Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kradzież pieniędzy z kasy sklepowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.04.2015

Prowadzę sklep, w którym zatrudniam jedną pracownicę na umowę. Zauważyłam, że znika towar. Okazuje się, że pracownica sprzedaje pewne towary, księgując jednak za nie w systemie niższą kwotę niż wynikająca z metki. Różnicę zachowuje dla siebie. Nie mam w sklepie monitoringu, ale mam słowa świadka na potwierdzenie moich przypuszczeń. Czy mogę wstrzymać pracownicy wypłatę? Co robić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p., oraz przepisy Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani pracodawcą. Zatrudniona na podstawie umowy o pracę osoba dokonała kradzieży na Pani szkodę polegającą na sprzedaży rzeczy o wyższej wartości, przy jednoczesnym wpisywaniu do zeszytu rozliczeń artykułów o niższej wartości. W sklepie nie jest zamontowany monitoring. Posiada Pani jednak dowód w postaci świadków.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Potrącenie określonej kwoty z wynagrodzenia owszem jest możliwe, ale tylko w przypadkach opisanych w Kodeksie pracy. Proszę zauważyć, iż ustawodawca nakazuje pracodawcy wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Jednocześnie wskazuje się, iż obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

Jak podniesiono powyżej potrącenia owszem są możliwe, ale tylko w sytuacji gdy:

 

  • sumy egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • mamy do czynienia z zaliczką pieniężna udzieloną pracownikowi,
  • mamy do czynienia z karą pieniężną przewidzianą w art. 108.

 

W chwili obecnej, z uwagi na kradzież dokonaną przez pracownika, nie może Pani nałożyć kary porządkowej w postaci kary pieniężnej, bowiem pracodawca może stosować karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

Innymi słowy ustawodawca nie przewiduje możliwości nałożenia kary pieniężnej w ramach odpowiedzialności porządkowej na pracownika w sytuacji dopuszczenia się przez tegoż kradzieży lub oszustwa na szkodę pracodawcy.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 11 maja 1977 r., sygn. akt IV PR 109/77, w którym wskazano, iż „zgodnie z art. 114 i 115 k.p. pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez zakład pracy tylko w razie zawinionego niewykonania obowiązków pracowniczych, pozostającego w związku przyczynowym ze szkodą. Z samego faktu powstania szkody, gdy nie wchodzi w grę szczególna odpowiedzialność za mienie powierzone, nie można domniemywać winy pracownika, jak również niedopełnienia przez niego swoich obowiązków”.

 

Mimo upływu lat aktualny jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 grudnia 1975 r., sygn. akt IV PR 240/75, zgodnie z którym „przypisane pracownikowi, sprawującemu funkcje kierownicze, winy w postaci braku nadzoru nad pracą podległych mu pracowników wymaga wykazania jakim konkretnym obowiązkom ten pracownik uchybił oraz związku przyczynowego tych uchybień za szkodę. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zakładzie pracy (art. 116 kodeksu pracy). Związek taki zachodzi, między innym wówczas, gdy pracownik taki, w normalnym toku rzeczy, wykonując obowiązki nadzoru i kontroli mógł zapobiec powstaniu lub narastaniu szkody”.

 

Pracownik, który wyrządzi, na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, szkodę pracodawcy ponosi odpowiedzialność materialną – art. 114 K.p. Warunkiem odpowiedzialności pracownika są:

 

  • naruszenie obowiązków pracowniczych (bezprawność),
  • wina pracownika,
  • powstanie szkody pracodawcy,
  • związek przyczynowy między zawinionym naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą.

 

Z uwagi na powyższe, nie może Pani wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia, jak również nie może Pani dokonać potrącenia, bowiem nie dysponuje Pani tytułem wykonawczym. Zasadne jest zatem wytoczenie odrębnej sprawy o naprawienie szkody i zapłatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 8 =

»Podobne materiały

Praca na stacji benzynowej a ciąża

Jestem w drugim miesiącu ciąży. Pracuję na niewielkiej stacji benzynowej na 14-godzinnych zmianach. Pracuję przy komputerze, nie mam przerwy na posiłek ani żadnej innej. Pomieszczenie nie jest klimatyzowane. Zmiana charakteru pracy nie jest możliwa (zbyt mało pracowników). Jakie mam prawa jako kobie

 

Zależność służbowa między pracownikami samorządowymi - małżonkami

Jestem pracownikiem samorządowym, mój mąż także (niedawno wzięliśmy ślub). Wystąpiła zależność służbowa. Muszę przejść na niższe stanowisko. Jakie w tej sytuacji mam prawa i obowiązki wobec pracodawcy, a on wobec mnie? Czy muszę przyjąć mniej korzystne warunki pracy? Czy mogłabym mieć dotychczasowe

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »