Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.08.2015

Kogo można zaliczyć do grupy osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS? Czy mogą to być również pracownicy tymczasowi, osoby współpracujące?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335) w art. 2 pkt 5 dzieli na trzy kategorie:

 

I. Pracowników i ich rodziny

 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę (niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy), powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Do kręgu pracowników zalicza się też osoby przebywające na urlopach wychowawczych i młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu, pracowników sezonowych oraz osoby wykonujące na rzecz danego pracodawcy pracę nakładczą, o ile pracodawca w regulaminie funduszu, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs, przyznał im prawo korzystania ze świadczeń.

 

Także w okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje swoje uprawnienia do ubiegania się o świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, według zasad określonych w regulaminie i dotyczących pozostałych pracowników zakładu. Za członków rodziny pracownika uznaje się współmałżonka, dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, wnuki będące na utrzymaniu osoby uprawnionej, rodziców prowadzących wraz z uprawnionym wspólne gospodarstwo domowe.

 

II. Emerytów i rencistów, byłych pracowników zakładu oraz ich rodziny

 

Emerytami i rencistami korzystającymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę bezpośrednio w tym zakładzie pracy. Jeśli natomiast chodzi o emerytów i rencistów świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, to korzystają oni z funduszu na zasadach dotyczących pracowników danego zakładu pracy. Jeżeli emeryt lub rencista nawiązuje umowę o pracę w innym zakładzie pracy, to w przypadku rozwiązania umowy korzysta on z funduszu istniejącym w ostatnim miejscu pracy. Osoba, która uprzednio przeszła na wcześniejszą emeryturę i podjęła w nowym zakładzie pracy zatrudnienie, zawieszając wypłatę emerytury, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie pobiera emeryturę, jest „emerytem – byłym pracownikiem” tego ostatniego zakładu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r.; sygn. akt I PZP 56/91; OSNCP 1992/4 poz. 63).

 

III. Inne osoby, którym w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznano prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu

 

Osoby takie powinny być wymienione w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Mogą być to np. pracownicy żłobka, przedszkola lub szkoły, nad którymi zakład pracy sprawuje patronat, dzieci z domu dziecka, pracownicy placówki ochrony zdrowia obsługującej zakład pracy itp.

 

Do grona uprawnionych do korzystania ze środków funduszu ustawa o zfśs zalicza także emerytów i rencistów ze zlikwidowanych zakładów pracy, objętych opieką socjalną przez danego pracodawcę (art. 5 ust. 5 ustawy o zfśs), oraz pracowników przyjętych przez nowego pracodawcę w wyniku komercjalizacji, połączenia, podziału lub innej formy zmiany właściciela, w tym także w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, polegającej na wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z przepisami o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (art. 6a ust. 1a ustawy o zfśs).

 

O możliwości skorzystania z ulgowych usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decyduje kryterium socjalne. Pracodawca, zarówno ustalając postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i rozpatrując indywidualny wniosek osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, zgłoszony zgodnie z tym regulaminem, a dotyczący ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu, bierze pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną wnioskodawcy (art. 8 ust 1). Tym samym pracodawca, przyznając zainteresowanym np. bony towarowe oraz określając wysokość dopłat z funduszu np. do wypoczynku, nie może obdarować wszystkich świadczeniami o jednakowej wysokości. Osoby osiągające mniejszy dochód na członka rodziny i będące w trudnej sytuacji rodzinnej, powinny otrzymać większą pomoc, np. bony towarowe o wyższej wartości niż osoby majętne.

 

Jeśli pracodawca, gospodarując środkami finansowymi, nie chce brać pod uwagę kryteriów socjalnych, to nie może finansować pomocy ze środków funduszu, lecz musi skorzystać ze środków własnych. Dostęp do pomocy socjalnej w pierwszej kolejności winny mieć te osoby, które ze względów obiektywnych znajdują się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej i bytowej. Uznaniowość pracodawcy w tym wypadku oznacza, że pomimo posiadanego uprawnienia do ubiegania się o świadczenia socjalne w swoim miejscu zatrudnienia osoba zainteresowana może takiego świadczenia nie otrzymać, ponieważ indywidualna ocena sytuacji socjalnej danej osoby nie kwalifikuje jej do otrzymania pomocy. Wymóg dokonania przez pracodawcę oceny sytuacji socjalnej poszczególnych osób uprawnionych do świadczeń z funduszu powinien w praktyce wykluczać przyznawanie świadczeń w jednakowej wysokości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki