Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe - zagraniczna spółka czy jej polski oddział?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.06.2018

Spółka z o.o. z siedzibą na Ukrainie posiada w Polsce oddział oraz zakład. Kto wobec tego odpowiada za polskie zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS – spółka czy jej oddział?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię, czy zakład zagranicznej spółki położony w Polsce odpowiada za zobowiązania podatkowe oraz składki ZUS, należy rozpatrywać w kontekście ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności (o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej), tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Polski. W myśl art. 5 pkt. 4 tej ustawy przez oddział rozumie się wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Zakres działalności oddziału może obejmować jedynie przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

 

W świetle powyższych regulacji należy wyraźnie wskazać, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest uznawany za podmiot mający odrębną osobowość prawną. Teza ta znalazła potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1773/09, w którym sąd wskazał, że: Na gruncie u.s.g.d. nie można zatem wywieść odrębności prawnej oddziału od spółki, którego separacja od »centrali« Spółki polega tylko na funkcjonalnym i przestrzennym wydzieleniu składników siły produkcyjnej. Odrębność taka nie przekłada się jednak na odrębność prawną, co wynika z definicji legalnej zawartej w art. 5 pkt 4 u.s.d.g.”

 

W dalszej kolejności należy przejść do treści regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 ustawy CIT: „2. podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa, uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.”.

 

Jak zatem widać, również ustawa CIT nie ustanawia zakładu jako osobnego podmiotu prawa podatkowego. Jedynie zyski zakładu mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale nie znaczy to, że zakład staje się z tego tytułu podatnikiem, podatnikiem jest wciąż jednostka macierzysta, która ma status nierezydenta.

 

Na gruncie ustawy o CIT oddział należy traktować co do zasady jako zagraniczny zakład, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej. Sięgając zatem do treści polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazać należy, że zgodnie z art. 5 umowy „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Placówka oznacza również miejsce produkcyjne.

 

Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) zakład fabryczny,

e) warsztat oraz

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania kopalnych zasobów naturalnych.

 

W świetle natomiast art. 7 ww. umowy – zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowanie w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego nie jest podatnikiem na gruncie prawa polskiego. Opodatkowaniu mogą jedynie podlegać dochody uzyskane przez zagraniczny podmiot poprzez zakład położony w Polsce. Takie opodatkowanie zakładu nie kreuje jednak podmiotowości podatkowej. Na potwierdzenie pragnę przytoczyć fragment interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2009 r. nr ITPB3/423-106a/09/AW:

 

„Przytoczony wyżej przepis art. 3 ust. 2 ustawy podatkowej nie kreuje odrębnej podmiotowości prawno-podatkowej oddziału zagranicznej osoby prawnej. Konstrukcja oddziału zagranicznej spółki macierzystej powinna być raczej rozumiana, jako abstrakcyjna instytucja międzynarodowego prawa podatkowego, mająca jedynie umożliwić prawidłowe opodatkowywanie przez jedno państwo dochodów uzyskiwanych przez podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w drugim państwie, ze źródeł przychodów położonych na terytorium pierwszego z państw. Zarejestrowanie oddziału w Polsce nie oznacza, że powstaje tam nowy podmiot podatkowy, bowiem opodatkowaniu podlegać będzie wciąż spółka macierzysta, tyle że od dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej poprzez Oddział na terytorium drugiego państwa. Instytucja oddziału (z punktu widzenia prawa podatkowego oddział jest rozpoznawany tak w świetle Konwencji Modelowej, jak też umów o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, jako tzw. zakład) jest więc jedynie formą działania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, a nie odrębnym od niego podmiotem podatkowym. Podatnikiem bowiem jest i pozostaje podmiot zagraniczny.”

 

Jeżeli dodatkowo odniesiemy się do art. 27 Ordynacji podatkowej, który mówi, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, to wykreuje się nam obraz całej sytuacji. Skoro położony w Polsce zagraniczny zakład nie ma osobowości prawnej, to nie jest również podatnikiem. W rezultacie nie odpowiada za zobowiązania podatkowe. Jak wynika z powyższych interpretacji i wyroków to zagraniczny przedsiębiorca pozostaje podatnikiem, a więc to on ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

 

Podobne tezy można wyprowadzić, jeżeli chodzi o kwestie ZUS. Podmiot zagraniczny jest zobowiązany do zgłoszenia się jako płatnik składek. Oznacza to, że płatnikiem jest zagraniczny przedsiębiorca a nie zakład znajdujący się na terenie Polski.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 5 =

»Podobne materiały

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »