Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.02.2015

Spółkę europejską mogą utworzyć w szczególności dwie spółki kapitałowe podlegające prawu dwóch różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Spółka europejska może powstać m.in. poprzez połączenie tych spółek lub utworzenie grupy kapitałowej. Kapitał spółki europejskiej musi wynosić co najmniej 120 000 Euro.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ramy prawne dla tworzenia spółek europejskich określa zarówno akt prawa unijnego, którym jest rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)1, jak i krajowa ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej2.

 

Ogólne zasady tworzenia spółek europejskich, określone w rozporządzeniu nr 2157/2001 są następujące:

 

1) spółki akcyjne (lub ich odpowiedniki w innych krajach członkowskich UE), powstałe zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium Wspólnoty, mogą tworzyć spółkę europejską (SE) przez łączenie się spółek, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich;

2) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu, mieszczącymi się we Wspólnocie, mogą dążyć do utworzenia grupy kapitałowej SE, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub

b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego lub oddział usytuowany w innym państwie członkowskim;

3) spółki w rozumieniu drugiego akapitu art. 48 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską3 (czyli spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków) oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu we Wspólnocie, mogą tworzyć spółki zależne SE, poprzez subskrybcję ich akcji, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych państw członkowskich, lub

b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego lub też oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

4) spółka akcyjna powstała zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, która ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie może zostać przekształcona w spółkę europejską, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego.

 

Wskazany wyżej katalog podmiotów, które mogą założyć spółkę europejską, ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej rozszerza o spółkę, której siedziba zarządu znajduje się poza Wspólnotą, pod warunkiem, że spółka ta utworzona jest zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ma swoją statutową siedzibę w państwie członkowskim oraz ma rzeczywisty i ciągły związek z gospodarką państwa członkowskiego.

 

Kapitał spółki europejskiej określany jest w Euro i nie może być niższy niż 120 000 Euro. Spółka europejska podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych dla spółek akcyjnych. Statutowa siedziba spółki europejskiej musi znajdować się na terytorium wspólnoty, w tym samym państwie członkowskim, co siedziba zarządu.

 

 

 

 

____________________________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. U. UE seria L z 2001r. Nr 294, str. 1, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z późn. zm.)

3 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/2, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki