.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty doprowadzenia gazu do mieszkań w prywatnej kamienicy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 17.09.2010

Jestem emerytką. Nowy właściciel kamienicy, w której mieszkam, zaplanował doprowadzić do mieszkań gaz. Zmusza najemców do zapłaty za doprowadzenie rur oraz do zakupu pieców. Nie stać mnie na to. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Panią stanu faktycznego stanowi art. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 733; j.t. z dnia 7 lutego 2005 r., Dz. U. Nr 31, poz. 266). Przepis ten określa obowiązki wynajmującego (właściciela kamienicy), zgodnie bowiem z jego treścią:

 

1. „Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 

2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu

 

3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

 

  1. utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
  2. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
  3. dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
    • napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
    • wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków”.

 

Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

 

Wynajmujący nie ma żadnych podstaw żądania od Pani dokonania nakładów związanych z wymianą instalacji gazowej, a wręcz odwrotnie – szereg roszczeń przysługuje najemcy (Pani).

 

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu wad najętego lokalu. Artykuł 664 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dokonuje rozróżnienia wad na takie, które ograniczają przydatność rzeczy najętej do umówionego użytku, oraz na takie, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy.

 

W pierwszym przypadku najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. W drugim – jeśli wynajmujący pomimo zawiadomienia o tym przez najemcę wad nie usunął w odpowiednim czasie albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą – najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Uprawnienia te, w myśl art. 664 § 3 K.c., nie przysługują najemcy, jeśli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Jeżeli jednak „wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, choćby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach”.

 

Utrzymywanie rzeczy w stanie zdatnym do umówionego użytku w odniesieniu do lokalu mieszkalnego oznacza, że wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 

W ramach obowiązku wynajmującego utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do umówionego użytku istnieje obowiązek dokonywania wymienionych w art. 6a ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów napraw. Gdy najemca dostrzeże, że istnieje „potrzeba napraw, które obciążają wynajmującego, powinien niezwłocznie go o tym powiadomić” (art. 666 § 2 K.c.).

 

Zgodnie z art. 663 K.c. „jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego”.

 

Jest to jednak uprawnienie, a nie obowiązek najemcy. W przypadku odmowy wykonania koniecznych napraw przez wynajmującego najemca może wystąpić do sądu z powództwem o zobowiązanie wynajmującego do dokonania napraw lokalu. Jeśli naprawa lokalu wymaga jego opróżnienia, najemca może ponadto żądać zapewnienia przez wynajmującego lokalu zastępczego (art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów).

 

Może Pani dokonać wymiany instalacji gazowej, ale jest to Pani uprawnienie, a nie obowiązek.

 

Najemca, który dokonał na podstawie art. 663 K.c. koniecznych napraw lokalu na koszt wynajmującego, może potrącić swoją wierzytelność z tytułu tych napraw z wierzytelnością wynajmującego z tytułu czynszu (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.03.1975 r., sygn. akt III CZP 13/75, OSNCP 1976, Nr 2, poz. 25).

 

Na wynajmującym ciąży również odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określona w art. 471 K.c.

 

Reasumując, wynajmujący stara się przerzucić ciężary związane z utrzymaniem lokalu i obciążające wynajmującego na najemców, co jednak nie znajduje żadnej podstawy w świetle obowiązującego ustawodawstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »