Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta zeznań podatkowych przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.10.2010

Rozliczyłam swoje dochody za lata 2008 i 2009 indywidualnie na formularzu PIT-37. Powinnam rozliczyć się za te lata jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdyż od stycznia 2008 r. wyrokiem sądu jestem rozwiedziona i mieszkam sama ze swoim dzieckiem i sama je utrzymuję. Według urzędnika na korektę zeznań jest już za późno. Może jest jednak jakiś sposób, żeby zmienić rozliczenia i odzyskać nadpłacone kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z wolą ustawodawcy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Od osób podlegających w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci:

 

  1. „małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

    – podatek może być określony, ogólnie rzecz ujmując, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci jednak tylko na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym”.

 

Wynika to wprost z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Niestety art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. zmieniającej wymienionę ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r. stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa powyżej (tj. w ust. 4 art. 6) nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2003 r. przepisy nie uzależniały możliwości korekty wcześniej złożonego indywidualnie zeznania.

 

Reasumując, art. 6 ust. 10 wyklucza możliwość skorzystania z opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, omówiony powyżej termin jest terminem materialnoprawnym i nie może zostać on przywrócony, nawet gdyby organ podatkowy chciał Pani pomóc. Nie pozwala na to art. 162 § 4 Ordynacji podatkowej, który jasno stanowi, że przywrócić można tylko terminy procesowe.

 

Analogiczne rozstrzygnięcia zapadają w sądach, m.in.: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12.11.2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 381/2008): „Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. po terminie do złożenia zeznania podatkowego, spowodowało, utratę możliwości rozliczenia dochodów Skarżącej w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”.

 

Podobnie wskazują również organy, m.in. pismo z dnia 24.04.2008 r., Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPB1/415-223/08-2/ES): „Termin do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania dochodów uzyskanych za dany rok podatkowy w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci jest terminem prawa materialnego, a podatnikowi, który w ustawowym terminie złożył zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu, rozliczając się w sposób indywidualny, nie przysługuje prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego w tym zakresie”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »