.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta deklaracji podatkowej przed kontrolą

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.10.2018

Czy można złożyć korektę deklaracji podatkowej w momencie prowadzenia czynności kontrolnych mojego kontrahenta (ja zostałem wezwany i przesłuchany w charakterze świadka), na której stwierdzono nieprawidłowości (nieujawnione dochody) w mojej działalności (otrzymałem 7 dni na wyjaśnienie zaobserwowanych nieścisłości). Moja wina jest ewidentna i chciałbym uprzedzić kontrolę w mojej sprawie, wysyłając korektę i płacąc niezapłacony podatek wraz z odsetkami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korekta deklaracji podatkowej przed kontrolą

Fot. Fotolia

Zagadnienie dotyczące możliwości dokonywania korekty deklaracji podatkowych zostało uregulowane w Ordynacji podatkowej. Jak stanowi art. 81 § 1 ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Warto również wskazać na treść art. 81b Ordynacji podatkowej, który podaje, że „uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego”.

 

Jak zatem widać z treści powyższych przepisów, prawo do dokonania korekty deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu w czasie trwania kontroli lub postępowania podatkowego. Ważne jest jednak to, że kontrola lub postępowania muszą dotyczyć konkretnego podatnika. Z opisu Pana sytuacji wynika, że kontrola toczy się wobec kontrahenta, a nie wobec Pana.

 

Jeżeli został Pan zobowiązany do przedłożenia dokumentów w toku kontroli przeprowadzanej u kontrahenta, to znaczy, że zostały wobec Pana przeprowadzone czynności sprawdzające, o których mowa w art. 274c Ordynacji podatkowej:

 

„Art. 274c. [Żądanie przedstawienia dokumentów przez kontrahenta podatnika]

§ 1. Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą:

 

1) przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;

2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio”.

 

Pracownicy urzędu skarbowego mogą ją przeprowadzić u kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem podatkowym lub kontrolą. Polega ona na weryfikacji prawidłowości i rzetelności dokumentów posiadanych przez obie strony.

 

Wyraźnie należy zatem zaznaczyć, że są przeprowadzane wobec Pana czynności sprawdzające, a nie kontrola podatkowa. Prowadzenie czynności sprawdzających nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość dokonania korekty. Wyłączenie możliwości dokonania korekty powoduje dopiero wszczęcie kontroli lub postępowania podatkowego. Nie wprowadzono natomiast zakazu złożenia korekty deklaracji w trakcie czynności sprawdzających – nawet jeżeli działania urzędników dotyczą zawartych w niej wyliczeń. Nie ma więc przeszkód, aby w sytuacji przedstawionej w pytaniu poprawić błędy w deklaracji wykryte po otrzymaniu wezwania w związku z kontrolą prowadzoną przez pracowników urzędu skarbowego u kontrahenta.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 620/0 gdzie czytamy:

 

„Czynności sprawdzające prowadzone w trybie przepisów zawartych w dziale V (art. 272-280) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nie są tożsame z kontrolą podatkową, o której mowa w dziale VI przepisów tej ustawy (art. 281-292), a więc nie są przeszkodą do dokonania korekty deklaracji w podatku od towarów i usług na podstawie art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej”.

 

W rezultacie może Pan dokonać korekty deklaracji podatkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl