Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – opłaty sądowe. Praktyczne wyjaśnienia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 31.08.2009

W artykule tym omówiono zasady opłacania pism procesowych w sprawach cywilnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

 

Przez sprawę cywilną należy rozumieć sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłaty stanowią dochód Skarbu Państwa, ekwiwalent w zamian za czynności podejmowane przez wymiar sprawiedliwości. Wydatki związane są z czynnościami procesowymi stron lub czynnościami sądu; są to faktyczne wydatki związane z prowadzeniem postępowania, zwłaszcza dowodowego, np. powołanie biegłego. Przykładowo wydatki obejmują w szczególności: koszty przeprowadzenia dowodów, koszty ogłoszeń, koszty wydania zaświadczenia przez lekarza sądowego, należności kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi.

 

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest ta strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie (np. pozew, apelację, zażalenie) lub powodujące wydatki (np. wniosek o powołanie biegłego rzeczoznawcy), chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

W zasadzie we wszystkich sprawach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym pobierane są opłaty sądowe. Wyjątkowo niektóre kategorie spraw cywilnych, jak np. sprawy ze stosunku pracy, rozpoznawane są przez sądy bez pobierania jakichkolwiek opłat.

 

Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia od pisma procesowego należnej opłaty przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma.

 

Przykłady pism podlegających opłacie:

 

 1. pozew i pozew wzajemny;
 2. apelacja i zażalenie;
 3. skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 4. sprzeciw od wyroku zaocznego;
 5. zarzuty od nakazu zapłaty;
 6. interwencja główna i uboczna;
 7. wniosek:
  1. o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
  2. o ogłoszenie upadłości,
  3. o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
  4. o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
 8. skarga:
  1. o wznowienie postępowania,
  2. o uchylenie wyroku sądu polubownego,
  3. na orzeczenie referendarza sądowego,
  4. na czynności komornika.

 

Wyróżniamy trzy zasadnicze rodzaje opłat: opłatę stałą, stosunkową oraz podstawową.

 

Ustawa wskazuje, jaką opłatę należy w danej sprawie uiścić. Opłata stała jest zasadą. Opłaty stosunkowa lub podstawowa mają charakter wyjątkowy. Funkcjonuje również opłata tymczasowa.

 

Opłata stała jest określona w przepisie jako konkretna kwota pieniężna. Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5000 złotych.

 

Opłata stosunkowa odnosi się zawsze do wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Pobiera się ją w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

 

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową.

 

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Ustawodawca rozróżnia również opłaty na całe i ułamkowe.

 

Od pozwu (z wyjątkiem pozwu w postępowaniu nakazowym), pozwu wzajemnego, apelacji, wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, interwencji głównej, skargi na czynności komornika, wniosku o wszczęcie postępowania rejestrowego, wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym pobiera się całą opłatę. Cała opłata może być równocześnie opłatą stałą, stosunkową lub podstawową.

 

Od zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty, interwencji ubocznej, pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się opłatę częściową (określoną ułamkiem). Ułamkowa część opłaty (czwarta część) jest odnoszona do opłaty stałej lub opłaty stosunkowej. Opłata częściowa w każdym wypadku nie może być mniejsza niż 30 zł.

 

Warto pamiętać, iż nie pobiera się opłaty od sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nadto nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych m.in.: strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych; strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów; strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone; pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (jednak z pewnymi wyjątkami); strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego; strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia.

 

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli jest ona w stanie ponieść tylko część tych kosztów. W tym celu, równocześnie z pismem podlegającym opłacie lub w terminie 7 dni od doręczenia wezwania sądu o uiszczenie opłaty, należy złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem obejmującym szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie sądu, albo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek o zwolnienie z kosztów winien być uzasadniony sytuacją majątkową osoby ubiegającej się o zwolnienie. Wniosek można zgłosić także ustnie do protokołu.

 

Należy jednak pamiętać, iż pracownik dochodzący roszczeń wynikających ze stosunku pracy w wysokości przekraczającej 50 000 zł obowiązany jest jednak uiścić opłatę stosunkową od wszystkich pism podlegających opłacie. Nadto pracownik winien uiścić opłatę w wysokości 30 zł od następującego rodzaju pism: od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Natomiast w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Wnioski o wydanie odpisu orzeczenia, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, zaświadczenia innego dokumentu oraz kopii (np. z protokołu), a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej podlegają tzw. opłacie kancelaryjnej. Wysokość opłaty kancelaryjnej zależy od ilości stron dokumentu podlegającego wydaniu, tj. 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Od powyższej zasady istnieje jeden wyjątek, a mianowicie opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy (np. protokołu z rozprawy, posiedzenia), pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Jeśli nie wiemy, ile stron liczy dany dokument możemy we wniosku zawrzeć oświadczenie, iż opłatę uiścimy na wezwanie sądu.

 

Opłacie kancelaryjnej podlegają także wnioski o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności lub prawomocności, natomiast wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia jest wolny od opłat.

 

Końcówkę opłaty należy zawsze zaokrąglić w górę do pełnego złotego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI plus siedem =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki