.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Krótkie umowy a ekwiwalent za urlop

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 30.11.2015

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy. W jednej z firm zatrudniamy osoby na umowę o pracę na 1 etat. Pracodawca–użytkownik twierdzi, że jeżeli zamiast umowy na 1 miesiąc damy pracownikowi 4 umowy tygodniowe, to wówczas nie musimy płacić takiej osobie ekwiwalentu za urlop. Osobiście się z tym nie zgadzam. Jakie jest Państwa zdanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie podane przez użytkownika jest błędne i ryzykowne. Prawodawca nie wskazał najkrótszego okresu trwania czasu próby, w związku z tym umowa na okres próbny może trwać na przykład 1 dzień, tydzień lub miesiąc. Pracodawca nie może jednak zawierać z tym samym pracownikiem kilku umów o pracę na okres próbny, które łącznie nie przekraczałyby 3 miesięcy.

 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166 poz. 1608) instytucję urlopu wypoczynkowego tychże pracowników reguluje w sposób odmienny niż kodeks pracy. Szczególne różnice uwidaczniają się w zakresie wymiaru urlopu i zasad jego wykorzystania. W związku z tym, iż ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest aktem szczególnym w stosunku do Kodeksu pracy, to jej postanowienia, między innymi w kwestii urlopów wypoczynkowych pracowników tymczasowych, należy stosować przed Kodeksem pracy.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych „pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub kilku pracodawców użytkowników”.

 

Okres, na jaki agencja pracy tymczasowej skierowała pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, jest okresem pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Okres taki jest wskazany w umowie o pracę zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracownikiem tymczasowym. W razie zatrudnienia trwającego krócej niż jeden miesiąc pracownik tymczasowy nie nabywa prawa do urlopu.

 

Czas pracy poniżej jednego miesiąca może jednak w przyszłości podlegać kumulacji z nowymi okresami zatrudnienia tymczasowego. Art. 17 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wprowadza warunku, iż okresy te muszą stanowić okres ciągły. W związku z tym, w przypadku zatrudnienia przez tę samą agencję pracy tymczasowej i przepracowania okresu brakującego do miesiąca, pracownik tymczasowy nabędzie prawo do 2 dni urlopu.

 

Okresem pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika są nie tylko dni, w których praca była faktycznie świadczona, ale wszystkie dni kalendarzowe w trakcie trwania umowy o pracę. Natomiast przez miesiąc w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych należy rozumieć 30 dni.

 

Wyrażona w Kodeksie pracy zasada proporcjonalności wymiaru urlopu do wynikającego z umowy o pracę wymiaru czasu pracy nie będzie miała zastosowania przy udzielaniu urlopów pracownikom tymczasowym. Wymiar urlopu tych pracowników jest niezależny od wymiaru czasu pracy, w jakim są zatrudnieni. Dwa dni urlopu za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika przysługują pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i pracownikowi zatrudnionemu np. na 1/4 etatu.

 

Inaczej niż reguluje to Kodeks pracy, przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych pracownikom tymczasowym, nie stosuje się zasady przeliczania dnia urlopowego na godziny. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wprowadzając regulację dotyczącą urlopów wypoczynkowych, zastąpiła unormowanie art. 1542 Kodeksu pracy. Ma to wpływ na udzielanie urlopów pracownikom zatrudnianym w systemie równoważnych norm czasu pracy oraz w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na część etatu. Niezależnie od dobowego wymiaru czasu pracy, z upływem miesiąca pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, pracownikowi tymczasowemu przysługują 2 dni urlopu udzielanego w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

 

Pracownikom tymczasowym nie zawsze przysługuje urlop wypoczynkowy w naturze. Taki sposób wykorzystania urlopu dotyczy jedynie przypadku, gdy pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres 6 miesięcy lub dłuższy. Pracodawca użytkownik ma obowiązek umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopu wypoczynkowego (art. 10 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

 

W razie wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przez okres krótszy niż 6 miesięcy, pracodawca użytkownik oraz agencja pracy tymczasowej mogą uzgodnić wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez tego pracownika. O uzgodnieniach dotyczących urlopu pracownik tymczasowy powinien zostać powiadomiony jeszcze przed zawarciem umowy o pracę. Szczególnie istotne jest określenie trybu udzielenia urlopu. Z przywoływanego już art. 10 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynika bowiem, iż pracodawca użytkownik, który zatrudnia pracownika tymczasowego krócej niż 6 miesięcy nie ma prawa udzielić urlopu – robi to agencja pracy tymczasowej. W przypadku wykonywania pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy oraz braku uzgodnienia trybu udzielenie urlopu, pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykorzystać urlopu w naturze.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w przypadku udzielenia urlopu w naturze w związku z 6 miesięcznym lub dłuższym okresem wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika, pracownikowi przysługuje urlop na żądanie (art. 1672 Kodeksu pracy). Urlop taki udzielany jest zgodnie z Kodeksem pracy na żądanie pracownika. Wniosek taki powinien zostać skierowany nie do agencji, a do pracodawcy użytkownika, ponieważ to on organizuje pracę, udziela urlopu w naturze i prowadzi ewidencję czasu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »