.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto kontroluje orzeczenia lekarskie o urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 20.01.2015

Kto i na jakiej podstawie prawnej wykonuje kontrolę prawidłowości orzeczeń lekarskich o urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na pytanie o kontrolę orzeczeń dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli akademickich, wyjaśniam, że zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat.

 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia tego urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Szczegółowy tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 247, poz. 1817). Rozporządzenie weszło w życie 5 stycznia 2007 r. Powyższe rozporządzenie reguluje:

 

  1. tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia,
  2. sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela na podstawie:

 

  1. wyniku badania lekarskiego,
  2. wyników badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne,
  3. dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

W przypadku zlecania badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych lekarz wystawia osobie badanej skierowanie na ich wykonanie. Lekarz w wystawianym orzeczeniu ma obowiązek wskazać okres, na jaki urlop powinien być udzielony (nie dłużej jednak niż sześć miesięcy), oraz uzasadnić potrzebę udzielenia nauczycielowi urlopu w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia. Orzeczenie sporządza się z kopią, przy czym oryginał doręcza się za pokwitowaniem nauczycielowi, a kopię dołącza się do indywidualnej dokumentacji medycznej nauczyciela. Rozporządzenie nie reguluje organu odwoławczego od orzeczeń i terminu odwołania się od orzeczenia, co stanowi istotny problem. Należy uznać, że nauczyciel i jego pracodawca mają prawo do odwołania się od orzeczenia lekarskiego.

 

Przytoczony przez mnie powyżej przepis zawiera odwołanie do „odrębnych przepisów”, na podstawie których może być dokonywana kontrola orzeczeń wydanych w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich, jednakże nie zostało wskazane, jakie to przepisy. Jednakże przepisy zawierające materię związaną z kontrolą orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia nie zostały wydane.

 

Wydaje się więc, że skoro to rektor udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, on to – jako pracodawca i płatnik składek dla nauczyciela – ma prawo kontrolowania prawidłowości wydanych orzeczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »