.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Krótki staż pracy a zwolnienie nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.10.2015

Jestem nauczycielem mianowanym z 6-letnim stażem pracy, posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Nasza szkoła ma również szkołę filialną, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana. Pracują tam trzy nauczycielki zatrudnione przez mianowanie na czas nieokreślony. Dyrektor naszej szkoły poinformował mnie, że w przypadku likwidacji szkoły filialnej będzie musiał zatrudnić tamte panie u nas, a ja z racji tego, że mam najkrótszy staż pracy zostanę zwolniona. Czy dyrektor powinien zwolnić tamte panie, czy mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

 

Wiele orzeczeń Sądu Najwyższego poświęconych jest kwestii kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia. Stosownie jednak do wyroku SN z dnia 19 maja 2004 r., I PK 608/03, OSNP 2005, nr 3, poz. 36, „kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu”. W wyroku z dnia 12 września 2000 r., I PKN 26/00, Pr. Pracy 2001, nr 3, s. 32, Sąd Najwyższy wskazał, iż „przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny (lub do ograniczenia zatrudnienia) pracodawca może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami”.

 

Interesująca jest teza wyroku SN z dnia 22 września 2000 r., I PKN 29/00, OSNP 2002, nr 8, poz. 183, w której sąd uznał, że „długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby mogą uzasadniać jego wybór do przeniesienia w stan nieczynny”. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, iż „zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela do powódki należało rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. (…) zły stan zdrowia powódki i związane z tym absencje nie pozwalały na to. (…) Nie można (…) decyzji pracodawcy (…) uważać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego tylko dlatego, że powódka nie mogła skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia i nabyć prawa do emerytury. Interesowi szkoły, jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież, nie może być przeciwstawiany socjalny i ekonomiczny interes nauczyciela, który już od kilku lat nie może wykonywać i nie wykonuje należących do niego zadań. Przeciwny punkt widzenia oznaczałby, że bez względu na cele szkoły oraz dobro dzieci i młodzieży należy chronić nauczyciela, od którego nie można oczekiwać świadczenia pracy”.

 

W wyroku z dnia 9 grudnia 1998 r., I PKN 492/98, OSNP 2000, nr 3, poz. 101, Sąd Najwyższy przyjął, że „brak jest przesłanek rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, jeżeli pozostali nauczyciele tej samej specjalności mają w planie organizacyjnym szkoły przydzieloną taką liczbę godzin ponadwymiarowych, że możliwe byłoby zatrudnianie zwolnionego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć”. „Dla oceny istnienia przesłanek określonych w przepisie nie jest istotne, czy zmniejsza się ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli, lecz to, czy wszyscy nauczyciele danej specjalności mogą po zmianach organizacyjnych być zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć” (wyrok SN z dnia 6 marca 1998 r., I PKN 529/97, OSNP 1999, nr 4, poz. 122).

 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00, LEX nr 52962, OSNP-wkł. 2002, nr 10, poz. 4, w którym Sąd Najwyższy uznał, iż „porównanie kwalifikacji zawodowych, jako kryterium wyboru nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny (…) wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu przedmiotu. W ocenie zasadności wyboru nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, którego liczba godzin nauczania ulega zmniejszeniu, nie zaś ogólny czas wykonywania zawodu”.

 

Należy także podkreślić, że nauczyciele zatrudnieni przez mianowanie mają pierwszeństwo w pozostaniu w zatrudnieniu przed nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Jeśli jednak jest Pani zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i ma Pani awans zawodowy – nauczyciel mianowany to powinna Pani być zatrudniona przez mianowanie, a nie na podstawie umowy na czas nieokreślony.

 

Oczywiście wówczas też Pani krótki staż pracy mógłby przemawiać za tym, że zwolniona zostanie Pani, ale miałaby Pani większe szanse na obronę stanowiska niż obecnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »