.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt hipoteczny – dofinansowanie ze strony państwa

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 16.03.2009

Zaciągnąłem z żoną kredyt (w złotówkach) na budowę domu. Na obecną chwilę wydałem połowę kredytu. Powierzchnia domu nie przekracza 120 m 2 . Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do tego rodzaju kredytu, a jeśli tak – to gdzie załatwia się wszystkie formalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, Pana pytanie dotyczy uregulowania ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, o której to nowelizacji pisaliśmy w ostatnim czasie. Ta bowiem ustawa „określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej” (art. 1 ustawy).

 

W powyższym kontekście, odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Z podanych przez Pana danych wynika, że zawarł Pan już umowę kredytu niepreferencyjnego (niezwiązanego z dofinansowaniem ze strony państwa), przy czym część kwoty udzielonego kredytu już wykorzystano, a część ma zostać dopiero uruchomiona.

 

Tymczasem z unormowania ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania wynika, że kredyt preferencyjny (czyli kredyt objęty dopłatami do oprocentowania) udzielany jest na podstawie szczególnego rodzaju umowy zawieranej przez kredytobiorcę z instytucją finansową ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów (chodzi tu o niektóre banki posiadające umowy podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

 

Taka instytucja finansowa posiadająca umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje się do zawarcia informacji o możliwości ubiegania się o kredyt preferencyjny w swojej ofercie kredytów mieszkaniowych.

 

Nie ma prawnej możliwości przekształcenia kredytu niepreferencyjnego, który – jak rozumiem – Pan zaciągnął, w kredyt preferencyjny (z dopłatą do oprocentowania). Z możliwością zaciągnięcia kredytu preferencyjnego związany jest bowiem szereg warunków, w tym takich, które muszą być spełnione już w chwili zawierania umowy o kredyt.

 

Warunkami tymi są:

 1. Kredytu preferencyjnego udzielono na podstawie umowy zawartej przez kredytobiorcę z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów (bank działający na podstawie porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego).
 2. Kredytobiorcami są ściśle określone osoby, np. oboje małżonkowie lub osoba samotnie wychowująca przynajmniej 1 małoletnie dziecko (nie może kredytu preferencyjnego zaciągnąć osoba samotna).
 3. W dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego kredytobiorca nie jest:
   1. właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
   2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
   3. osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
   4. najemcą lokalu mieszkalnego

  – chyba że osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny, która w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa lub rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego – w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które udzielono kredytu preferencyjnego, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

 4. Kredytu preferencyjnego udzielono na:
  1. zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego kredytobiorcy w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
  2. zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
  3. pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
  4. wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
  5. budowę domu jednorodzinnego,
  6. nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
 6. Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (wskaźnik ten uzależniony jest od miejsca położenia budynku – inny dla każdego województwa).
 7. Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny położone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Istotne jest, że osoba, która ubiega się o kredyt preferencyjny, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego składa m.in. pisemne oświadczenie o spełnieniu niektórych warunków opisanych powyżej.

 

Pan ani Pana żona takich oświadczeń nie składaliście przy zawarciu umowy kredytu, jak również bank, który udzielał kredytu, nie badał, czy Państwa inwestycja spełnia pozostałe warunków ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

 

Innymi słowy, jeżeli byli Państwo zainteresowani kredytem preferencyjnym, to odpowiednie kroki należało zasadniczo podjąć przy zawieraniu umowy – wtenczas należało dopytać, czy bank ma ofertę tego typu i na jakich warunkach ją udostępnia.

 

Jeżeli jednak spełniają Państwo ww. warunki, to sugeruję ewentualnie porozmawiać z doradcą bankowym PKO, czy dopuszczają technicznie taką możliwość, aby udzielić nowego kredytu na zasadach preferencyjnych na sfinansowanie wcześniejszego kredytu niepreferencyjnego. Moim zdaniem może jednak być z tym kłopot, gdyż formalnie nowy kredyt nie byłby przeznaczony „na budowę domu”, ale „na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton