.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kradzież w sklepie

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 13.11.2012

Ja i moja koleżanka dokonałyśmy kradzieży w sklepie. Był to sklep odzieżowy – ubrania były warte ok. 350 zł. Obie przyznałyśmy się do winy. Jesteśmy pełnoletnie, właśnie rozpoczęłyśmy studia. Co nam grozi za kradzież w sklepie? Czy istnieje możliwość przeszukania naszych domów? Boję się, że rodzice dowiedzą się o wszystkim.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani, co grozi za kradzież w sklepie. Z treści pytania wynika, iż dopuściła się Pani czynu, o którym mowa w art. 278 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.).

 

„Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego”.

 

Poniżej przedstawię dwie drogi, które w mojej ocenie są dla Pani najkorzystniejsze.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest w sytuacji, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Wskazane powyżej przesłanki muszą być ustalone odrębnie, w sposób od siebie niezależny. Ustawa wymaga, aby zarówno wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości był oceniany jako taki, który nie jest znaczny. Stopień zawinienia natomiast podlega ocenie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności decydujących o przypisaniu winy, a więc: dojrzałości sprawcy, jego poczytalności, zdolności do rozpoznania bezprawności zachowania, ewentualnych anormalnych sytuacji motywacyjnych. Jest oczywiste, że ustawowe wymaganie, aby stopień winy nie był znaczny, oznacza, że wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest wówczas możliwe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż przyznała się Pani do zarzucanego czynu (kradzieży w sklepie), a tym samym okoliczności nie budzą żadnych wątpliwości. Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne. W Pani przypadku musi jeszcze wystąpić jeden warunek, a mianowicie naprawienie szkody, uzgodnienie z pokrzywdzonym sposobu naprawienia szkody lub pojednanie się pokrzywdzonego ze sprawcą. Jak podaje art. 66 § 3 K.k., w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

 

Ponadto przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że Pani postawa (jako sprawcy), właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie Pani przestrzegała porządku prawnego, w szczególności nie popełni Pani w przyszłości przestępstwa.

 

Różnica pomiędzy warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniem się karze polega na tym, że w przypadku pierwszym będzie mogła Pani bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, iż jest Pani niekarana. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a ponadto może orzec świadczenie pieniężne.

 

Druga możliwość to skorzystanie z instytucji, o której mowa w art. 335 Kodeksu postępowania karnego.

 

„Art. 335. § 1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

 

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

 

§ 3. Uzasadnienie aktu oskarżenia można ograniczyć do wskazania okoliczności, o których mowa w § 1”.

 

Wniosek prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy może być złożony w każdej sprawie o przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności. W takiej sytuacji podczas przedstawiania Pani zarzutów, jak rozumiem jeszcze do tego nie doszło, należy wskazać, o ile ograny ścigania same tego nie zaproponują, chęć wyrażenia zgody na ustaloną z prokuratorem karę, a tym samym skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. W takiej sytuacji nie odbywa się rozprawa, a Pani jest jedynie powiadomiona o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu.

 

Nie należy spodziewać się żadnych czynności w zajmowanym mieszkaniu, chyba że prokuratura ustali w ramach prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym czynności, iż istnieje prawdopodobieństwo, że dokonywała Pani także innych kradzieży – wówczas możliwe jest przeszukanie mieszkania.

 

Z treści pytania wynika, iż jest Pani osobą pełnoletnią, dlatego też nie widzę podstaw do informowania rodziców.

 

W mojej ocenie warto powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego, albowiem należy mieć na uwadze Pani młody wiek i całe życie przed sobą, a figurowanie w Krajowym Rejestrze Karnym może stanowić dla Pani znaczne utrudnienie, m.in. w poszukiwaniu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =

11.05.2014

nic ci niegrozi skarbie do 400 zl w polsce jest wykroczenie

hwdp

28.02.2014

[wpis usunięty]

GGGG

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »