.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta faktury do zera

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.04.2012

Urzędy skarbowe kwestionują zasadność wystawiania faktur korygujących do zera, jeśli chodzi o towary. Czy jednak można stosować tę metodę dla usług hotelarskich? Gdy zmienia się cena usługi, zmienia się jej „zawartość” – mimo że na fakturze to wciąż „usługa noclegowa”. Czy uwzględniając specyfikę branży, można wystawiać korektę faktury do zera, a potem drugą fakturę z nową ceną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Temat jest ciekawszy i głębszy, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Proszę pamiętać, że faktura stwierdza dokonanie sprzedaży, zatem gdy dokument nie dokumentuje czynności, która miała miejsce, można poniekąd twierdzić, iż nie jest fakturą. Jeśli nie jest fakturą, nie można go korygować, bowiem korygować można jedynie faktury i to w określonych przypadkach.

 

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2002 r. (sygn. akt FPS 2/02, ONSA 2002, nr 4, poz. 136) jasno wskazuje, że „faktura (…), która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, (…) nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu towarami i usługami i stanowiąc często czyn zabroniony, nie może być korygowana jakąkolwiek fakturą legalnego obrotu. W takim wypadku nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej, gdyż faktura niedokumentująca rzeczywistej sprzedaży jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani odbiorcy”.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 marca 2011 r.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Korektę stosuje się również w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Jeśli zatem została wystawiona faktura, która nie dokumentuje prawdziwego zdarzenia i nie została wprowadzona do obrotu prawnego, należy ją moim zdaniem anulować, a nie skorygować.

 

W piśmie z dnia 25 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPP1-443-1044/10-2/IGo) wskazuje, że „podatnik ma prawo do anulowania wystawionych, ale niewprowadzonych do obrotu prawnego faktur. Powinny być one opatrzone odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania oraz pozostawione w dokumentacji podatkowej, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT”.

 

Podobne stanowisko prezentuje WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 czerwca 2004 r. (sygn. akt III SA 238/03, M. Pod. 2004, nr 8, poz. 40): „mimo, iż przepisy nie przewidują możliwości wystawienia faktury korygującej w przypadku omyłkowego wystawienia faktury, uznać trzeba, iż podatnik ma prawo do wycofania takiej faktury z obrotu gospodarczego poprzez jej anulowanie”.

 

Pogląd ten podzielają również organy podatkowe: m.in. w piśmie z dnia 9 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPP1-443-1238/09-2/BS) wskazała:

 

„Żaden z przepisów ustawy ani rozporządzenia nie zawiera jednak regulacji odnoszących się do możliwości anulowania wystawionej przez podatnika faktury VAT. Niemniej jednak w praktyce, w celu uproszczenia obrotu, w przypadku gdy wystawiona faktura VAT nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego (tj. odebrana przez nabywcę) uznaje się powszechnie, że nie ma konieczności poprawiania błędów na fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej. Dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Wówczas sprzedawca powinien przechowywać oryginał i kopię faktury wraz z wyjaśnieniem”.

 

Alternatywne rozwiązanie to korekta usługi i ceny, skoro opis usługi będzie taki sam, wystarczy skorygować jedynie cenę – korekta do zera i wystawienie nowej faktury z podatkowego punktu widzenia nie ma sensu. Podobnie wskazują przedstawiciele doktryny „w sytuacji pomyłkowego oznaczenia rodzaju/nazwy usługi na fakturze VAT, jednostka wystawiająca fakturę VAT powinna dokonać stosownej korekty poprzez skorygowanie błędnego rodzaju/nazwy usługi i wpisanie poprawnej nazwy. Powyższej korekty należy dokonać poprzez wystawienie korekty faktury VAT. Nie będzie konieczne tutaj korygowania do »zera« wartości transakcji i wystawiania nowego dokumentu sprzedaży – faktury VAT” (Joanna Jasińska, w: Vadmecum Doradcy Podatkowego).

 

Proszę pamiętać, iż organy podatkowe stoją na stanowisku, że co do zasady nie można wystawić faktury przed wykonaniem usługi i jedynie w części, w jakiej usługi hotelarskie są zaliczkowane, obowiązek podatkowy powstaje przed ich wykonaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »