Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady wystawiania faktur korygujących

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.02.2009

Artykuł przybliża zasady wystawiania faktur korygujących i wymogi jakie faktury korygujące powinny spełniać.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie tylko podatnicy podatku od towarów i usług stykają się z fakturami VAT, często też zdarza się, że faktury zawierają błędy: błędne dane osobowe nabywcy, błędne numery identyfikacji podatkowej itd. Faktury na szczęście można korygować.

 

Wskazać należy, iż podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani do wystawiania faktur, zwanych „fakturami VAT”, które powinny zawierać co do zasady:

 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnione od podatku oraz niepodlegające opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem;

 

– dodatkowo w fakturze zawiera się termin płatności należności w niej określonej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposób ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług; w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont), podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Faktury korygujące powinny zawsze zawierać wyraz „KOREKTA” albo sformułowanie „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

 

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, zawiera:

 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  • numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
  • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 3. kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz
 4. kwoty w wysokości prawidłowej.

 

Faktura korygująca wystawiana gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów (bardzo często spotykana procedura w przypadku handlu węglem) powinna zawierać co najmniej:

 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  • numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
  • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem,
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

 

W obrocie gospodarczym bywa i tak, że wystawca faktury podwyższa cenę po jej wystawieniu, wtedy faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  • numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
  • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny,
 3. kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
 4. kwotę podwyższenia podatku należnego.

 

Przepisy specjalne dotyczące faktur stosuje się odpowiednio do faktur korygujących m.in.:

 

 • faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu,
 • kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze;
 • kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5-groszowe i wyższe zaokrągla się do 1 grosza;
 • faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy.

 

Wskazać należy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie: Schmeink & Cofreth AG & Co. KG przeciwko Finanzamt Borken i Manfred Strobel przeciwko Finanzamt Esslingen z dnia 19 września 2000 r. (Sprawa C-454/98; LexPolonica nr 367664) – jako na jedną z przyczyn liberalizacji przepisów w omawianym zakresie. W przywołanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, iż:

 

 1. szósta dyrektywa VAT – Zobowiązanie Państw Członkowskich do przewidzenia możliwości korekty nienależnie naliczonego w fakturze – Warunki — Działanie w dobrej wierze wystawiającego fakturę;
 2. jeśli wystawca rachunku na czas i całkowicie usunął zagrożenie dochodów podatkowych państwa, to zasada neutralności podatku od wartości dodanej wymaga, aby można było dokonać korekty nienależnie wskazanego na fakturze podatku od wartości dodanej, bez możliwości uzależnienia tej korekty od okoliczności działania w dobrej wierze wystawiającego fakturę;
 3. w kompetencji Państw Członkowskich leży określenie procedury postępowania, wedle której możliwe jest dokonanie korekty nienależnie naliczonego na fakturze podatku od wartości dodanej, przy czym ta korekta nie może zależeć od uznania organów podatkowych.

 

Szczególnie punkt drugi stanowi istotną informację dla podatników i w przypadku sporów z organami podatkowymi może stanowić tarczę ochronną dla nich.


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus siedem =

 

»Podobne materiały

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Zwolnienie od opodatkowania w przypadku darowizny przedsiębiorstwa

Autor wyjaśnia zasady korzystania ze zwolnienia od opodatkowania w przypadku darowizny przedsiębiorstwa.

 

Warunki zastosowania ulgi na złe długi

Autor przedstawia warunki zastosowania tzw. ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »