Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.01.2015

Dokonanie koncentracji przedsiębiorców wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców zamierzających jej dokonać przekracza określoną ustawowo kwotę. Kontrola urzędu antymonopolowego ma w tym zakresie charakter prewencyjny.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów*, wprowadzająca system ochrony konkurencji przed niekorzystną dla tej konkurencji koncentracją, nie ustanawia definicji legalnej pojęcia „koncentracja”. Wskazuje ona jednak katalog czynności, które za koncentrację są uznawane. Zalicza się do nich:

 

 1. połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 2. przejęcie – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
 3. utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
 4. nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

 

Obowiązkowi zgłoszenia do urzędu antymonopolowego, którym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (a ściślej Prezes UOKiK), podlega już sam zamiar dokonania koncentracji przedsiębiorców. Oznacza to jednocześnie, że koncentracja nie jest możliwa bez zgody Prezesa UOKiK wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli:

 

 1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
 2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

 

Od powyższej zasady ustawa ustanawia wyjątki. Zgodnie z art. 14 nie podlega bowiem zgłoszeniu zamiar koncentracji:

 

 1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
  1. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
  2. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
 3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
 4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
 5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

To, na kim ciąży obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców, zależy od sposobu, w jaki ma ona być przeprowadzona. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

 

 1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami;
 3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
 4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy.

 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.01.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »