.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa kupna-sprzedaży auta zawarta miesiąc po zajęciu przez komornika

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 25.11.2017

Kupiłem dwa lata temu auto i gdy poszedłem do wydziału komunikacji w celu zarejestrowania dowiedziałem się, że auto jest zajęte przez komornika. Okazało się, że umowa kupna-sprzedaży zawarta była miesiąc po zajęciu auta przez komornika. Nie wiedziałem o tym, że auto jest zajęte. Samochód nadal nie jest przerejestrowany, ponieważ nie da się tego zrobić. Co mogę zrobić, aby komornik odstąpił od zajęcia tego samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa kupna-sprzedaży auta zawarta miesiąc po zajęciu przez komornika

Fot. Fotolia

Komornik nie może odstąpić od zajęcia samochodu.

 

On już dokonał zajęcia i na tym etapie nie jest możliwe odstąpienie od tej czynności. Takie działanie byłoby możliwe, gdyby zajęcie nie było jeszcze dokonane. Możliwe jest tylko zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia.

 

Zajęcie w ramach egzekucji rzeczy ruchomej jaką jest samochód ustaje, gdy:

1) następuje zaspokojenie wierzyciela przez dłużnika w ramach egzekucji,

2) następuje zaspokojenie wierzyciela przez dłużnika poza egzekucją,

3) następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub wobec zajętego samochodu.

 

Postępowanie zaś umarzane jest na wniosek dłużnika, wierzyciela lub z urzędu w przypadku gdy np. wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin ten biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od dnia ustania przyczyny zawieszenia.

 

Mając wiedzę o działaniach wierzyciela mógłby Pan ustalić, czy nie zaszła sytuacja powodująca umorzenie egzekucji z urzędu – co wywołałoby upadek zajęcia i jego skutku w postaci niemożności przerejestrowania.

 

Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 848. Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze.”

 

Kodeks cywilny stanowi:

 

„Art. 169. § 1. Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze (…).”

 

Dobrą wiarę ocenia się wg stanu z chwili dokonywania czynności, wydania rzeczy przez zbywcę i objęcia jej w posiadanie przez nabywcę (Skowrońska-Bocian w: Pietrzykowski, Komentarz KC, 5. wyd., art. 169, nb. 14). W dobrej wierze jest ten, kto jest w usprawiedliwionym okolicznościami błędzie, że nabywa własność od właściciela albo osoby uprawnionej (Skowrońska-Bocian w: Pietrzykowski, Komentarz KC, 5. wyd., art. 169, nb. 10; Nadler w: Gniewek, KC Komentarz, wyd. 4, art. 169, nb. 6). Oznacza to, że dobra wiara jest wyłączona, gdy nabywca ma świadomość, iż zbywca nie jest właścicielem a także gdy brak świadomości co do braku uprawnienia zbywcy jest wynikiem niezachowania wymaganej staranności albo wynikiem niedbalstwa. Niedołożenie należytej staranności w celu zbadania, czy zbywca jest rzeczywiście osobą uprawnioną do rozporządzania rzeczą, wyłącza istnienie dobrej wiary po stronie nabywcy (wyrok SN z 9.12.1983 r., I CR 362/83, niepubl.). Stąd też nie może być uważana za nabywcę w dobrej wierze osoba, która zawiera umowę kupna-sprzedaży z osobą nie wpisaną jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym samochodu (wyrok z 11.3.1985 r., III CRN 208/84, OSNC z 1986 r., Nr 1-2, poz. 9). W 1992 r. wykładnia ta przyjęła postać zasady prawa, zgodnie z którą w złej wierze, jeżeli wie o tym, że zbywca nie jest osobą uprawnioną do rozporządzania ruchomością albo o fakcie tym nie wie w wyniku swego niedbalstwa, przy czym wystarczy tu nawet niedbalstwo zwykłe (culpa levis) (zob. uchwała SN z dnia 30.3.1992 r.).

 

Wskazany przepis jest wyjątkiem od zasady ogólnej – że skuteczne nabycie własności rzeczy będzie jedynie miało miejsce wtedy, kiedy osoba zbywająca dany przedmiot posiada uprawnienie do rozporządzania nim. Powyższa zasada, choć zgodna z zasadami sprawiedliwości, może być uznane jedynie za zasadę – i to taką zasadę, która bardzo często doznaje wyjątków. Jeden z nich wynika z przepisu art. 169 K.c., który dopuszcza przy spełnieniu określonych przesłanek nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej.

 

Opierając się na tym, że:

1) działał Pan w dobrej wierze,

2) informacja o zajęciu nie była ujawniona w dowodzie rejestracyjnym,

3) informacja o zajęciu nie była ujawniona w dniu zawarcia umowy w ewidencji pojazdów,

– może Pan rozważyć proces o ustalenie, że nabył Pan skutecznie samochód, działając w dobrej wierze.

 

Biorąc pod uwagę przepis art. 848 K.p.c. – mogłoby to jednak nie doprowadzić do zakończenia egzekucji wobec nabytego samochodu. Komornik mógłby dalej prowadzić egzekucję z samochodu z Pana udziałem.

 

Ewentualne wezwanie wierzyciela do zwolnienia samochodu spod egzekucji nie byłoby skuteczne z uwagi na upływ czasu od dnia nabycia oraz dowiedzenia się przez Pana o zajęciu. Gdyby zrobił to Pan od razu po wizycie w wydziale komunikacji – to w ramach procesu ustalone byłoby, czy egzekucja wobec samochodu ma się toczyć dalej, czy powinna być umorzona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl