku spółdzielczym, mam własnościowe mieszkanie. Niedawno wybiła rura w kuchni i woda zalała całe pomieszczenie, niszcząc nowe meble i sprzęty. Ubezpieczyciel spółdzielni wycenił straty na 2 tys. zł, co stanowi w mojej ocenie ok. 1/3 strat. Jak walczyć o wyższe odszkodowanie za zalanie m

 

Kara za posiadanie suszu roślinnego

Półtora miesiąca temu znaleziono przy mnie 5 gramów suszu roślinnego. Przyznałem się do winy. Po około 5 tygodniach zostałem wezwany w celu rozpoznania osoby, od której zakupiłem susz – stawiłem się w terminie. Od tamtego czasu nie mam żadnej informacji zarówno z policji, jak również z prokura

 

Zniszczenie własności na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Moja córka niedawno kupiła nowe mieszkanie z miejscem parkingowym. Miejsce to było często zajmowane, więc administracja wspólnoty mieszkaniowej zaproponowała, by córka kupiła i zamontowała blokadę (na własny koszt). Córka tak uczyniła, po czym blokada została zerwana. Kolejne montaże i niszczenie bl

 

Wynajęcie mieszkania firmie w celach mieszkaniowych

Czy osoba prywatna może wynająć mieszkanie firmie w celach mieszkaniowych (mieszkał będzie właściciel tejże firmy-jednoosobowa działalność gospodarcza) na zasadzie umowy najmu okazjonalnego? A jeśli nie, to czy umowa z firmą chroni mnie od problemów z eksmisją najemcy po rozwiązaniu umowy w przypadk

 

Jak przekazać przydział na mieszkanie komunalne dziecku?

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Chciałabym kupić na kredyt mieszkanie własnościowe w innym mieście i w nim zamieszkać. Natomiast zależałoby mi, aby w mieszkaniu komunalnym mieszkała moja córka. Co mam zrobić, żeby nie stracić praw do mieszkania komunalnego? Jak przekazać jej przydział na to m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »