Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt konsumencki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.10.2014

Kredyt konsumencki jest szczególnym rodzajem kredytu lub pożyczki, które udzielane są na cele konsumpcyjne. Kredytodawcy oferujący taką formę kredytu muszą wypełnić wobec kredytobiorców szereg obowiązków informacyjnych. Konsumentom przysługują natomiast szczególne uprawnienia, takie jak prawo do odstąpienia od umowy kredytu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicja kredytu konsumenckiego

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim1, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, czyli osobie fizycznej zawierającej umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

 

 1. umowę pożyczki;
 2. umowę kredytu w rozumieniu przepisów Prawa bankowego2;
 3. umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
 4. umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 5. umowę o kredyt odnawialny.

 

Obowiązki kredytodawcy udzielającego kredytu konsumenckiego

 

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy musi wypełniać pewne obowiązki wobec konsumentów – potencjalnych kredytobiorców już na etapie reklamy kredytu. Musi on w szczególności podać konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

 

 1. stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
 2. całkowitą kwotę kredytu;
 3. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

 

Ponadto, jeżeli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania.

 

Natomiast już w toku negocjacji przed zawarciem umowy kredytowej kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany podać konsumentowi na trwałym nośniku:

 

 1. imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany;
 5. całkowitą kwotę kredytu;
 6. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;
 8. zasady i terminy spłaty kredytu oraz w odpowiednich przypadkach kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy;
 9. informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia;
 10. w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 11. informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;
 12. informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 13. informację o skutkach braku płatności;
 14. w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu konsumenckiego;
 15. informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy;
 16. informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
 17. informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania;
 18. informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej weryfikacji w bazie danych;
 19. informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy;
 20. w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi.

 

Umowa o kredyt konsumencki

 

Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej oraz być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Powinna ona określać w szczególności:

 

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. całkowitą kwotę kredytu;
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 6. stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 8. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie do otrzymania w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty;
 9. zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;
 10. informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 11. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 12. skutki braku płatności;
 13. informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;
 14. sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 15. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 16. prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
 17. informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji;
 18. warunki wypowiedzenia umowy;
 19. informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi;
 20. wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus 1 =

 

»Podobne materiały

Kredyt konsumencki – wybrane problemy

Problematyka artykułu skupia się głównie na cechach kredytu konsumenckiego, a więc praktycznych różnicach pomiędzy nim a innymi produktami bankowymi oraz na wszelkich profitach, jakie płyną dla konsumenta z regulacji prawnych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »