.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyty pod zastaw

Czym są kredyty pod zastaw? Są to oferty dla osób posiadających zabezpieczenie w postaci samochodu lub mieszkania oraz potrzebują pożyczyć określoną ilość gotówki.

 Mój mąż miał przez kilka lat firmę, ale popadł w zadłużenia względem banków (kredyty pod zastaw) i innych firm. Wiązało się to także z oszustwami finansowymi jednego z jego ważnych kontrahentów. Mamy dwoje maleńkich dzieci i kredyty pod zastaw domu męża. Czy komornik może przejąć dom i go zlicytować? Jak wybrnąć powoli z zadłużeń? Czy będziemy musieli natychmiast wyprowadzić się z domu, jeśli zostanie on sprzedany? Co robić?

Po analizie Pani pytania wskazać należy, iż to, że na nieruchomości Pani męża bank ma wpisaną hipotekę, nie uniemożliwia przeprowadzenia egzekucji z tej nieruchomości, lecz znaczy, że hipoteka ta gwarantuje bankowi, że po sprzedaży licytacyjnej przez komornika nieruchomości bank ten będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami do otrzymania z tytułu tej sprzedaży kwoty, na jaką ustanowiona została hipoteka (lub która została do spłaty zaciągniętego kredytu, a mieści się w granicach ustanowionej hipoteki).

Jeżeli zaś chodzi o podjęcie jakichś czynności mających na celu ułatwienie Państwu spłaty zaciągniętych zobowiązań, to można by ewentualnie pomyśleć o przeprowadzeniu upadłości firmy Pani męża, jednakże w tym celu Pani mąż musiałby dysponować jakimś jeszcze majątkiem reprezentującym określoną wartość, a z przedstawionego przez Panią opisu sprawy wynika, że prawdopodobnie jedynym wartościowym składnikiem majątku pozostała nieruchomość Pani męża, która ponadto obciążona jest hipoteką. Dlatego też w zasadzie i ta ewentualność zdaje się nie wchodzić w grę.

W zaistniałej sytuacji być może warto by przeanalizować także kwestię podjęcia próby wyegzekwowania należności Pani męża, jakie przysługują mu od nieuczciwych kontrahentów, i spróbować dokonać z tych środków spłaty wierzycieli.

Jeśli jednak dom zostanie sprzedany przez komornika, to z chwilą zlicytowania domu Pani męża (czemu nie stoi na przeszkodzie to, że w domu tym są zameldowani lokatorzy) utracą Państwo do niego wszelkie prawa, a więc dalsze Państwa zamieszkiwanie w tym domu, jeżeli trwałoby wbrew woli nowego właściciela, byłoby bezprawne, a to z kolei uprawniałoby nowego właściciela do wystąpienia przeciwko Państwu do sądu z pozwem o nakazanie opuszczenia lokalu (o eksmisję).

Postępowanie eksmisyjne odbywa się z kolei w oparciu przede wszystkim o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.), gdzie w art. 14 ust. 1 wskazuje się, że „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

Z kolei ust. 3 stanowi, że „sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 We wrześniu 2007 r. wraz z żoną spisaliśmy akt notarialny dotyczący przekazania naszej działki córce w momencie osiągnięcia przez nią pełnoletności. Rok później jednak rozwiedliśmy się, a żona na początku 2009 r. złożyła do banku wniosek o przyznanie jej sporego kredytu pod zastaw hipoteczny wspomnianej nieruchomości. Nie wyraziłem zgody na żadne kredyty pod zastaw. Czy mogę zmienić lub anulować zapis z aktu notarialnego w celu zabezpieczenia działki przed oddaniem jej bankowi? Co powinienem zrobić?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”.

Natomiast, jak wskazuje się w doktrynie, po ustaniu małżeństwa oboje małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach równych majątku małżeńskiego (chyba że co innego wynika z treści rozstrzygnięcia sądu w kwestii podziału tego majątku), a do dalszych stosunków prawnych między byłymi małżonkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

I tak, stosowanie do art. 198 K.c., „każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”.

Jednakże, zgodnie z art. 199 K.c., „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Ani ustawodawca, ani też nauka prawa nie sprecyzowały pojęcia zakresu „zwykłego zarządu”, który powinien być indywidualnie oceniany w każdej sprawie. Uznać jednak należy, że obciążenie nieruchomości wspólnej hipoteką, w szczególności na zabezpieczenie długoletniego kredytu, jest właśnie czynnością taki zwykły zarząd przekraczającą, a zatem wymagającą zgody wszystkich współwłaścicieli.

Należy jeszcze wskazać konsekwencje dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu bez wymaganej zgody wszystkich współwłaścicieli lub zastępczej zgody udzielonej przez sąd. Sankcją prawną dokonania takiej czynności jest jej bezwzględna nieważność, a także niemożność potwierdzenia przez współwłaścicieli po dokonaniu czynności prawnej. Wspomniana zgoda ma charakter uprzedni i musi być najpóźniej wyrażona w momencie dokonywania danej czynności prawnej.    Przeczytaj pełną treść

 

 W 1989 roku zawarłam ze wspólnikiem umowę spółki cywilnej i rozpoczęliśmy działalność gospodarczą. W 1991 roku wzięliśmy sporą pożyczkę w banku - pod zastaw mojego dom (kredyty pod zastaw). Kredyt spłaciliśmy częściowo, spółka została rozwiązana dwa lata później. Wspólnik miał solidarnie spłacać dług (otrzymał połowę maszyn itp.), czego jednak nie robił. W tej sytuacji straciłam swój majątek w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań. Wiem, że upłynęło już sporo czasu, ale czy mam jakieś szanse na zadośćuczynienie ze strony byłego wspólnika?

Niestety, obawiam się, że Pani roszczenia względem byłego wspólnika – jako że są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – uległy już przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, to jest od chwili kiedy miała Pani możliwość dochodzenia swojej wierzytelności przed sądem.

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może skutecznie uchylić się od jego zaspokojenia. Wystarczy, iż podniesie zarzut przedawnienia – złoży przed sądem oświadczenie, że roszczenie z danego tytułu jest już przedawnione. Wobec takiego zarzutu sąd w zasadzie jest zobligowany oddalić powództwo.

Również skorzystanie z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu nie wchodzi w tym przypadku w grę. Zgodnie z orzecznictwem przedawnienie uniemożliwia też dochodzenie przedawnionego roszczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, stanowiłoby to bowiem niedopuszczalne obejście prawa.

Wracając do instytucji przedawnienia, warto jednak stanowczo podkreślić, że sąd nie uwzględnia faktu przedawnienia z urzędu, lecz tylko na wyraźny zarzut pozwanego. W razie niepodniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia sąd sam nie może tej okoliczności uwzględnić z urzędu.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Koszty uzyskania przychodu po sprzedaży nieruchomości - kredyty pod zastaw
W 2007 r. dostałam w drodze darowizny działkę rolną. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęłam budowę domu. Dostaliśmy też kredyty pod zastaw nieruchomości. Rok później na części działki budowę drugiego domu rozpoczęli moi rodzice. Niebawem jednak w wyniku konfliktu od byłych darczyńców musiałam wykupić wcześniej podarowaną działkę, otrzymałam na ten cel pożyczkę od rodziców. Aby wybrnąć z tej sytuacji, postanowiliśmy część działki z budową rodziców sprzedać. Uzyskana kwota pokryła kredyt hipoteczny. Czy obliczając podatek dochodowy ze sprzedaży działki, mogę odliczyć jako koszt uzyskania przychodu całą kwotę spłaconego kredytu? Co z kwotą pożyczki zaciągniętej od rodziców? Czy mogę odliczyć odsetki od kredytu, który spłacałam ponad dwa lata?

Podział majątku a mieszkanie na kredyt
Jestem po rozwodzie. W czasie małżeństwa wzięliśmy kredyt i kupiliśmy z mężem mieszkanie na współwłasność. Obecnie mieszkanie ma zostać przepisane na jedną osobę. Chcielibyśmy, aby kredyt spłacała ta osoba, która pozostanie w mieszkaniu. Wiem, że bank się nie zgodzi zmienić umowy kredytowej, gdyż woli mieć dwóch wierzycieli. Czy można zatem przepisać mieszkanie na jedną osobę, z uwzględnieniem, że kredyt będą spłacać obydwie?

Oszustwo kredytowe i wyjście z problemów (kredyty pod zastaw)
Mój znajomy poprosił mnie, bym wziął kredyty pod zastaw w wysokości 40 000 zł. Zastawem miał być jego samochodu. Wraz z pracownikiem banku skłaniał mnie do tej decyzji, dowodząc, że to zupełnie bezpieczne. Przepisaliśmy więc auto na mnie, miałem dostać też 1000 za przysługę. Po dwóch miesiącach znajomy przestał spłacać raty, więc bank (obecnie firma windykacyjna) zaczął naliczać mi odsetki. Zgłosiłem sprawę na policję, znajomy – jak się okazało – jest notowanym wcześniej oszustem. Obecnie zapadł się pod ziemię, a mi został kredyt z wysokimi odsetkami (kredyty pod zastaw). Sytuacja finansowa mojej rodziny jest przeciętna. Wiem, że wygląda to kiepsko, ale czy jest jakiś sposób na wyjście z problemów? Co powinienem zrobić?

Pożyczka z banku – podszycie się pod inną osobę
Przy staraniach o kredyt mieszkaniowy wyszło na jaw, że ktoś kilka lat temu wziął na nazwisko mojej żony sporą pożyczkę z banku. Raty spłacane były z opóźnieniem, więc zadłużenie trafiło do BIK-u. O sytuacji zawiadomiliśmy policję, udowodniono, że umowy nie zawarła moja żona. Czy żona może domagać się odszkodowania od banku za nieprzestrzeganie przepisów przez pracowników instytucji? Czy sprawa może toczyć się przed Bankowym Arbitrem Sądowym?

Zastaw nieruchomości a pożyczka pieniężna
Daleka krewna poprosiła mnie o pożyczenie 18 000 zł. W zastaw chce mi przepisać niewielką działeczkę o tej wartości. Jak to zrobić, by umowa była ważna w razie niespłacenia długu?

Konkubinat a spłata kredytu
Żyję w konkubinacie, mamy dziecko. Posiadamy mieszkanie na kredyt z hipoteką. Wiem, że druga strona posiada zdolność kredytową, żeby przejąć kredyt, ale nie posiada zdolności, by oddać mi połowę wartości mieszkania. Ja mogę przejąć kredyt, jak również spłacić drugą stronę. Druga strona nie chce jednak rozmawiać i nie zgadza się na przepisanie kredytu, dlatego wyprowadzam się, a co za tym idzie – będę ponosiła dodatkowe koszty wynajmu. Czy jest możliwość, a jeśli tak, to jaka, żeby przepisać kredyt na mnie? Nie wiem, jak długo będę w stanie ponosić koszty opłat obu mieszkań (czy nadal płacić raty kredytu i czynsz?). Jak w świetle prawa wygląda sprawa mojej wyprowadzki z dzieckiem? Czy druga strona może mi przeszkodzić bądź zaszkodzić? Jak się przed tym uchronić i uniknąć sytuacji konfliktowych przy dziecku?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl