.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty utrzymania domu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 19.04.2015

Jestem mężatką od 12 lat. Teściowie i mąż od ponad 30 lat mieszkają w domu krewnych, który prawdopodobnie zasiedzą. Czy w razie rozwodu mam jakieś prawa majątkowe wobec tej nieruchomości z racji przyczyniania się do kosztów utrzymania domu (dawniej zarabiałam sporo więcej niż mąż)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż mąż w drodze zasiedzenia ma prawo nabyć własność przedmiotowej nieruchomości. Pani takie prawo nie przysługuje, bowiem, jak wskazano, mieszka Pani w tym domu dopiero od 12 lat, a do stwierdzenia nabycia własności wymagany jest upływ lat 20 (dobra wiara) lub 30 (zła wiara). Przyjąć zatem należy, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Pani męża lub jego rodziców.

 

W treści pytania wspomina Pani, iż Pani zarobki w przeszłości były znacznie wyższe od zarobków małżonka, zatem możliwa jest próba podjęcia walki o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Zgodnie z art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2). W sprawie o podział majątku wspólnego niedopuszczalne jest zgłoszenie żądania ustalenia nierównych udziałów w tym majątku dopiero w postępowaniu apelacyjnym. Innymi słowy wniosek taki winien być złożony w postępowaniu przed sądem I instancji.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1977 r., sygn. akt III CRN 31/77, „z przeznaczenia majątku wspólnego wynika, że obowiązek rozliczenia nie obejmuje wydatków i nakładów poczynionych z tego majątku na utrzymanie i zaspokojenie normalnych potrzeb jednego z małżonków, np. naukę, leczenie, wypoczynek itp.”

 

Rozliczeniem między małżonkami nie są objęte takie wydatki i nakłady poczynione z wchodzących w skład majątku wspólnego dochodów z majątku osobistego jednego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2) na ten majątek osobisty, które w ramach prawidłowej gospodarki pokrywane są z dochodów.

 

„Stosownie do zdania trzeciego art. 45 § 1, dodanego przez ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r., z obowiązku rozliczeń wyłączone są wydatki i nakłady poniesione w wyniku wykonania przez małżonka jego obowiązków określonych w art. 23 i 27, zużyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Według uzasadnienia rządowego projektu ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. uzasadnienie dla takiego rozstrzygnięcia stanowi wzajemne prawo i obowiązek małżonków udzielania sobie pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Przesłanka „zużyte” odwołuje się do faktycznego wykorzystania wydatków i nakładów, które nie musi odpowiadać intencji i zamierzonym celom ich dokonania (np. gdy zaraz po zakończeniu sfinansowanego z majątku osobistego jednego z małżonków remontu wspólnego mieszkania doszło do rozpadu rodziny, w wyniku czego wyremontowane mieszkanie nie zaspokoiło potrzeb rodziny, która przestała istnieć). „Zużyty w celu zaspokojenia rodziny” wydatek lub nakład, poczyniony z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny nie podlega rozliczeniu, chyba że spowodował zwiększenie wartości majątku, na który został poczyniony” [zob. M. Sychowicz i in. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006].

 

Innymi słowy wszystko uzależnione jest od tego, kiedy nastąpił remont domu, bowiem sąd będzie badał, czy poczynione nakłady zostały zużyte w celu zaspokojenia rodziny, czy też spowodowały zwiększenie wartości majątku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »