Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ktoś wyłudził na mnie kredyt, co robić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.06.2019

W zeszłym roku złożyłem wniosek o kredyt hipoteczny w pewnym znanym banku za pośrednictwem firmy doradczej. Ostatecznie kredytu nie wziąłem. Ktoś wykorzystał moje dane i zaświadczenia z wniosku i wyłudził na moje nazwisko kredyt gotówkowy w wysokości 90 tys. zł. Dowiedziałem się o tym pół roku później, gdy odwiedził mnie komornik. Złożyłem reklamację, zgłosiłem sprawę na policję, potem złożyłem drugą reklamację, ale bank się nie odzywa. Co dalej mam robić? Podobno to jakaś grubsza sprawa, a ja jestem tylko jednym z wielu oszukanych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ktoś wyłudził na mnie kredyt, co robić?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie ma rejestru zobowiązań, co z kolei powoduje, że nie ma możliwości ustalenia, ile jeszcze pożyczek ktoś zaciągnął na Pana. Na ten moment należałoby wymienić dowód osobisty i zastrzec numer PESEL. Nie można bowiem wykluczyć, że ktoś zechce się posłużyć Pan danymi jeszcze raz.

 

„Wyrażenie »podszywa się« – zgodnie z językowym znaczeniem – oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego (http://sjp.pwn.pl/slownik/2502866/podszy%C4%87_si%C4%99 [dostęp: 10.05.2014]), zaś »wykorzystywanie« (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzysta%C4%87 [dostęp: 10.05.2014]). Gdy zaś chodzi o określenie »wizerunek«, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek [dostęp: 5.02.2012]). Należy sądzić, że na gruncie art. 190a K.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia »wizerunek lub inne jej dane osobowe«, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe«, tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych.” [Kodeks karny. Komentarz, wyd. VI, Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik]

 

Chociaż to może się wydać kuriozalne, to w praktyce spotkałem się z przypadkiem, kiedy osoba, której dane zostały wykradzione, wystosowała list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do wszystkich znanych jej podmiotów finansowych z prośbą o nieudzielanie pożyczek na numer dowodu osobistego, który został przechwycony przez oszustów. Działanie takie spowodowało, iż w jednym przypadku bank poinformował tego człowieka, iż miała miejsce próba otwarcia rachunku na podane przez niego w liście dane osobowe, wraz z numerem i serią dowodu osobistego, lecz to nie nastąpiło, a to z uwagi na powiadomienie, które do banku dotarło. Jeżeli zdecyduje się Pan wysłać listy, proszę je wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Powinien Pan wnieść również o wpisanie Pana osoby do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych celem zabezpieczenia interesów przed niezgodnym z prawem, a w szczególności niezgodnie z Pana wolą wykorzystaniem danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, miejsca zamieszkania. System Dokumentów Zastrzeżonych jest niezbędnym narzędziem w bieżącej działalności Przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji wymagających identyfikacji osób na podstawie dokumentów tożsamości.

 

Ponadto powinien Pan wykazywać się aktywnością w postępowaniu karnym. Jako pokrzywdzony ma Pan prawo zapoznać się z aktami postępowania karnego w każdym czasie. W tym celu musi Pan udać się do prokuratury i złożyć stosowny wniosek.

 

Powinien Pan złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego wraz ze środkiem odwoławczym i wnioskiem o zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 167 K.p.c. czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Zachodzi pytanie, jaki adres został podany dla doręczeń dla Pana osoby, że o sprawie dowiedział się Pan dopiero od komornika. Na dokumentacji od komornika powinien być wskazany wyrok lub nakaz zapłaty wraz z sygnaturą i sądem, który takie orzeczenie wyda.

 

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Innymi słowy, od dnia, kiedy dowiedział się Pan o egzekucji, liczony będzie termin tygodniowy na złożenie sprzeciwu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

 

Zgodnie z art. 730 § 1 K.c.: W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Nadto sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

 

Stosownie do treści art. 755 K.p.c. – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może:

 

1. unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania;

2. ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem;

3. zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia;

4. uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem;

5. nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - IX =

»Podobne materiały

Obraza w miejscu publicznym

Chciałem odebrać moją koparkę od znajomego (z placu budowy), udałem się do niego z bratem. Na miejscu znajomy zaczął mnie wyzywać i wymachiwać nożem. Groził mi, że mnie zabije, a sprzęt popsuje. Czy mogę w takiej sytuacji założyć sprawę w sądzie i żądać zadośćuczynienia za obrazę w miejscu publ

 

Czy osoba chora psychicznie może odpowiadać za ośmieszanie i oczernianie?

Czy można obronić się przed osobą chorą psychicznie, która ośmiesza mnie i oczernia na forum publicznym oraz za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych? Co powinienem zrobić?

 

Przesłanki naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do prywatności

Jestem powodem w sprawie karnej, która jest dla mnie bardzo przykra. Pewien mój znajomy, świadomy moich problemów i sprawy, którą wniosłem do sądu, rozpowiada o tym na lewo i prawo. Nie życzę sobie, aby wszyscy wiedzieli o tym procesie, dość przykrości mnie już spotkało. Mam świadka –&nbs

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »