.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kradzież pieniędzy z kasy sklepowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.04.2015

Prowadzę sklep, w którym zatrudniam jedną pracownicę na umowę. Zauważyłam, że znika towar. Okazuje się, że pracownica sprzedaje pewne towary, księgując jednak za nie w systemie niższą kwotę niż wynikająca z metki. Różnicę zachowuje dla siebie. Nie mam w sklepie monitoringu, ale mam słowa świadka na potwierdzenie moich przypuszczeń. Czy mogę wstrzymać pracownicy wypłatę? Co robić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p., oraz przepisy Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani pracodawcą. Zatrudniona na podstawie umowy o pracę osoba dokonała kradzieży na Pani szkodę polegającą na sprzedaży rzeczy o wyższej wartości, przy jednoczesnym wpisywaniu do zeszytu rozliczeń artykułów o niższej wartości. W sklepie nie jest zamontowany monitoring. Posiada Pani jednak dowód w postaci świadków.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Potrącenie określonej kwoty z wynagrodzenia owszem jest możliwe, ale tylko w przypadkach opisanych w Kodeksie pracy. Proszę zauważyć, iż ustawodawca nakazuje pracodawcy wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Jednocześnie wskazuje się, iż obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

Jak podniesiono powyżej potrącenia owszem są możliwe, ale tylko w sytuacji gdy:

 

  • sumy egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • mamy do czynienia z zaliczką pieniężna udzieloną pracownikowi,
  • mamy do czynienia z karą pieniężną przewidzianą w art. 108.

 

W chwili obecnej, z uwagi na kradzież dokonaną przez pracownika, nie może Pani nałożyć kary porządkowej w postaci kary pieniężnej, bowiem pracodawca może stosować karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

Innymi słowy ustawodawca nie przewiduje możliwości nałożenia kary pieniężnej w ramach odpowiedzialności porządkowej na pracownika w sytuacji dopuszczenia się przez tegoż kradzieży lub oszustwa na szkodę pracodawcy.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 11 maja 1977 r., sygn. akt IV PR 109/77, w którym wskazano, iż „zgodnie z art. 114 i 115 k.p. pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez zakład pracy tylko w razie zawinionego niewykonania obowiązków pracowniczych, pozostającego w związku przyczynowym ze szkodą. Z samego faktu powstania szkody, gdy nie wchodzi w grę szczególna odpowiedzialność za mienie powierzone, nie można domniemywać winy pracownika, jak również niedopełnienia przez niego swoich obowiązków”.

 

Mimo upływu lat aktualny jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 grudnia 1975 r., sygn. akt IV PR 240/75, zgodnie z którym „przypisane pracownikowi, sprawującemu funkcje kierownicze, winy w postaci braku nadzoru nad pracą podległych mu pracowników wymaga wykazania jakim konkretnym obowiązkom ten pracownik uchybił oraz związku przyczynowego tych uchybień za szkodę. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zakładzie pracy (art. 116 kodeksu pracy). Związek taki zachodzi, między innym wówczas, gdy pracownik taki, w normalnym toku rzeczy, wykonując obowiązki nadzoru i kontroli mógł zapobiec powstaniu lub narastaniu szkody”.

 

Pracownik, który wyrządzi, na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, szkodę pracodawcy ponosi odpowiedzialność materialną – art. 114 K.p. Warunkiem odpowiedzialności pracownika są:

 

  • naruszenie obowiązków pracowniczych (bezprawność),
  • wina pracownika,
  • powstanie szkody pracodawcy,
  • związek przyczynowy między zawinionym naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą.

 

Z uwagi na powyższe, nie może Pani wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia, jak również nie może Pani dokonać potrącenia, bowiem nie dysponuje Pani tytułem wykonawczym. Zasadne jest zatem wytoczenie odrębnej sprawy o naprawienie szkody i zapłatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton