.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może dostać zasiłek pogrzebowy?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.11.2013

Jestem ubezpieczona w ZUS. Czy mogę otrzymać zasiłek pogrzebowy na pochowanie matki mojego konkubenta? Jeśli nie, to kto może go dostać? Zmarła nie była ubezpieczona, tylko zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Mojemu konkubentowi skończył się natomiast zasiłek dla bezrobotnych i pozostaje on bez pracy. Ja oczywiście pokryłabym rachunki za pogrzeb.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej postaram się wyjaśnić Pani wątpliwości związane z tym, kto może dostać zasiłek pogrzebowy.

 

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (u.e.r.):

 

„1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 

1) ubezpieczonego;

 

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

 

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

 

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

 

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są osoby wymienione w art. 67, z tym że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

 

3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

 

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu”.

 

Członkami rodziny zgodnie z art. 67 ust. 1 u.e.r. są:

 

„1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

 

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

 

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

 

4) rodzice”.

 

Matka konkubenta (podobnie jak konkubent) nie była członkiem Pani rodziny. Z opisu stanu faktycznego wynika, że tylko Pani jest ubezpieczona. Osoba zarejestrowana w biurze pracy bez prawa do zasiłku podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a nie społecznemu, z którego to ubezpieczenia jest pokrywany zasiłek pogrzebowy.

 

Jak rozumiem, zmarła nie była emerytką ani rencistką, ale może spełniała warunki do ich przyznania. Do emerytury z pewnością nie, ale może do renty. Warunki konieczne do tego, aby dostać rentę, zgodnie z art. 57 u.e.r. są następujące:

 

„1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

 

1) jest niezdolny do pracy;

 

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

 

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy”.

 

Z kolei art. 58 u.e.r. stanowi, że:

 

„1. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

 

1) 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

 

2) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

 

3) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

 

4) 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

 

5) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy; do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

 

3. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w ust. 1, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy”.

 

Jeżeliby te warunki zmarła spełniała, to Pani, jako osoba pokrywająca koszty pogrzebu, zgodnie z art. 77 w zw. z art. 79 u.e.r. ustawy miałaby prawo do zasiłku, ale nie w wysokości określonej ustawą, a w wysokości udokumentowanych poniesionych kosztów pogrzebu, albowiem jak stanowi art. 79 ust. 1 u.e.r.: „w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80”, a więc nie wyższej niż 4000 zł.

 

W podobnym tonie wypowiedział się też Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2010 r. (sygn. akt I UK 222/10), stanowiąc, że przepisy art. 78-79 u.e.r. określają zasadę wypłaty zasiłku pogrzebowego lub zwrotu kosztów pogrzebu w udokumentowanej wysokości oprócz bliskich także osobom obcym, bez jakiegokolwiek ich różnicowania, oraz na rzecz podmiotów wymienionych w art. 78 ust. 2 u.e.r.

 

Zatem jeśli pokryłaby Pani koszty pogrzebu matki konkubenta, to mogłaby Pani wnosić do ZUS o zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu, ale tylko jeśli spełniała ona którykolwiek z warunków określonych art. 77 u.e.r. Trzech z nich nie spełniała z całą pewnością, ale może spełniała choć warunki do przyznania renty – wówczas miałaby Pani prawo do zasiłku z ZUS.

 

Może jednak nie wszystko stracone, bo – jak przyjmuje się w orzecznictwie – w razie śmierci osoby, która nie została wymieniona w art. 77 ust. 1 u.e.r., nie przysługuje zasiłek pogrzebowy przewidziany przepisami tej ustawy. Osoba, która pokryła koszty pogrzebu, może zwrócić się o ich zwrot do gminy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 lutego 2003 r., III AUa 1552/01, OSA 2003, z. 10, poz. 38). Może Pani zatem spróbować i tego sposobu, bo ktoś musi te koszty pokryć, no chyba że zrobi to właśnie gmina, ale jeżeli zmarły nie był ubezpieczony, nie pobierał emerytury ani renty, jak również nie spełniał warunków do otrzymania tych świadczeń, gmina, która pokryje koszty pogrzebu, może dochodzić ich zwrotu z masy spadkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton