.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zareklamowanie towaru kupionego na Allegro i brak odpowiedzi sprzedawcy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 17.02.2010

Zakupiłem na działalność gospodarczą kule do chodzenia po wodzie. Zakup nastąpił przez Allegro, była faktura VAT. Sprzedawcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Kule wykorzystywałem w swojej wypożyczalni sprzętu wodnego. Po kilku dniach w jednej kuli pękły szwy, później też w innych. Zareklamowałem towar – sprzedawca kazał mi samemu załatać kule, ale to nie pomogło. Teraz sprzedawca w ogóle nie odpowiada. W opisie na Allegro był też zapis o rocznej gwarancji, ale żadnej gwarancji ani instrukcji użytkowania nie otrzymałem. Co mogę teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie sprzedaż została dokonana pomiędzy równorzędnymi podmiotami (między przedsiębiorcami) znajdą tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

 

Zawarcie umowy sprzedaży powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie kupującego i sprzedającego. Jednym z takich obowiązków sprzedającego jest odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedanej rzeczy (tzw. rękojmia za wady).

 

Zgodnie z art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

 

Co ważne, wada fizyczna może stanowić podstawę odpowiedzialności sprzedawcy, gdy istniała przed wydaniem rzeczy albo powstała po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 09.03.2006 r. (sygn. akt: I CSK 147/05), wada fizyczna występuje wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona, biorąc pod uwagę cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jak również jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 556 § 1 K.c.). Decyduje zatem kryterium funkcjonalne, obejmujące przeznaczenie rzeczy i jej użyteczność, a nie kryterium normatywno-techniczne.

 

Mając na uwadze powyższe, jest wysoce prawdopodobne, że w przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia z wadą fizyczną zakupionych kul.

 

Z pytania wynika, że nie jest to jedyna wada fizyczna towaru. Sprzedawca zapewniał bowiem, że razem z towarem dostarczy gwarancję jakości. Jednakże zgodnie z tym, co Pan napisał, nie otrzymał Pan gwarancji, w związku z czym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rzecz została wydana w stanie niekompletnym, tzn. bez obiecanej gwarancji. Jest to wada fizyczna towaru w rozumieniu art. 556 § 1 K.c.

 

Zgodnie z art. 563 § 1 K.c. kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

 

Jednakże zgodnie z § 2 art. 563 przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 26.08.1982 r. (III CRN 135/82), z treści art. 563 § 2 K.c., według którego „do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysyłanie przed upływem tych terminów listu poleconego”, nie wynika obowiązek zawiadomienia sprzedawcy listem poleconym ani też wyłączenie dopuszczalności zawiadomienia w inny sposób, np. ustnie. Cytowany przepis oznacza jedynie to, że termin przewidziany do dokonania zawiadomienia jest zachowany także wtedy, gdy zawiadomienie dojdzie do sprzedawcy po terminie, ale list polecony będzie nadany przed jego upływem. Natomiast w razie zawiadomienia dokonanego w inny sposób powinno ono dojść do wiadomości sprzedawcy (art. 61 K.c.) przed upływem terminu.

 

Zgłoszenie więc uprawnień w formie pisemnej czyni zadość wymogom przewidzianym w art. 568 § 1 K.c. i jest skuteczne, jeżeli pismo zostało doręczone sprzedającemu przed upływem roku od nabycia rzeczy, przy zachowaniu oczywiście aktu pilności z art. 563 § 1 K.c. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 31.08.1973 r., II CR 396/73).

 

Ponadto zgodnie z art. 568 § 1 i § 2 K.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, jednakże upływ tego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

Wspomniany powyżej akt staranności, jakim jest zawiadomienie sprzedawcy o wadach, określany jest często jako złożenie reklamacji (reklamowanie wad). Ściśle jednak biorąc, nie są to pojęcia tożsame, reklamacja bowiem ma precyzować żądania kupującego z tytułu rękojmi, można zatem wcześniej (osobno) zawiadomić sprzedawcę o wadzie, później zaś (byle przed upływem rocznego terminu z art. 568) zgłosić reklamację.

 

Z pytania wynika, że dochował Pan aktu staranności, tzn. zawiadomił sprzedawcę niezwłocznie o wykrytej wadzie.

 

W Pańskiej sytuacji rozważałbym nawet zastosowanie art. 564 K.c., zgodnie z którym w wypadkach przewidzianych w artykule 563 K.c. utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. W przedmiotowej sprawie można bowiem stwierdzić, że sprzedawca, zapewniając Pana o udzieleniu gwarancji, zapewnił Pana tym samym o niewadliwości rzeczy, przy czym sprzedawca mógł działać zarówno w złej wierze (tzn. zapewniać kłamliwie, znając wadliwość), jak i w dobrej wierze.

 

Jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 27.01.2004 r. (II CK 378/02), przepis art. 564 K.c. wyłącza konsekwencje nieterminowego dokonania (niedokonania) aktu staranności, przewidzianego w art. 563 § 1 K.c. Za równoznaczne z zapewnieniem kupującego, że wady nie istnieją, uważa się różnorodne sformalizowane sposoby potwierdzenia dobrej jakości rzeczy, w tym kartę (książkę) gwarancyjną. Wydanie nabywcy karty gwarancyjnej jest równoznaczne z zapewnieniem sprzedawcy o dobrej jakości towaru.

 

Pańskie uprawnienia w zaistniałej sytuacji określa art. 560 K.c., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

 

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad”.

 

Z załączonego przez Pana pisma można wywnioskować, że domaga się Pan wymiany towaru na nowy. Jeśli sprzedawca dalej pozostanie bierny na Pańskie wezwania, to pozostanie Panu skierować sprawę na drogę sądową. W sporze ze sprzedawcą proszę pamiętać, że ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter zbliżony do absolutnego, tzn. sprzedawca nie może się z niej zwolnić – obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle widział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedana rzecz jest wadliwa.

 

Ponadto odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie zależy od poniesienia przez kupującego szkody, ale od wykazania, że wada spowodowała zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy. Ciężar tego wykazania spoczywa na kupującym (art. 6 K.c.) – tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 28.11.2007 r. (V CNP 124/07).

 

Na koniec dodam, że jeśli wskutek nabycia wadliwych kul doznał Pan szkody (koszty związane z czyszczeniem jeziora, formowaniem zajścia czy wykonania przyłącza), to obok roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne może Pan tez zgłosić do sprzedawcy roszczenie odszkodowawcze z art. 566 K.c. Zgodnie z tym artykułem:

 

„§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »