.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Który Kodeks karny stosować – nowy czy stary?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.11.2009

Przestępstwo z art. 284 § 2 zostało popełnione w 1996 r. Jaka jest treść obecnego przepisu 284 § 2 w dawnym Kodeksie karnym i jaką karą jest zagrożone oraz jaki jest okres przedawnienia według dawnego K.k. dla tego przestępstwa? Czy oskarżony może odpowiadać za popełnione przestępstwo z dawnego K.k.? Co przerywa bieg przedawnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Który Kodeks karny stosować – nowy czy stary?

Przestępstwo sprzeniewierzenia w starym Kodeksie karnym

Odpowiednikiem art. 284 § 2 K.k., czyli przestępstwa sprzeniewierzenia, był w starym Kodeksie karnym art. 204 § 2, który brzmiał następująco: „Kto przywłaszcza sobie powierzone mu mienie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”.

 

Warto także mieć na uwadze – z uwagi na grożącą sankcję karną – brzmienie kolejnych paragrafów art. 204 poprzedniego K.k.:

 

„§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 31. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w § 1 lub w 2 w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Obecne regulacje dotyczące przestępstwa sprzeniewierzenia

„Art. 284 § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Przede wszystkim należy zacząć od wyjaśnienia istotnej w niniejszej sprawie, podstawowej zasady prawa intertemporalnego. Mianowicie: jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Tym samym ustawodawca przyznał pierwszeństwo nowej ustawie, obowiązującej w czasie orzekania, przed starą ustawą, tj. obowiązującą w czasie popełnienia, chyba że stara ustawa jest względniejsza dla sprawcy. Przez ustawę względniejszą dla sprawcy należy rozumieć ustawę, która jest dla sprawcy korzystniejsza z punktu widzenia osądu jego czynu, np. ustawa karna przewiduje łagodniejszą sankcję.

Ustawa pośrednia obowiązująca już po popełnieniu przestępstwa a przed ustawą aktualną

Nadto należy mieć na uwadze ustawy pośrednie. Jeśli ustawa pośrednia obowiązująca już po popełnieniu przestępstwa a przed ustawą aktualną byłaby względniejsza dla sprawcy niż nowa ustawa, należy zastosować ustawę pośrednią.

 

Niemniej po przeanalizowaniu poszczególnych zmian na przestrzeni czasu należy stwierdzić, że począwszy od wejścia w życie nowego K.k., do tej chwili brzmienie art. 284 jest takie samo.

 

Mając na uwadze powyższe, w tym przypadku należałoby przyznać pierwszeństwo ustawie w aktualnym brzmieniu, gdyż stara ustawa z uwagi na surowszą karę grożącą oskarżonemu nie jest względniejsza dla sprawcy.

Przedawnie karalności przestępstwa według starego i nowego Kodeksu karnego

Nieco inaczej jest z przedawnieniem karalności przestępstwa. Przedawnienie oznacza, że w sprawie, w której nastąpiło przedawnienie karalności, nie może zapaść wyrok skazujący ani uniewinniający, a jedynie orzeczenie o umorzeniu postępowania.

 

Według starego K.k. przedawnienie przestępstwa przedawnienia nastąpiłoby po 5 latach od momentu jego popełnienia, natomiast nowa ustawa dla przedmiotowego przestępstwa przewiduje 10-letni okres przedawnienia.

 

Niemniej – na mocy art. 15 przepisów wprowadzających Kodeks karny – terminy przedawnienia karalności przewidziane w obowiązującym K.k. stosuje się także do czynów popełnionych przed wejściem w życie tego kodeksu, czyli przed 1 wrześniem 1998 r., chyba że przedawnienie już nastąpiło.

 

Skoro przestępstwo zostało popełnione w 1996 r., to w chwili wejścia nowych przepisów nie było przedawnione – w konsekwencji zastosowanie znajdą nowe przepisy.

Instytucja przedłużenia okresu przedawnienia karalności

W prawie karnym funkcjonuje tzw. instytucja przedłużenia okresu przedawnienia karalności. Zgodnie z art. 102 K.k. wszystkie terminy przedawnienia ulegają przedłużeniu, jeżeli w trakcie trwania okresu przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie. Przedłużenie karalności w przypadku przestępstwa sprzeniewierzenia wynosi 10 lat. Powyższy termin należy liczyć od czasu zakończenia okresu przedawnienia dla przestępstwa sprzeniewierzenia.

 

Jeśli więc przestępstwo popełniono w 1996 r., to termin przedawnienia mija w stosownym dniu i miesiącu w 2006 r. Jeśli jednak w ww. okresie wszczęto w tej sprawie postępowanie przeciwko osobie, termin ten ulegnie przedłużeniu i zakończy się w stosownym dniu i miesiącu 2016 r.

Kiedy następuje wszczęcie postępowania przeciwko osobie

Wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą wydania wobec osoby postanowienia o przedstawieniu zarzutu, o czym stanowi art. 71 Kodeksu postępowania karnego: „Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego”.

 

W sytuacji gdy podejrzany się ukrywa, nie ma wymogu ustnego ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów – wystarczy sam fakt jego wydania, o czym sam podejrzany może nie wiedzieć.

 

Nadto należy rozważyć, czy w niniejszym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 104 K.k., który reguluje instytucję spoczywania (zawieszenia) biegu przedawnienia. Termin przedawnienia nie biegnie, jeżeli wystąpią przeszkody natury prawnej do wszczęcia postępowania lub dalszego prowadzenia postępowania wszczętego. Taką przeszkodą może być np. immunitet procesowy, niepozwalający na ściganie sprawcy przestępstwa, o ile immunitet ten nie zostanie uchylony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »