.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego?

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 07.12.2012

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego? Urodziłam syna 14.12.2011 r. Jestem bezrobotna, a mój mąż pracuje na czarno (przez cały 2011 r. nie miał dochodu). Najbliższa rodzina pomogła nam przetrwać. Myślałam, że skoro oboje od 2011 r. jesteśmy bez dochodu, to bez problemu dostaniemy zasiłek i dodatek do becikowego. Jednak wzięto pod uwagę dochody z 2010 r., kiedy nawet nie byliśmy małżeństwem. Wtedy obydwoje pracowaliśmy, ale nie byliśmy w związku. Dlaczego wzięto pod uwagę dochody z 2010 r.?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, tytułem wstępu pragnę zauważyć, iż regulacje dotyczące prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. – w skrócie „ustawa”).

 

Jak podaje art. 4 ust. 2 ustawy:

 

„2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się”.

 

Wspomniany zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

 

Ustawodawca w art. 3 pkt 16 ustawy zdefiniował pojęcie „rodzina”.

 

„Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

16) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:

małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko”.

 

Ponadto, co ważne dla prawidłowej odpowiedzi na Pani pytanie, ustawodawca w art. 3 pkt 10 ustawy wyjaśnił pojęcie „okres zasiłkowy”. Jest to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Według art. 7 ustawy:

 

„Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej”.

 

Stosownie zaś do treści art. 8 ustawy do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów – w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Odnosząc się do wspomnianych powyżej kwestii, pragnę zauważyć, iż podstawowym warunkiem otrzymania dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest prawo do zasiłku rodzinnego. Gdy zasiłek rodzinny nie przysługuje, nie może być rozpatrywane prawo do dodatku.

 

Zgodnie z ww. zasadą prawo do tego dodatku przysługuje pod warunkiem, że przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, a więc gdy zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki, w tym kryterium dochodowe czy wiek dziecka.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe, przysługuje matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie to nie jest uzależnione od wysokości dochodu rodziny, dlatego przysługuje każdej rodzinie, w której urodziło się dziecko. Jest wypłacane przez gminy nawet w sytuacji, gdy osoba uprawniona otrzymuje świadczenia rodzinne wypłacane przez pracodawcę.

 

Należy wskazać, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest wypłacana na wniosek osoby uprawnionej. Aby otrzymać świadczenie, rodzic dziecka lub jego opiekun prawny musi zwrócić się z wnioskiem do swojego urzędu gminy. Nie zawsze będzie to urząd gminy miejsca zameldowania. Można o wypłatę świadczenia zwrócić się do urzędu gminy miejsca zamieszkania.

 

W tym miejscu chciałbym zwrócić Pani uwagę na fakt, iż sposoby i tryby postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory pism zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769). W § 2 ust. 2 wskazano, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny. Należy podkreślić, iż dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodu rodziny, które należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny, są zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz okoliczności wskazane w pytaniu, należy zauważyć, iż okres zasiłkowy trwa w danym przypadku od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 października 2012 r. Ta z kolei okoliczność powoduje, iż przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego należy brać pod uwagę informacje o dochodzie z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, a więc o dochodzie w 2010 r.

 

Mimo że doskonale zdaję sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli, postępowanie MOPS-u jest w mojej ocenie prawidłowe.

 

 

*Stan prawny z dnia 22.01.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »