.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 03.11.2009

Autor krótko omawia charakter kosztów zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w skrócie „updp”; Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie „updf”; Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) uchylono odpowiednio: art. 16 ust. 1 pkt 41 updp i art. 23 ust. 1 pkt 35 updf i tym samym wprowadzono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zaniechane inwestycje.

 

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. wydatki poniesione w ramach niedokończonej inwestycji nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Stąd podatnicy, którzy ponosili wydatki na inwestycje i następnie odstępowali od zamiaru ich realizacji, musieli ponieść kolejne obciążenia wynikające z braku możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków związanych z zaniechanymi inwestycjami.

 

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych za inwestycję uznaje się środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2009 r. Nr 152, poz. 1223). Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 16 tejże ustawy, przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

 

Co do zasady, z zaniechaniem inwestycji można mieć do czynienia w sytuacji, gdy podatnik poniesie określone wydatki w celu pozyskania lub ulepszenia środka trwałego, a następnie z określonych względów gospodarczych zrezygnuje z dokończenia budowy, montażu lub ulepszenia tych środków trwałych przed oddaniem ich do używania. Za zaniechaną inwestycję można uznać również nabywanie kolejnych elementów środka trwałego i odstąpienie od nabycia pozostałych elementów, a decyzja podatnika powoduje, że nabyte części nie stanowią kompletnego środka trwałego zdatnego do używania.

 

Od 1 stycznia 2009 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty zaniechanych inwestycji. Na podstawie art. 15 ust 4f updp oraz art. 22 ust. 5e updf – koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub jej likwidacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli określone wydatki na wytworzenie lub nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, a następnie przerwali proces inwestycyjny przed jego ukończeniem, mogą zaliczyć poniesione koszty do kosztów podatkowych w momencie odstąpienia od ich realizacji. Oczywiście wydatki na zaniechaną inwestycję powinny być poniesione zgodnie z zasadą ogólną określoną w ustawach podatkowych, tj. w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów.

 

Na podstawie powyższych przepisów do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć koszty zaniechanej inwestycji w dacie jej likwidacji, przy czym przez likwidację inwestycji rozumie się również taką sytuację, w której inwestycja nie jest kontynuowana (została zaprzestana), lecz np. w dalszym ciągu fizycznie istnieje. Istotne jest samo podjęcie decyzji o likwidacji inwestycji. Likwidacja inwestycji, w odróżnieniu od zawieszenia kontynuacji inwestycji, musi mieć charakter trwały.

 

Co ciekawe, wprowadzając od dnia 1 stycznia 2009 r. możliwość zaliczania w ciężar kosztów podatkowych wydatków związanych z zaniechaną inwestycją w dacie jej likwidacji, ustawodawca nie zawarł przepisów przejściowych odnoszących się do inwestycji rozpoczętych przed tą datą. Stąd uznaje się, że od dnia 1 stycznia 2009 r. do kosztów podatkowych mogą być zaliczone koszty wynikające z likwidacji inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2009 r., a likwidowanych po tej dacie, oraz koszty inwestycji zaniechanych przed dniem 1 stycznia 2009 r., a likwidowanych po tej dacie. Oznacza to, że przedsiębiorcy posiadający zaniechane inwestycje z lat poprzednich mogą po dniu 1 stycznia 2009 r. podjąć decyzję o ich likwidacji i poniesione wydatki związane z tymi inwestycjami zaliczyć do kosztów podatkowych.

 

Istotnym jest to, że likwidacja inwestycji musi mieć charakter trwały i musi być potwierdzona dowodem likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Kosztem podatkowym są tylko wydatki poniesione na realizację inwestycji po jej rozpoczęciu, zaś wydatków poniesionych na inwestycję przed jej rozpoczęciem nie można odliczyć. Zbycie inwestycji należy udokumentować fakturą, zaś okoliczność likwidacji takiej inwestycji dodatkowo np. określonym protokołem likwidacyjnym.

 

Uregulowania te nie obejmują sytuacji, gdy podatnik dokona zbycia inwestycji poprzez darowiznę tejże niedokończonej inwestycji. W takich sytuacjach poniesionych na inwestycję nakładów nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nadal obowiązują art. 16 ust. 1 pkt 6 updp oraz art. 23 ust. 1 pkt 6 updf, zgodnie z którymi nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Niestety, organy podatkowe optują za stanowiskiem, iż jeżeli likwidowana inwestycja utraciła przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności, nakłady na nią nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton